Aclexa 100 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 5,06 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
05/24 5,06 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
04/24 5,06 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
03/24 5,06 € 3,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aclexa 100 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0442/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7836A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aclexa 100 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa u dospelých na úľavu od prejavov a príznakov reumatoidnej artritídy, osteoartrózy a ankylozujúcej spondylitídy. Liek patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (známe aj pod skratkou NSAID), konkrétne do podskupiny známej ako inhibítory cyklooxygenázy-2 (COX-2). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka.

Osteoartróza: odporúčaná denná dávka je 200 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Reumatoidná artritída: odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg užívaná v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Ankylozujúca spondylitída: odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 400 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, treba zvážiť iné terapeutické možnosti.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 400 mg pre všetky indikácie.

Starší pacienti (> 65 rokov): tak ako u mladších dospelých, má sa použiť úvodná dávka 200 mg denne. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne. Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších osôb s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: pri stredne ťažkej poruche pečene s hodnotou sérového albumínu 25-35 g/l sa má liečba začať polovicou odporúčanej dávky.

Pacienti s nízkou aktivitou CYP2C9 (slabí metabolizéri): má sa zvážiť redukcia dávky na polovicu najnižšej odporúčanej dávky. Liek sa má podávať s opatrnosťou z dôvodu zvýšeného rizika nežiaducich účinkov závislých od dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehltnúť v celku a zapiť pohárom vody v pravidelných časových odstupoch (najlepšie každý deň v rovnakom čase). Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a u žien v plodnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú metódu.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený na použitie u detí.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l alebo Childovo-Pughovo skóre ≥ 10).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek s odhadovaným klírensom kreatinínu < 30 ml/min.
Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení.
Pacienti, ktorí pri užívaní lieku pociťujú závraty, vertigo alebo ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/10 000 až <1/1 000).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi ale ... viac >

Účinné látky

celekoxib

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36