PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA:

 • PORTÁLU ADC

 • SLUŽIEB OBSIAHNUTÝCH V ADC 

 • VYMEDZENIE AUTORSKÉHO PRÁVA

1. INTERPRETAČNÉ USTANOVENIA

 1. „PREVÁDZKOVATEĽ ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA“: PREVÁDZKOVATEĽOM ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA JE OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ PHARMINFO SPOL. S R.O. , SO SÍDLOM RUŽOVÁ DOLINA 6, 821 08 BRATISLAVA, IČO: 36658111, (ĎALEJ LEN „PHARMINFO“) ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA III, VLOŽKA ČÍSLO: 41655/B. PREVÁDZKOVATEĽ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA JE NOSITEĽOM A VYKONÁVATEĽOM VŠETKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV AUTOROV PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA K PRODUKTU AKO DIELU (VÝSLEDKU TVORIVEJ ČINNOSTI AUTOROV) CHRÁNENÉMU PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI PLATNÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA S NÁZVOM ADC, A TO VRÁTANE VŠETKÝCH JEHO SUBDOMÉN A SLUŽIEB A ADC ČÍSELNÍK-A. 
 2. „ADC“ JE INTERNETOVÝ PORTÁL (INTERNETOVÁ STRÁNKA) DOSTUPNÝ NA WEBOVOM SÍDLE WWW.ADC.SK, VRÁTANE VŠETKÝCH JEHO SUBDOMÉN A SLUŽIEB.
 3. „ADC PRO“ JE PRE ÚČELY TÝCHTO PRAVIDIEL A PODMIENOK POUŽÍVANIA VERZIA ADC DOSTUPNÁ VÝLUČNE POUŽÍVATEĽOM S PLATNÝM ADC ÚČTOM PO PRIHLÁSENÍ DO ADC PROSTREDNÍCTVOM PALTNÉHO ADC ÚČTU.
 4. „SLUŽBY V ADC“ SÚ SLUŽBY UMIESTNENÉ NA SUBDOMÉNACH PORTÁLU ADC A S PREDPONOU ADC VO SVOJOM NÁZVE, DOSTUPNÉ Z PORTÁLU ADC. SLUŽBY V ADC SÚ PRE ÚČEL TÝCHTO PRAVIDIEL A PODMIENOK POUŽÍVANIA VŠETKY SLUŽBY SPOLOČNOSTI PHARMINFO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO PREHLIADAČA, KTORÉ MAJÚ VO SVOJOM NÁZVE PREDPONU ADC, NAPRÍKLAD „ADC INTERAKCIE“, „ADC TRENDS“ A POD..
 5. „ADC ČÍSELNÍK“ (ĎALEJ LEN „ADCC“) JE ELEKTRONICKÁ DATABÁZA FARMACEUTICKÝCH A PRÍBUZNÝCH PRODUKTOV A K NEJ PRISLÚCHAJÚCE POMOCNÉ DATABÁZY (ČÍSELNÍKY) A JEJ ĎALŠIE FUNKCIE A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI, KTOREJ PREVÁDZKOVATEĽOM JE PHARMINFO.
 6.  „PRAVIDLÁ“ SÚ TIETO PRAVIDLÁ A PODMIENKY VYUŽÍVANIA ADC, VRÁTANE VŠETKÝCH JEHO SUBDOMÉN A SLUŽIEB.
 7. „POUŽÍVATEĽ ADC“ JE FYZICKÁ OSOBA ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA, KTORÁ MÁ ZÁUJEM O POUŽÍVANIE ADC PRÍPADNE SUBDOMÉN A SLUŽIEB A TO VÝLUČNE V SÚLADE S TÝMITO PRAVIDLAMI A PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. POUŽÍVATEĽOM ADC NIE JE SUBJKET, KTORÝ PRED POUŽITÍM VYBRANÝCH INFORMÁCIÍ NA ADC ALEBO SLUŽIEB JEDNOZNAČNE NEAKCEPTOVAL TIETO PRAVIDLÁ A NA ZÁKLADE TEJTO SKUTOČNOSTI MU BOL PRÍSTUP K TÝMTO INFORMÁCIÁM A SLUŽBÁM ZAMIETNUTÝ.
 8. „AUTORSKÝ ZÁKON“ JE ZÁKON Č. 185/2015 Z.Z..
 9. „ADC ÚČET“ JE ELEKTRONICKÝ ÚČET POUŽÍVATEĽA UMOŽŇUJÚCI POUŽÍVATEĽOVI VSTUP DO ADC VERZIE PRO A SLUŽIEB V ADC A ICH POUŽÍVANIE.

2. PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA

POUŽÍVATEĽ ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA BERIE NA VEDOMIE, ŽE:
PHARMINFO NIE JE DRŽITEĽOM POVOLENIA NA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 578/2004 Z. Z. O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOCH, STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZDRAVOTNÍCTVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, AKO ANI DRŽITEĽOM POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S LIEKMI A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAMI PODĽA ZÁKONA Č. 362/2011 Z. Z. O LIEKOCH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK SÚ URČENÉ PREDOVŠETKÝM PRE LEKÁROV, LEKÁRNIKOV A OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV VYŽADUJÚCICH PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SPOĽAHLIVÝ ZDROJ ODBORNÝCH INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB.

PHARMINFO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽITÍM INFORMÁCIÍ Z ADC ALEBO SLUŽIEB V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKA ANI ZA VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ POUŽÍVATEĽOV REALIZOVANÝCH NA ZÁKLADE ICH POUŽÍVANIA.

POUŽÍVATEĽ ADC BERIE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM ADC ALEBO SLUŽIEB V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKA NENAHRÁDZAJÚ NÁVŠTEVU LEKÁRA, LEKÁRNIKA ALEBO INÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA. POUŽÍVANIE ADC ALEBO SLUŽEIB V ADC, ALEBO ADC ČÍSELNÍKA NESMIE BYŤ CHÁPANÉ AKO NÁHRADA ODBORNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. INFORMÁCIE V ADC ALEBO SLUŽBÁCH V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKU MAJÚ IBA INFORMAČNÝ CHARAKTER A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ NA LIEČBU, PREVENCIU ALEBO DIAGNOSTIKU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PRÍSLUŠNÝM ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM!

PHARMINFO NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ CHYBY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V KTOREJKOĽVEK ČASTI ALEBO ÚROVNI ADC ALEBO SLUŽIEB V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKA. ADC, SLUŽBY V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍK NENAHRÁDZAJÚ ODBORNÉ POSÚDENIE A POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI JEDNOTLIVÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI. ABSENCIA VAROVANIA PRE PREDPISOVANIE AKÉHOKOĽVEK LIEKU ALEBO KOMBINÁCIÍ LIEKOV V ADC ALEBO SLUŽBÁCH V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKU NEZNAMENÁ, ŽE LIEK ALEBO KOMBINÁCIA LIEKOV JE BEZPEČNÁ, EFEKTÍVNA ALEBO VHODNÁ PRE POUŽÍVATEĽA ADC ALEBO PACIENTA.

ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK NIE SÚ URČENÉ NA DIAGNOSTIKOVANIE ALEBO LIEČBU PACIENTOV. ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK SÚ INFORMAČNÝ ZDROJ URČENÝ AKO POMÔCKA PRE KAŽDODENNÚ PRAX ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV, NAJMÄ LEKÁROV A LEKÁRNIKOV ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SPOJENEJ S INFORMOVANOSŤOU PACIENTOV O MOŽNÝCH RIZIKÁCH SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM PRÍSLUŠNÝCH FARMACEUTICKÝCH PRODUKTOV.

ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK SÚ PREVÁDZKOVANÉ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI A NORMAMI A PRE JEHO PREVÁDZKU PHARMINFO POUŽÍVA VLASTNÉ AJ VEREJNE DOSTUPNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ. PHARMINFO VYNAKLADÁ PRI ICH PREVÁDZKE MAXIMÁLNE ÚSILIE PRE DOSIAHNUTIE KVALIFIKOVANÉHO A BEZCHYBNÉHO OBSAHU A FUNKCIONALITY JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB, PRIČOM VŠA NIE JE MOŽNE VYLÚČIŤ MOŽNÝ VZNIK A VÝSKYT CHÝB PRI SPRACOVANÍ A INTERPRETÁCIÍ DÁT OBSIAHNUTÝCH V ADC, SLUŽBÁCH V ADC ALEBO ADC ČÍSELNÍKU, NAJMÄ ĽUDSKÝ FAKTOR, PROGRAMOVÉ ZLYHANIE A POD.. Z TOHTO DÔVODU POUŽIVATEĽ ADC BERIE NA VEDOMIE, ŽE ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK MÔŽU OBSAHOVAŤ CHYBNÉ DÁTA A JE SI VEDOMÝ, ŽE ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK POUŽÍVA VÝLUČNE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

POUŽÍVANIE ADC PRO A SLUŽIEB V ADC JE MOŽNÉ LEN REGISTROVANÝM POUŽÍVATEĽOM S PLATNÝM ADC ÚČTOM, T.J. PRIHLASOVANIE DO ADC PRO A SLUŽIEB V ADCJE MOŽNÉ LEN PROSTREDNÍCTVOM PRIHLASOVACIEHO MENA A HESLA. PRIHLASOVACIE MENO A HESLO POUŽÍVATEĽA SA VIAŽE VŽDY LEN K JEDNEJ OSOBE. PRÍSTUPOVÝM MENOM A HESLOM SA ROZUMIE MENO A HESLO ZNÁME VÝLUČNE POUŽÍVATEĽOVI, KTORÉ UMOŽŇUJE OPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE ADC PRO A SLUŽIEB V ADC V SÚLADE S TÝMITO PRAVIDLAMI. POUŽITIE PRÍSTUPOVÉHO MENA A HESLA PRE PRÍSTUP DO ADC PRO A SLUŽIEB V ADC SA POKLADÁ ZA PÍSOMNÝ PRÁVNY ÚKON SPOČÍVAJÚCI V IDENTIFIKÁCII POUŽÍVATEĽA. POSKYTNUTIE PRÍSTUPOVÉHO MENA A HESLA TRETEJ OSOBE JE NEPRÍPUSTNÉ A VYSLOVENE ZAKÁZANÉ A POVAŽUJE SA ZA HRUBÉ PORUŠENIE TÝCHTO PRAVIDEL.

2.1. ŠPECIFIKÁCIA VYBRANÝCH INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V ADC

„DOPLATOK PACIENTA REÁLNY“: INFORMÁCIA DODANÁ VÝLUČNE DRŽITEĽOM PRÍSLUŠNÉHO LIEKU FORMOU PÍSOMNÉHO OZNÁMENIA NA PREVÁDZKOVATEĽA ADC, KTORÁ MÔŽE MAŤ OBMEDZENÚ DOBU TRVANIA A MÔŽE SA V ČASE MENIŤ. INFORMÁCIA JE DOSTUPNÁ LEN VO VERZII ADC PRO. JEJ ÚČELOM JE INFORMOVAŤ REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV O SKUTOČNOSTI, AK SA DRŽITEĽ ROZHODNE V DISTRIBÚCII ZNÍŽIŤ NÁKUPNÚ CENU LIEKU A TÝM ZNÍŽIŤ AJ DOPLATOK PACIENTA OPROTI MAXIMÁLNEJ HODNOTE UVÁDZANEJ V KATEGORIZÁCII. 

3. PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY ADC INTERAKCIE

PRE POUŽÍVANIE SLUŽBY ADC INTERAKCIE PLATIA PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA UVEDENÉ V ODSEKU 2. TÝCHOTO PRAVIDIEL AKO AJ NASLEDOVNÉ USTANOVENIA:

SLUŽBA ADC INTERAKCIE JE VZDELÁVACÍ NÁSTROJ, KTORÝ MÔŽE POUKÁZAŤ NA PRÍPADNÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z MOŽNÝCH INTERAKCIÍ MEDZI JEDNOTLIVÝMI FARMACEUTICKÝMI PRODUKTAMI ALEBO NA INÉ SKUTOČNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z MOŽNÝCH INTERAKCIÍ MEDZI JEDNOTLIVÝMI FARMACEUTICKÝMI PRODUKTAMI. SLUŽBA ADC INTERAKCIE JE URČENÁ PRE LEKÁROV, LEKÁRNIKOV A OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY ADC INTERAKCIE JE KAŽDÁ PRÁVNICKÁ ALEBO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ POUŽÍVA SLUŽBU ADC INTERAKCIE.

