Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf (liek.inj.skl.hnedá) 1x50 ml

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/04495-PRE

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. NÁZOV LIEKU

Vitamin C-Injektopas 7,5 g

150 mg/ml infúzny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka s 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 7,5 g kyseliny askorbovej (1 ml infúzneho roztoku obsahuje 150 mg kyseliny askorbovej).

Pomocná látka so známym účinkom: sodík

Jedna injekčná liekovka s 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 42,3 mmol (972 mg) sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok.

Vzhľad lieku: číry bledožltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba nedostatku vitamínu C alebo jeho zvýšenej potreby, ktorú nie je možné dostatočne zabezpečiť príjmom potravy alebo podávaním perorálnych prípravkov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávka parenterálneho vitamínu C, ktorá je potrebná na účinnú liečbu, závisí od stupňa oxidačného stresu a následného orgánového poškodenia a dysfunkcie.

Dávkovanie u detí:

Obvyklá dávka je 170 mg/m2/24 hodín (1,1 ml/m2/24 hodín).

Dávkovanie u dospelých:

Hypovitaminóza s prejavmi skorbutu: 1000 mg/deň (6,6 ml/deň).

Suplementácia vitamínu C pri parenterálnej výžive: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).

Poruchy prekrvenia: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).

Fyzická a psychická záťaž: 250–500 mg/deň (1,7–3,3 ml/deň).

Postraumatické stavy: 500–1000 mg/deň (3,3–6,6 ml/deň).

Anemické stavy: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).

Podporná liečba pri virózach a chorôb z prechladnutia: 1000 mg/deň (6,6 ml/deň).

Spôsob podávania

Na intravenózne použitie.

Pokiaľ nie je predpísané inak, podáva sa až do objemu 50 ml injekčného roztoku denne pomalou intravenóznou infúziou.

Periférna intravenózna infúzia (trvanie približne 20 minút) lieku Vitamin C-Injektopas (približne 100 mg/kg telesnej hmotnosti) po rozriedení 50 ml roztoku so 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo 50 ml vody na injekciu, môže udržať plazmatické hladiny askorbátu na suprafyziologických až normálnych fyziologických hladinách 4 hodiny (až do 6 hodín). Toto sa odporúča za účelom rýchleho dosiahnutia tkanivových hladín a na potlačenie oxidačného stresu. Pri chronických stavoch oxidačného stresu možno podanie opakovať po niekoľkých dňoch, pokým sa nedosiahne úľava od klinických symptómov.

Subkutánne a intramuskulárne podanie sa neodporúča z dôvodu lokálnej bolestivosti (pozri časť 4.8).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Vitamin C-Injektopas 7,5 g sa nesmie používať u pacientov s ochorením alebo predispozíciou na obličkové kamene alebo u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, alebo pri ochorení s akumuláciou železa (talasémia, hemochromatóza, sideroblastická anémia).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacienti s predispozíciou na tvorbu obličkových kameňov sú pri intravenóznom užívaní vysokých dávok vitamínu C rizikovou skupinou z hľadiska tvorby kalcium-oxalátových urolitov a následného akútneho renálneho zlyhania. Tento nežiaduci účinok sa pozoroval pri dávkach 1,5 až 2,5 g. Z tohto dôvodu ich denný príjem vitamínu C nemá prevýšiť 100-200 mg.

U týchto pacientov je dôležité zabezpečiť dostatočný príjem tekutín (približne 1,5-2 litre denne). Pacienti so závažným alebo terminálnym obličkovým zlyhaním (dialyzovaní pacienti) nesmú dostať viac ako 50 až 100 mg vitamínu C za deň.

Pacienti s erytrocytovým nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy mali v ojedinelých prípadoch skúsenosť s hemolýzou pri vysokých dávkach vitamínu C (4 g za deň). Prekročeniu dennej dávky 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa preto treba vyvarovať.

Pacientom so známym pľúcnym ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne ochorenie) sa môžu podávať dávky len do 7,5 g kyseliny askorbovej za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k akútnemu dyspnoe. Odporúča sa začať liečbu s nízkymi dávkami vitamínu C.

Po podaní vysokej dávky vitamínu C v infúzii môže množstvo askorbátu v krvi dosiahnuť hladiny, ktoré môžu interferovať s niektorými biochemickými analýzami. Opatrnosť v tomto prípade je potrebná pri testoch citlivých na redoxný potenciál.

U alergických osôb môžu vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat.

U novorodencov, ktorých matky užívali vysoké dávky vitamínu C sa môžu vyskytnúť prejavy skorbutu alebo syndróm z vysadenia. Podobný prejav skorbutu sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí náhle prestali užívať vysoké dávky kyseliny askorbovej.

Informácia pre diabetikov:

Parenterálne podávanie kyseliny askorbovej môže interferovať s niektorými krvnými testami na stanovenie glukózy, ktoré sa používajú u diabetikov a ktoré sú citlivé na redoxný potenciál.

