Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracovávania osobných údajov

Základné informácie

V tomto dokumente sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov Používateľa/Používateľov (dotknutých osôb) používajúcich jednu alebo viacero služieb súčasne poskytovaných ich prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť PharmINFO spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36658111, zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č.41655/B (ďalej len "PharmINFO"), dostupných a poskytovaných prostredníctvom webových lokalít adc.sk, adcc.sk, pharminfo.sk, adcnet.sk a ich subdomén (ďalej len "služby"), ako aj služieb poskytovaných na akýchkoľvek ďalších webových lokalitách a subdoménach vlastnených a prevádzkovaných  PharmINFO. PharmINFO sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Počas procesu registrácie Používateľa alebo inej podobnej činnosti nevyhnutnej na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby PharmINFO, aktívnym zaškrtnutím príslušného políčka a/alebo odoslaním príslušného formulára/formulárov a/alebo iným podobným relevantným úkonom nevyhnutným pre registráciu alebo sprístupnenie služby:

a) Slobodne udeľujete PharmINFO súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v odseku Účel spracúvania osobných údajov v tomto dokumente,

b) Potvrdzujete, že Vami vyplnené údaje sú správne a aktuálne,

c) Potvrdzujete, že ste dosiahli vek minimálne 16 rokov alebo Vám bol Vašim zákonným zástupcom poskytnutý súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

d) Beriete na vedomie, že:

 • Vaše osobné údaje nebudú poskytované príjemcom,
 • Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
 • Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od PharmINFO prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • V odôvodnenom prípade máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • Beriete na vedomie, že prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo EU a EEA sa neuskutočňuje,
 • Beriete na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Účel spracúvania osobných údajov

Pre používanie služieb PharmINFO vyžadujúcich registráciu používateľa je nevyhnutné poskytnutie a spracúvanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame:

a) Za účelom personalizovaného prístupu k laickým a odborným informáciám o liekoch a zdravotníckom sortimente a súvisiacim informáciám dostupných na doméne adc.sk a jej subdoménach a služby ADC Interakcie,

b) Za účelom personalizovaného prístupu k informáciám a službám ADC Systém centrálneho zalistovania, ADC eOrdering, ADC Analytics, ADC Trends, ADC Elektronické dodacie listy, ADC Autodidaktické testy ako  všetkým ostatným službám prevádzkovaných na webových lokalitách PharmINFO,

c) Za účelom uzavretia a plnenia podmienok príslušnej zmluvy potrebnej pre sprístupnenie požadovanej príslušnej služby,

d) Za účelom kontaktovania a informovania Vás o zmenách, novinkách a akciách súvisiacich s požadovanou službou alebo prevádzkou požadovanej služby,

e) Za účelom analyzovania používania služieb, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby,

f) Za účelom priameho marketingu, vrátane emailových správ s komerčným obsahom a cielenej reklamy, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje oprávnený záujem PharmINFO,

g) Za účelom splnenia povinnosti PharmINFO vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,

h) Za účelom oprávneného záujmu PharmINFO (ako je napríklad ochrana pred zneužitím služieb, ochrana pred trestnou činnosťou, oznamovanie, preukazovanie a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, alebo iný účel v rámci oprávneného záujmu).

Rozsah spracúvaných údajov

PharmINFO spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania, a to nasledovne:

a) pre registrovaný prístup k adc.sk a služby ADC Interakcie:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • identifikátor zdravotníckeho pracovníka/študenta/iný identifikátor potvrdzujúci odbornosť, zameranie a pod.
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,

b) pre registrovaný prístup na ostatné služby

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • akademický titul,
 • zastupovaná spoločnosť,
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,

c) pre neregistrovaný prístup k službám

 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle Používateľa, ktorý Používateľ udeľuje PharmINFO na obdobie maximálne 3 mesiacov od zrušenia registrácie. Po uvedenej lehote budú osobné údaje Používateľa zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze Používateľa. PharmINFO dodržuje zásadu, podľa ktorej osobné údaje ukladá len po dobu potrebnú na plnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likviduje.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, zabezpečené (aj pseudonymizované), spracované internými systémami PharmINFO a v niektorých prípadoch treťou stranou, v súlade s nariadením a zákonom. Tretie strany sú viazané technicky a organizačne zabezpečiť sprístupnené údaje, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, ako k tým, ku ktorým sme im ich sprístupnili. Tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú:

 • Prevádzkovatelia systémov, ktoré pre nás analyzujú návštevnosť a používanie našich služieb (napríklad Google),
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov a iných systémov vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu(napríklad Google, Gemius),
 • Obchodný partneri alebo sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií, konferencií, seminároch atď.,
 • Poskytovatelia platobných brán,
 • Osoby, ktoré nám zabezpečujú technickú prevádzku, zabezpečenie alebo testovanie našich služieb alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame (napríklad Google, Microsoft, Aruba, Amazon).

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Odvolanie súhlasu a ostatné práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený a to nasledovným spôsobom:

 • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu support@pharminfo.sk
 • telefonicky na čísle 02 48 252 460
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla PharmINFO s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu vám zároveň zaniká možnosť využívať služby pri ktorých je možnosť spracúvania osobných údajov nevyhnutná pre ich funkčnosť a/alebo uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorá tvorí právny základ pre používanie a trvanie služby. Za odvolanie súhlasu považujeme aj zrušenie registrácie, ktoré môžete previesť na webových lokalitách PharmINFO, alebo kontaktovaním PharmINFO spôsobmi uvedeným vyššie. Po odvolaní súhlasu dochádza zo strany PharmINFO k neodkladnému vymazaniu alebo anonymizácii vašich osobných údajov. Medzi vaše ďalšie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov patria:

 • prístup k osobným údajom,
 • oprava osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov,
 • obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov a namietanie spracovania osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:

Kontakt:
PharmINFO spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
email: support@pharminfo.sk
Tel.: 02 48 252 460

Súvisiace dokumenty