Diphereline S.R. 22,5 mg plu igf 1x22,5 mg + 1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+amp.skl.+blis.1 str.inj.+2 ihly) 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diphereline S.R. 22,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0933/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02760
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diphereline S.R. 22,5 mg plu igf 1x22,5 mg+1x2 ml disp.prostr.(liek.inj.skl.+amp.skl.+blis.1 str.inj.+2 ihly)
Aplikačná forma
PLU IGF - Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo triptorelín (vo forme triptorelín embonátu), ktorý je podobný hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH). U mužov znižuje hladinu testosterónu v tele, u žien znižuje hladinu estrogénu v tele.

U dospelých mužov sa používa na liečbu:

  • lokálne pokročilej hormonálne závislej rakoviny prostaty a hormonálne závislej rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do ďalších častí tela (metastázujúca rakovina),
  • vysokorizikovej lokalizovanej alebo lokálne pokročilej hormonálne závislej rakoviny prostaty v kombinácii s rádioterapiou.

U detí vo veku 2 rokov a starších sa používa na liečbu:

  • puberty, ktorá sa objaví vo veľmi mladom veku, pred 8. rokom u dievčat a 10. rokom u chlapcov (predčasná puberta).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Muži
Odporúčaná dávka: 22,5 mg (1 injekčná liekovka) podaná každých 6 mesiacov (24 týždňov).
Pre vysokorizikovú lokalizovanú a lokálne postupujúcu hormonálne závislú rakovinu prostaty v kombinácii s rádioterapiou, je odporúčané trvanie liečby 2-3 roky.

Deti
Zvyčajná dávka: 22,5 mg (1 injekčná liekovka) každých 6 mesiacov (24 týždňov).
Ukončenie liečby: u dievčat zvyčajne v 12.-13. roku, u chlapcov 13.-14. roku života.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia sa podáva intramuskulárne (do svalu) pod dohľadom lekára.
Po rozpustení sa má suspenzia podať relatívne rýchlo a bez prerušenia, spôsobom, aby sa zabránilo prípadnému upchatiu ihly. Je striktne nutné vyhýbať sa nechcenej intravaskulárnej (vnútrožilovej) injekcii. Podkožné podanie sa neodporúča. Miesto vpichu injekcie sa má pravidelne striedať.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním - pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liečba detí má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa, pediatra alebo endokrinológa so skúsenosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty.
Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a v období dojčenia.
Liek môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty, preto sa má u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy podávať s osobitnou opatrnosťou.
Liek sa má pacientom, ktorí sú liečení antikoagulanciami aplikovať so zvýšenou pozornosťou z dôvodu rizika vzniku hematómu v mieste vpichu injekcie. 
U dievčat počas 1. mesiaca liečby môže počiatočná stimulácia vaječníkov viesť k vaginálnemu krvácaniu miernej alebo strednej intenzity .
Pacienti majú byť pozorne sledovaní, či sa u nich neobjavia alebo nezhoršujú príznaky depresie.
Ak má pacient pocit, že účinok lieku je príliš silný/slabý, má to oznámiť lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak sa vyskytnú ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, krku alebo jazyka alebo žihľavka, pacient má vyhľadať lekársku pomoc.
Ak sa po ukončení liečby u detí objaví stuhnutosť v oblasti bedra, krívanie a/alebo silná bolesť v oblasti slabín, ktorá vyžaruje do stehna, je potrebné sa ihneď obrátiť na lekára.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená, ak sa objaví závrat alebo ospalosť. Pri spozorovaní takýchto účinkov, pacient nemá viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, nevykonali sa štúdie kompatibility.
Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku sú uvedené v SPC (časť 6.3).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
Ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, krku alebo jazyka alebo žihľavka. Toto môžu by ... viac >

Účinné látky

triptorelín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48