Paracetamol Kabi 10 mg/ml sol inf (liek.inj.skl.) 10x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paracetamol Kabi 10 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0728/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23887
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paracetamol Kabi 10 mg/ml sol inf 10x100 ml/1000 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek obsahuje účinnú látku paracetamol, ktorá patrí medzi analgetiká (uvoľňuje bolesť) a antipyretiká (znižuje horúčku).

  • na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti, predovšetkým po chirurgických zákrokoch a
  • na krátkodobú liečbu horúčky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

100 ml injekčná liekovka je vyhradená pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 33 kg.

Dávkovanie je závislé od telesnej hmotnosti pacienta. Podrobné dávkovanie je uvedené v SPC, časť 4.2, tabuľka dávkovania.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami musí byť najmenej 4 hodiny u pacientov s normálnou funkciou obličiek (klírens kreatinínu > 50 ml/min), u pacientov so závažnou obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu 10 - 50 ml/min) najmenej 6 hodín a u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu (klírens kreatinínu < 10 ml/min) najmenej 8 hodín.

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 3 g u dospelých pacientov s chronickým alebo kompenzovaným aktívnym ochorením pečene, hepatocelulárnou nedostatočnosťou, chronickým alkoholizmom, chronickou malnutríciou a dehydratáciou, Meulengracht Gilbertovým syndrómom, s hmotnosťou menej ako 50 kg.

Počas 24 hodín sa môžu podať najviac 4 dávky.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva vo forme 15-minútovej intravenóznej infúzie. Pokyny pre riedenie infúzneho roztoku sú uvedené v SPC, časť 6.6. 

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, je možné používať počas tehotenstva, má sa však používať v najnižšej účinnej dávke počas najkratšej možnej doby a v najnižšej možnej frekvencii dávkovania.
Používanie lieku sa musí ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky alebo akomkoľvek inom prejave kožnej precitlivenosti.
Liek môže ovplyvňovať vyšetrenia kyseliny močovej pomocou fosfowolframovej kyseliny a vyšetrenia cukru v krvi pomocou glukózo-oxidázo-peroxidázy.
Pred podaním sa má liek vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo či nezmenil farbu.
Je potrebné zabrániť zámene miligramov (mg) a mililitrov (ml), čo môže spôsobiť neúmyselné predávkovanie a smrť.
Je potrebné dôkladné sledovanie, najmä na konci infúzie, aby sa zabránilo vzduchovej embólii.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Ak sa zriedený roztok nepoužije ihneď, nemá sa chovávať ho viac ako 6 hodín (vrátane doby podávania infúzie).
Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Paracetamol Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
bolesť a pocit pálenia v mieste vpichu
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
zmeny vo výsledkoch laboratórnych testov (nezvyčaj ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24