Tento liek obsahuje sodík. Jedna liekovka s 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 42,3 mmol (972 mg) sodíka. Má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vitamin C-Injektopas môže chemicky ovplyvňovať ostatné súbežne podávané lieky kvôli svojmu redukčnému potenciálu; v individuálnych prípadoch preto treba skontrolovať kompatibilitu so súbežne podávanými liekmi.

Kyselina askorbová môže interferovať s antikoagulanciami (kumarínovými derivátmi).

V prípade súbežného užívania kyseliny askorbovej a kyseliny acetylsalicylovej sa znížil renálny klírens kyseliny acetylsalicylovej, zatiaľ čo renálny klírens kyseliny askorbovej sa zvýšil v dôsledku inhibície vychytávania kyseliny askorbovej do leukocytov a krvných doštičiek.

Klinické údaje o interakciách s chemoterapeutickými látkami chýbajú – preto vysoké dávky kyseliny askorbovej sa majú podávať s odstupom po chemoterapii (v závislosti od polčasu chemoterapeutického lieku, 1-3 dni neskôr).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Denná dávka 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa nemá prekročiť počas gravidity alebo laktácie. Kyselina askorbová sa vylučuje do ľudského mlieka a prestupuje placentárnou bariérou.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa klasifikácie tried orgánových systémov MedDRA. Frekvencia výskytu je definovaná podľa konvencií nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ /100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Kyselina askorbová je vo všeobecnosti dobre tolerovaná. Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri podávaní vysokých dávok (viac ako 1 g/deň) alebo u rizikových skupín pacientov (pozri časť 4.3 a 4.4).

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: hnačka

Neznáme: abdominálna distenzia, flatulencia a prechodná kolika

Poruchy nervového systému

Neznáme: pri dlhodobom podávaní dávok 2 g/deň (niekoľko mesiacov): nepokoj, úzkosť, zhoršený spánok

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: U predisponovaných pacientov alebo pri vysokých dávkach podávaných perorálne (viac ako 10 g/deň) môže dôjsť k tvorbe močových kameňov. Pri súbežnom podávaní spolu so sulfónamidmi môže dôjsť pri vysokých dávkach k zvýšeniu kryštalúrie. Zvýšené vylučovanie oxalátov močom vyvoláva niekedy pocit pálenia pri močení.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: U pacientov s deficienciou glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou môže podanie kyseliny askorbovej vyvolať hemolýzu.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: U predisponovaných osôb môže dôjsť k urýchleniu vzniku akútnej artritídy.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: Pri akútnych infekciách sa podanie lieku Vitamin C–Injektopas 7,5 g spájalo so zimnicou a zvýšenou teplotou.

Lokálna bolestivosť sa prejavuje pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní, preto tento spôsob podania sa neodporúča.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Prípad predávkovania nebol zaznamenaný. V časti 4.4 sú však uvedené upozornenia týkajúce sa pacientov, ktorým sa po podaní vyšších dávok intravenózneho vitamínu C zhoršil ich zdravotný stav.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny, kyselina askorbová (vit. C), samotná

ATC kód: A11GA01

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je vo vode rozpustná zlúčenina, ktorá je prítomná v prírode. Väčšina rastlín a živočíchov je schopná kyselinu askorbovú biosyntetizovať, ale je to „vitamín“ pre ľudí, ako aj pre ostatné primáty, morčatá, niektoré ryby a druhy vtákov. Tieto druhy majú nedostatok enzýmu L-glukonolaktón oxidázy, a preto sú závislé od exogénnej kyseliny askorbovej.

Vitamín C existuje v organizme vo forme aniónu askorbátu a je v redo-dependentnej rovnováhe s dehydroaskorbátom.

Askorbát sa podieľa ako elektrónový donorový kofaktor v mnohých biochemických dráhach a procesoch v organizme. Askorbát sa podieľa aj ako elektrón-donor v mnohých dôležitých hydroxylačných reakciách a je rýchly vychytávač radikálov spôsobených kyslíkom. Posledná funkcia je dôležitá s ohľadom na zdroj vitamínov, lebo mnohé ochorenia sa dávajú do súvislosti so zvýšenou tvorbou voľných radikálov a optimálny príjem askorbátu môže ochraňovať pred niektorými vážnymi ochoreniami ako je ateroskleróza a hypertenzia a suprafyziologické dávky môžu signifikantne terapeuticky ovplyvniť stavy zahŕňajúce oxidačné pôsobenie, ktoré sa vyskytuje pri chirurgických zákrokoch, kritických chorobách (napr. počas sepsy, systémovej zápalovej odpovede) a po chemoterapii alebo rádioterapii.

Ako hlavný komponent antioxidačnej ochrany organizmu askorbát plní úlohu pri prevencii pred poškodzujúcim účinkom radikálov spôsobených kyslíkom na bunkovú štruktúru a funkciu. Je to obzvlášť dôležité pre časti aeróbnych tkanív ako je mozog a imunitné a zápalové bunky, ktoré generujú radikály pôsobením kyslíka počas imunitných a zápalových procesov.

