UTROGESTAN 200 mg mäkké vaginálne kapsuly cps vam (blis.PVC/Al) 1x15 ks

Príloha č. 2 k notiikácii o zmene, ev. č.: 2019/05426-Z1A

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna kapsula obsahuje 200 mg (mikronizovaného) progesterónu.

Pomocná látka so známym účinkom: sójový lecitín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká vaginálna kapsula.

Oválne a svetložlté, mäkké kapsuly obsahujúce belavú, olejovú suspenziu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Utrogestan je liek indikovaný ženám na doplnenie progesterónu v luteálnej fáze počas cyklov asistovanej reprodukcie (Assissted Reproductive Technology, ART).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčané dávkovanie je 600 mg/deň v troch rozdelených dávkach odo dňa prenosu embryí do najmenej 7. týždňa gravidity a najneskôr do 12. týždňa gravidity.

Pediatrická populácia

Utrogestan sa nepoužíva v pediatrickej populácii.

Starší ľudia

Utrogestan sa nepoužíva u starších ľudí.

Spôsob podávania

Vaginálne použitie.

Každá kapsula Utrogestanu sa musí zaviesť hlboko do vagíny.

Pokiaľ ide o dávkovanie, má sa postupovať podľa národných a lokálnych liečebných usmernení.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- Závažná porucha funkcie pečene,

- Nediagnostikované vaginálne krvácanie,

- Karcinóm prsníka alebo genitálií,

- Tromboflebitída,

- Tromboembolické poruchy,

- Cerebrálne krvácanie,

- Porfýria,

- Zamĺknutý potrat.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia:

Utrogestan sa má používať iba počas prvých troch mesiacov gravidity a musí sa podávať len vaginálne. Predpísanie progesterónu po prvom trimestri gravidity môže odhaliť tehotenskú cholestázu.

Utrogestan nie je vhodný ako antikoncepcia.

Po diagnostikovaní zamĺknutého potratu sa má liečba ukončiť.

Preventívne opatrenia:

Utrogestan obsahuje sójový lecitín a môže spôsobiť reakcie precitlivenosti (urtikariálny alebo anafylaktický šok u precitlivených pacientov). Keďže existuje možná súvislosť medzi alergiou na sóju a alergiou na arašidy, pacientky s alergiou na arašidy sa majú vyhnúť používaniu Utrogestanu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Utrogestan môže interferovať s účinkami bromokriptínu a môže zvýšiť plazmatickú koncentráciu cyklosporínu. Utrogestan môže ovplyvniť výsledky laboratórnych testov pečeňových a/alebo endokrinných funkcií.

Metabolizmus Utrogestanu urýchľujú lieky s obsahom rifamycínu (ako je rifampicín) a antibiotiká.

Metabolizmus progesterónu ľudskými pečeňovými mikrozómami inhiboval ketokonazol (IC50 <0,1 μmol/l). Ketokonazol je známy inhibítor cytochrómu P450 3A4. Tieto údaje naznačujú, že ketokonazol môže zvyšovať biologickú dostupnosť progesterónu. Klinický význam týchto zisterní in vitro nie je známy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nebola zistená žiadna súvislosť medzi používaním prirodzene sa vyskytujúceho progesterónu matkou na začiatku gravidity a malformáciami plodu.

Dojčenie

Utrogestan nie je indikovaný v období dojčenia.

Detekovateľné množstvá progesterónu prechádzajú do materského mlieka.

Fertilita

Keďže je tento liek indikovaný na podporu luteálnej insuficiencie u subfertilných alebo infertilných žien, nie je známy žiadny škodlivý účinok na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Utrogestan má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Ďalej uvedené informácie pochádzajú z početných skúseností vaginálneho podávania progesterónu po uvedení lieku na trh.

Nežiaduce účinky boli zoradené podľa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Frekvencia neznáma (z dostupných údajov)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Vaginálne krvácanie

Vaginálny výtok

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy predávkovania môžu zahŕňať somnolenciu, závrat, eufóriu alebo dysmenoreu. Liečbou je pozorovanie a v prípade potreby sa má poskytnúť symptomatická a podporná liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, gestagény;

ATC kód: G03DA04

Mechanizmus účinku

Progesterón je prirodzene sa vyskytujúci progestagén, hlavný hormón corpus luteum a placenty.

Na endometrium pôsobí premenou proliferačnej fázy na sekrečnú fázu. Utrogestan má všetky vlastnosti endogénneho progesterónu s indukciou úplného sekrečného endometria a najmä gestagénnych, antiestrogénnych, mierne antiandrogénnych a antialdosterónových účinkov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa mikronizovaný progesterón absorbuje v tráviacom trakte.

Farmakokinetické štúdie na zdravých dobrovoľníčkach preukázali, že po perorálnom podaní dvoch 100 mg kapsúl (200 mg) sa plazmatické hladiny progesterónu zvýšili na hodnotu Cmax 13,8 ng/ml+/-2,9 ng/ml za 2,2+/-1,4 hodiny. Pozorovateľný eliminačný polčas bol 16,8+/-2,3 hodiny.

Aj napriek existencii inter-individuálnych rozdielov sa jednotlivé farmakokinetické vlastnosti zachovali počas niekoľkých mesiacov, čo naznačuje predvídateľné reakcie na liek.

Po vaginálnom podaní sa mikronizovaný progesterón rýchlo vstrebáva a dosahuje stabilné plazmatické hladiny v rozmedzí 4 - 12 ng/ml, v závislosti od dennej dávky, s oveľa menšou variabilitou medzi jednotlivcami než po perorálnom podaní.

Distribúcia

Približne 96 % až 99 % progesterónu sa viaže na sérové proteíny, hlavne na sérový albumín (50 % - 54 %) a transkortín (43 % - 48 %).

Eliminácia

Eliminácia močom vo forme glykurokonjugovaných metabolitov, hlavne 3-alfa, 5-beta - pregnándiolu (pregnandiol), sa pozorovala v 95 %.

Biotransformácia

Primárne sa progesterón metabolizuje v pečeni.

Po perorálnom podaní sú hlavnými plazmatickými metabolitmi 20 – alfa hydroxy-delta 4 - alfa -prenolón a 5 – alfa - dihydroprogesterón. Niektoré metabolity progesterónu sa vylučujú do žlče a tieto môžu byť dekonjugované a ďalej metabolizované redukciou, dehydroxyláciou a epimerizáciou v čreve. Hlavné metabolity plazmy a moču sú podobné tým, ktoré sa zistili počas fyziologickej sekrécie corpus luteum.

Po vaginálnom podaní sa vzhľadom na nedostatok prvotného (first - pass) metabolizmu detekovali iba nízke plazmatické hladiny pregnanolónu a 5- alfa-dihydroprogesterónu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:

rafinovaný slnečnicový olej

sójový lecitín

Plášť kapsuly:

želatína

glycerol

oxid titaničitý (E171)

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Liek sa dodáva v PVC/hliníkových blistroch, nachádzajúcich sa v škatuľkách.

Veľkosť balenia: blistrové balenia s obsahom 15, 21, 45 alebo 90 mäkkých vaginálnych kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Besins Healthcare Ireland Limited

16 Pembroke Street Upper

D02HE63 Co. Dublin

Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0082/19-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18.03.2019

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

01/2020