Podmienky spracúvania osobných údajov


V tomto dokumente nájdete:

Základné informácie

V tomto dokumente sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti PharmINFO spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36658111 (ďalej len "PharmINFO") poskytovaných prostredníctvom webových lokalít adc.sk, adcc.sk, pharminfo.sk, adcnet.sk a ich subdomén (ďalej len "služby").

PharmINFO sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Počas registrácie používateľa alebo inej podobnej činnosti potrebnej na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby, aktívnym zaškrtnutím príslušného políčka:

a) slobodne udeľujete PharmINFO súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach,

b) potvrdzujete, že vami vyplnené údaje sú správne a aktuálne,

c) potvrdzujte, že ste dosiahli vek 16 rokov alebo vám bol zákonným zástupcom poskytnutý súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Pre používanie služieb PharmINFO je nevyhnutné poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame:

a) za účelom personalizovaného prístupu k laickým a odborným informáciám o liekoch a zdravotníckom sortimente na adc.sk (vrátane systému vyhodnocovania interakcií),

b) za účelom personalizovaného prístupu k informáciám a službám - Systém centrálneho zalistovania, eOrdering, Analytics, Elektronické dodacie listy, Autodidaktické testy a iné prevádzkované na webových lokalitách PharmINFO,

c) za účelom uzavretia a plnenia zmluvy potrebnej pre sprístupnenie požadovanej služby,

d) za účelom kontaktovania a informovania vás o zmenách, novinkách a akciách súvisiacich s požadovanou službou alebo prevádzkou požadovanej služby,

e) za účelom analyzovania používania služieb, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby,

f) za účelom priameho marketingu, vrátane emailových správ s komerčným obsahom a cielenej reklamy, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje oprávnený záujem PharmINFO,

g) za účelom splnenia povinnosti PharmINFO vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,

h) za účelom oprávneného záujmu PharmINFO (ako je napríklad ochrana pred zneužitím služieb, ochrana pred trestnou činnosťou, oznamovanie, preukazovanie a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, alebo iný účel v rámci oprávneného záujmu)

Rozsah spracúvaných údajov

PharmINFO spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania, a to nasledovne:

a) pre registrovaný prístup k adc.sk (vrátane systému vyhodnocovania interakcií)

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • špecializácia a príslušný identifikátor v rámci špecializácie (napríklad: lekár a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,

b) pre registrovaný prístup na ostatné služby

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • akademický titul,
 • zamestnávateľ,
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,

c) pre neregistrovaný prístup k službám

 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje zo súborov cookies,

Súbory cookies

PharmINFO, tak ako väčšina prevádzkovateľov, používa na všetkých svojich webových lokalitách súbory cookies. Ak navštívite naše weby a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním.

Čo sú cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívený web odošle do vášho prehliadača kde sa uloží. Ak tento web opätovne navštívite, vďaka súborom cookies bude vaša návšteva jednoduchšia a produktívnejšia.

Súbory cookies používame napríklad k zapamätaniu si vašich preferencií, k výberu relevantných reklám, k sledovaniu počtu návštevníkov alebo k analýze používania našich webov.

Súbory cookies sú dôležitou súčasťou väčšiny webových stránok. Bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie a niektoré služby by nebolo možné naďalej používať.

Veľkosť cookies je prakticky zanedbateľná. Vo vašom počítači zaberajú len niekoľko kilobajtov.

Správa cookies

Súbory cookies máte plne pod kontrolou. Môžete ich slobodne vymazať, alebo vopred nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookies odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sú vytvárané.

Pokiaľ vytváranie cookies úplne odmietnete, webové lokality síce môžete navštíviť, no niektoré ich funkcie nemusia fungovať správne, alebo nemusia fungovať vôbec.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje ukladáme len po dobu potrebnú na plnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, zabezpečené (aj pseudonymizované), spracované internými systémami PharmINFO a v niektorých prípadoch treťou stranou, v súlade s nariadením a zákonom.

Tretie strany sú viazané technicky a organizačne zabezpečiť sprístupnené údaje, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, ako k tým, ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú:

 • prevádzkovatelia systémov, ktoré pre nás analyzujú návštevnosť a používanie našich služieb (napríklad Google),

 • prevádzkovatelia reklamných systémov a iných systémov vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu(napríklad Google, Gemius),

 • obchodný partneri alebo sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií, konferencií, seminároch atď.,

 • poskytovatelia platobných brán,

 • osoby, ktoré nám zabezpečujú technickú prevádzku, zabezpečenie alebo testovanie našich služieb alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame (napríklad Google, Microsoft, Aruba, Amazon).

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Odvolanie súhlasu a ostatné práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Odvolaním súhlasu vám zároveň zaniká možnosť využívať služby kde je možnosť spracúvania osobných údajov nevyhnutná pre funkčnosť služby, uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorá tvorí právny základ pre používanie a trvanie služby.

Za odvolanie súhlasu považujeme aj zrušenie registrácie, ktoré môžete previesť na webových lokalitách PharmINFO, alebo priamym kontaktovaním PharmINFO.

Po odvolaní súhlasu dochádza zo strany PharmINFO k neodkladnému vymazaniu alebo anonymizácii vašich osobných údajov.

Medzi vaše ďalšie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov patria: prístup k osobným údajom, oprava osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, prenosnosť osobných údajov a namietanie spracovania osobných údajov.

Svoje práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním PharmINFO na adrese:

PharmINFO spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

support@pharminfo.sk
02 48 252 460

Súvisiace dokumenty