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ADC INTERAKCIE NENAHRÁDZAJÚ NÁVŠTEVU LEKÁRA, LEKÁRNIKA ALEBO INÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA. POUŽÍVANIE SLUŽBY ADC INTERAKCIE NESMIE BYŤ CHÁPANÉ AKO NÁHRADA ODBORNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. INFORMÁCIE V SLUŽBE ADC INTERAKCIE MAJÚ VÝLUČNE INFORMAČNÝ CHARAKTER A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ NA AKÚKOĽVEK LIEČBU, PREVENCIU, PRESKRIPCIU, ODBORNÉ PORADENSTVO, DIAGNOSTIKU ALEBO INÉ ÚKONY ALEBO AKO ZDROJ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ VO VZŤAHU K AKEJKOĽVEK OSOBE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PRÍSLUŠNÝM ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM.

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE SLUŽBA ADC INTERAKCIE POSKYTUJE IBA INFORMÁCIE O TEORETICKY MOŽNÝCH INTERAKCIÁCH, KTORÉ SA V PRAXI NEMUSIA PREJAVIŤ. ZÁROVEŇ POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE AKÝKOĽVEK KLINICKÝ PREJAV NEMUSÍ VŽDY V PLNOM ROZSAHU ZODPOVEDAŤ INFORMÁCIÁM UVÁDZANÝM V SLUŽBE ADC INTERAKCIE. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE AKÁKOĽVEK POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SA NESMIE OPIERAŤ VÝHRADNE O INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V SLUŽBE ADC INTERAKCIE. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE O INTERAKCIÁCH MÔŽU MAŤ VO VYMEDZENÝCH PRÍPADOCH PRIAZNIVÝ ÚČINOK NA PRIEBEH A VÝSLEDOK LIEČBY URČOVANEJ A RIADENEJ OSOBAMI OPRÁVNENÝMI PREDPISOVAŤ LIEKY, VYDÁVAŤ LIEKY, ALEBO INAK ZAOBCHÁDZAŤ S LIEKMI PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V SLUŽBE ADC INTERAKCIE V NIJAKOM PÍPADE NEOBMEDZUJÚ ANI INAK NELIMITUJÚ KVALITU A ROZSAH LIEKOVEJ LIEČBY RIADENEJ LEKÁROM ANI LIEČBY VYKONÁVANEJ BEZ KONZULTÁCIE S LEKÁROM. 