Ďalšie biologické účinky askorbátu zahŕňajú redukciu železitých iónov a zlepšenie absorpcie železa z gastrointestinálneho traktu. Regenerujú tiež ostatné antioxidanty v organizme vrátane plazmaticko- membránových molekúl vitamínu E. Pomáhajú tiež chrániť pred tvorbou potenciálnych karcinogénov v tráviacom trakte spôsobených potravou.

Terapeutické použitie lieku Vitamin C–Injektopas 7,5 g je zamerané na obnovu antioxidačnej kapacity organizmu a potlačenie antioxidačného pôsobenia pri akútnych a chronických stavoch. Chronické stavy antioxidačného pôsobenia zahŕňajú zápalové ochorenia ako je artritída a chronická obštrukčná choroba pľúc. Príklady akútneho oxidačného pôsobenia sú chirurgické zákroky, kritické ochorenia (napr. počas sepsy, systémová zápalová odpoveď) a po chemoterapii alebo rádioterapii.

Dávka parenterálneho vitamínu C, ktorá je potrebná na účinnú terapiu, bude závisieť od stupňa oxidačného pôsobenia (ako je trauma a šok) a ukáže sa, koľko gramov parenterálneho vitamínu C je potrebných na dosiahnutie obnovy normálnych fyziologických hladín (plazmatické koncentrácie sú 70-100 μmol/l) askorbátu. Avšak je tiež známe, že pri rôznych štádiách ochorenia, pacienti trpiaci oxidačným pôsobením vyžadujú suprafyziologické hladiny askorbátu (plazmatické koncentrácie 1-10 mmol/l) na dosiahnutie obnovy funkcie vaskulárneho endotelia, čo je tkanivo, ktoré je najviac postihnuté oxidačným pôsobením. Preto sa parenterálny vitamín C má podávať v opakovaných dávkach v gramoch na dosiahnutie milimolárnej koncentrácie, ktorá sa vyžaduje v systémovom obehu, aby sa dosiahol terapeutický prínos.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia a distribúcia

Askorbát sa absorbuje z proximálnej časti tenkého čreva.

Biodostupnosť sa znižuje so zvyšujúcimi sa jednorazovými dávkami na 80-90 % po podaní 180 mg, 60-75 % po dávke 1 g, 40 % po dávke 3 g a menej ako 16 % po podaní dávky 12 g. Väčšina neabsorbovanej kyseliny askorbovej sa rozpadá v črevnej flóre na oxid uhličitý a organické kyseliny.

Limitovaná biodostupnosť po perorálnom podaní askorbátu sa vysvetľuje limitovanou absorpčnou kapacitou črevného epitelu. Askorbát sa absorbuje primárne prostredníctvom aktívneho transportu pomocou nedávno identifikovaného membránovo-sprostredkovaného na sodíku závislého transportéra. Okrem črevného epitelu, transportér je prítomný vo všetkých tkanivách organizmu, ale v rozdielnych množstvách. Intracelulárna koncentrácia askorbátu je rozdielna medzi tkanivami a je závislá od množstva prítomného transportéra a extracelulárnej koncentrácie okolitého prostredia. Preto vo vode rozpustná molekula askorbátu vykazuje veľký distribučný objem.

U zdravých dospelých ľudí sa dosiahol maximálny príjem po perorálnych jednorazových dávkach 200 mg. Dosiahla sa maximálna plazmatická koncentrácia približne 70 μmol/l, čo zodpovedá prahu renálneho klírensu. Podstatne vyššie a terapeutické koncentrácie askorbátu je možné dosiahnuť len po parenterálnom podaní.

Eliminácia

Askorbát sa neuchováva v organizme, ale zadržiava sa intracelulárne aktívnym procesom. Rýchlo sa eliminuje obličkami a po krátkej infúzii supra-fyziologických dávok sa bazálne rovnovážne hladiny dosahujú za 24 hodín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

a) akútna toxicita

(pozri časť 4.4)

b) subchronická a chronická toxicita

Štúdie zamerané na subchronickú a chronickú toxicitu u potkanov nedokázali prítomnosť liekom navodených účinkov.

c) mutagénny a tumorogénny potenciál

V mnohých štúdiách u zvierat sa nedokázali mutagénne ani karcinogénny účinky vysokých dávok vitamínu C.

d) reprodukčná toxikológia

Štúdie denných dávok do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti u dvoch zvieracích druhov nezistili fetálnu toxicitu. Askorbát prechádza do ľudského mlieka a prestupuje placentárnou bariérou.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

hydrogenuhličitan sodný

voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Kyselina askorbová má vysoký redoxný potenciál, preto ak je potrebné súbežné podávanie iných liekov, treba jej chemickú kompatibilitu a solubilitu v prítomnosti týchto liekov overiť.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a preto je určený na jednorazové použitie.

Roztok sa musí použiť ihneď po otvorení liekovky.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hnedá sklenená injekčná liekovka (hydrolytická trieda II, Ph. Eur) s chlórbutylovým gumovým uzáverom, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 1 x 50 ml injekčná liekovka

20 x 50 ml injekčná liekovka

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

D-35394 Giessen

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0270/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 05. máj 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12/2017