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE PHARMINFO NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ CHYBY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V SLUŽBE ADC INTERAKCIE. V SLUŽBE ADC INTERAKCIE NEMUSÍ BYŤ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU PRI JEJ POUŽÍVANÍ OBSIAHNUTÝ JEDEN ALEBO VIACERO LIEKOV, PRÍBUZNÝCH PRODUKTOV ALEBO ÚČINNÝCH LÁTOK A PRETO VÝSLEDOK VYHODNOTENIA MOŽNÝCH INTERAKCIÍ V SLUŽBE ADC INTERAKCIE NEMUSÍ BYŤ ÚPLNÝ ALEBO SPRÁVNY. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE V PRÍPADE VYHODNOTENIA MOŽNÝCH INTERAKCIÍ MÔŽE DÔJSŤ K CHYBE ALEBO K CHYBNÉMU VYHODNOTENIU MOŽNÝCH INTERAKCIÍ Z DÔVODU ĽUSKÉHO ALEBO INÉHO FAKTORA. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE POČET A ZÁVAŽNOSŤ VZÁJOMNÝCH INTERAKCIÍ SA V ČASE MÔŽE MENIŤ, PRETO JE POVINNÝ PRI KAŽDOM POUŽÍTI SLUŽBY ADC INTERAKCIE OVERIŤ SI VÝSLEDOK VYHODNOTENIA MOŽNÝCH INTERAKCIÍ PROSTREDNÍCTVOM DOKUMENTOV SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PRÍBALOVÉHO LETÁKU U LIEKOV, KTORÉ SÚ PREDMETOM VYHODNOTENIA V SLUŽBE ADC INTERAKCIE. OBJEDNÁVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE VÝSLEDOK VYHODNOTENIA MÔŽE BYŤ NEÚPLNÝ, NEPRESNÝ ALEBO CHYBNÝ Z DÔVODU TECHNICKEJ PORUCHY HARDVÉROVÉHO, SOFTVÉROVÉHO ALEBO INÉHO VYBAVANIA ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, NA KTOROM JE SLUŽBA ADC INTERAKCIE PREVÁDZKOVANÁ, A PRETO JE POVINNÝ SLEDOVAŤ A RIADIŤ SA UPOZORNENIAMI ZOBRAZOVANÝMI V ROZHRANÍ SLUŽBY ADC INTERAKCIE A V PRÍPADE VÝZVY OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE SLUŽBY TAK, ABY SA ZABRÁNILO CHYBNEJ INTERPRETÁCII INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH V SLUŽBE ADC INTERAKCIE.

SLUŽBA ADC INTERAKCIE NENAHRÁDZA ODBORNÉ POSÚDENIE A POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI JEDNOTLIVÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI. ABSENCIA VAROVANIA PRE PREDPISOVANIE AKÉHOKOĽVEK LIEKU ALEBO KOMBINÁCIÍ LIEKOV V SLUŽBE ADC INTERAKCIE NEZNAMENÁ, ŽE LIEK ALEBO KOMBINÁCIA LIEKOV ALEBO INÝCH POLOŽIEK JE BEZPEČNÁ, EFEKTÍVNA ALEBO VHODNÁ PRE POUŽÍVATEĽA ALEBO PACIENTA. SLUŽBA ADC INTERAKCIE NEPOSKYTUJE INFORMÁCIE O DÁVKOVANÍ FARMACEUTICKÝCH PRODUKTOV, NIE JE URČENÁ NA DIAGNOSTIKOVANIE ALEBO LIEČBU PACIENTOV. SLUŽBA ADC INTERAKCIE JE VÝLUČNE INFORMAČNÝM A VZDELÁVACÍM ZDROJOM URČENÝM NAJMÄ PRE LEKÁROV A LEKÁRNIKOV.

KAŽDÝ POUŽÍVATEĽ SLUŽBY ADC INTERAKCIE, BEZ OHĽADU NA ODBORNOSŤ, PRAX, ZNALOSTI ALEBO SKÚSENOSTI V AKOMKOĽVEK RELEVANTNOM ODBORE BERIE NA VEDOMIE A AKCEPTÁCIOU TÝCHTO PRAVIDIEL JEDNOZNAČNE POTVRDZUJE, ŽE SI JE VEDOMÝ, ŽE PHARMINFO, NENESIE PRÁVNU ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:
-AKÉKOĽVEK ÚKONY POUŽÍVATEĽA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM SLUŽBY ADC INTERAKCIE,
-AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM SLUŽBY ADC INTERAKCIE POUŽÍVATEĽOVI ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ OSOBE, KTOREJ POUŽÍVATEĽ NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ ZO SLUŽBY ADC INTERAKCIE POSKYTOL LIEČBU, PREVENCIU, PRESKRIPCIU, ODBORNÉ PORADENSTVO, DIAGNOSTIKU A INÉ ÚKONY. POUŽÍVATEĽ SLUŽBY ADC INTERAKCIE BERIE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽBY ADC INTERAKCIE JE VÝLUČNE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

4. AUTORSKÉ PRÁVA 

PHARMINFO JE NOSITEĽOM A VYKONÁVATEĽOM VŠETKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV AUTORA K AUTORSKÉMU DIELU ADC, SLUŽBÁM V ADC A ADC ČÍSELNÍKU CHRÁNENÝCH AUTORSKÝM ZÁKONOM (ZÁKON Č. 185/2015 Z.Z.). POUŽÍVANIE ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA JE MOŽNÉ LEN PRI DODRŽANÍ TÝCHTO PRAVIDEL A REŠPEKTOVANÍ VŠETKÝCH PRÁV A OBMEDZENÍ Z NICH VYPLÝVAJÚCICH A S NIMI SÚVISIACICH. POUŽÍVATEĽ ADC JE OPRÁVNENÝ POUŽÍVAŤ ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK  VÝLUČNE ZA ÚČELOM, NA KTORÝ SÚ ÚRČENÉ.

JE ZAKÁZANÉ BEZ VÝSLOVNÉHO PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PHARMINFO AKÉKOĽVEK POUŽITIE ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA, NAJMÄ JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ:

-VYTVÁRANIE KÓPIÍ ÚDAJOV (OBSAHU) DOSTUPNÉHO V ADC, SLUŽBÁCH ADC A ADC ČÍSELNÍKU, ALEBO ICH ČASTI,
-ROZŠIROVANIE ÚDAJOV (OBSAHU) ALEBO ICH ČASTI  PREDAJOM, DAROVANÍM ALEBO INÝM PREVODOM PRÁVA, PRENÁJMOM, VÝPOŽIČKOU, PUBLIKOVANÍM V AKEJKOĽVEK FORME V AKOMKOĽVEK ELEKTRONICKOM ALEBO INOM MÉDIU AKO AJ SPRÍSTUPŇOVANIE TRETEJ OSOBE. 
-POUŽITIE ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA ALEBO ICH ČASTÍ NA VÝVOJ, ÚPRAVU, IMPLEMENTÁCIU ALEBO TESTOVANIE INÉHO PRODUKTU CHARAKTERU ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA,
-MODIFIKOVAŤ ALEBO VYTVÁRAŤ DERIVÁTY ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA ALEBO AKEJKOĽVEK ICH ČASTI.

5. NÁSLEDKY PORUŠENIA PRAVIDIEL

JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POSKYTOVAŤ PRIHLASOVACIE MENO A HESLO ADC ÚČTU TRETÍM OSOBÁM AKO AJ UMOŽNIŤ PARALELNÉ PRIHLÁSENIE POD TÝMTO MENOM A HESLOM. POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE A VYSLOVENE SÚHLASÍ S TÝM, ŽE:
- POSKYTNUTÍM PRIHLASOVACIEHO MENA A HESLA TRETEJ OSOBE DOCHÁDZA K HRUBÉMU PORUŠENIU TÝCHTO PRAVIDIEL A 

- AK VZNIKLO PODOZRENIE ALEBO JE DOKÁZATEĽNÉ, ŽE PRIHLASOVACIE MENO A HESLO BOLO NEOPRÁVNENE POSKYTNUTÉ TRETEJ OSOBE, JE PHARMINFO OPRÁVNENÁ ZABRÁNIŤ POUŽÍVANIU  ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA ZABLOKOVANÍM PRÍSTUPU K ADC, SLUŽBÁM V ADC A ADC ČÍSELNÍKU POD MENOM A HESLOM POUŽÍVATEĽA. 

V PRÍPADE PODOZRENIA Z NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA BUDE PHARMINFO INFORMOVAŤ POUŽÍVATEĽA FORMOU E-MAILU DORUČENÉHO NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÁ JE ZÁROVEŇ PRIHLASOVACÍM MENOM O TEJTO SKUTOČNOSTI A ZÁROVEŇ VYZVE POUŽÍVATEĽA ADC NA VYKONANIE NÁPRAVY, NAPR. NA ZMENU HESLA.

PHARMINFO JE OPRÁVNENÁ TRVALO ZABLOKOVAŤ PRÍSTUP K ADC, SLUŽBÁM V ADC A ADC ČÍSELNÍKU POD MENOM A HESLOM V PRÍPADE PODOZRENIA Z NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA POUŽÍVATEĽOM ADC ALEBO OSOBOU ODLIŠNOU OD POUŽÍVATEĽA ADC. ODÔVODNENÝM ZABLOKOVANÍM PRÍSTUPU NEVZNIKÁ PHARMINFO POVINNOSŤ VRÁTIŤ KONEČNÉMU POUŽÍVATEĽOVI ADC POMERNÚ ČASŤ ZAPLATENÉHO POPLATKU, POKIAĽ IDE O PLATENÚ SLUŽBU. POUŽÍVATEĽ ADC TÝMTO VYSLOVENE BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ, ŽE SI VOČI PHARMINFO NEBUDE UPLATŇOVAŤ NÁROK NA VRÁTENIE PRÍSLUŠNEJ ALIKVÓTNEJ FINANČNEJ ČASTI POPLATKU, POKIAĽ JE PRÍSLUŠNÁ SLUŽBA SPOPLATNENÁ.

AK POUŽÍVATEĽ ADC POUŽÍVA/POUŽÍVAL ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK V ROZSAHU ALEBO SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S USTANOVENIAMI TÝCHTO PRAVDIEL, POUŽÍVATEĽ ADC BERIE NA VEDOMIE, ŽE V TAKOMTO PRÍPADE SA DOPÚŠŤA NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA  S NÁSLEDKAMI UPRAVENÝMI V TRESTNOM ZÁKONE, V § 58 A NASL. AUTORSKÉHO ZÁKONA, A TO VRÁTANE POVINNOSTI NAHRADIŤ PHARMINFO NEMAJETKOVÚ A MAJETKOVÚ UJMU (ŠKODU). NEOPRAVENÝM ŠÍRENÍM A POUŽÍVANÍM ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA SA POUŽÍVATEĽ DOPÚŠŤA PROTIPRÁVNEHO KONANIA A VYSTAVUJE SA RIZIKU UPLATNENÍ SANKCIÍ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

POTVRDENÍM VOĽBY „SÚHLASÍM“ PRED VSTUPOM DO ADC ÚČTU NA WWW.ADC.SK SA POUŽÍVATEĽ ZAVÄZUJE DODRŽIAVAŤ VŠETKY PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE ADC, SLUŽIEB V ADC A ADC ČÍSELNÍKA. AKCEPTÁCIOU TÝCHTO PRAVIDIEL POUŽÍVATEĽ DOBROVOĽNE, SLOBODNE, VÁŽNE, URČITO A BEZ VÝHRAD S NIMI SÚHLASÍ.

PRAVIDLÁ SA BUDÚ NA POUŽÍVATEĽA VZŤAHOVAŤ V ROZSAHU, V AKOM VYUŽÍVA ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK V ČASE VYJADRENIA SÚHLASU S NIMI AKO AJ V ROZSAHU, V AKOM BUDE VYUŽÍVAŤ ADC, SLUŽBY V ADC A ADC ČÍSELNÍK KEDYKOĽVEK V BUDÚCNOSTI PO USKUTOČNENÍ TOHTO ÚKONU AKCEPTÁCIE.

PHARMINFO SI VYHRADZUJE PRÁVO MENIŤ TIETO PRAVIDLÁ V PRÍPADE NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI NOVEJ LEGISLATÍVY ALEBO POTREBY ICH AKTUALIZÁCIE Z INÝCH RELEVANTNÝCH DÔVODOV.
V PRÍPADE ZMIEN PRAVIDIEL PHARMINFO BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU ZVEREJNÍ ICH NOVÉ ZNENIE ROVNAKÝM SPÔSOBOM NA WW.ADC.SK.

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK ALEBO NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROSÍM BEZODKLADNE SPOLOČNOSŤ PHARMINFO. KONTAKT: EMAIL: INFO@PHARMINFO.SK, TEL.: 02/4825 2460, ALEBO V SÍDLE SPOLOČNOSTI PHARMINFO: RUŽOVÁ DOLINA 6, 821 08 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA POČAS PRACOVNÝCH DNÍ.