Apaurin sol inj 10 mg (amp.skl.) 10x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,06 € (0,0 %) 2,64 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 2,64 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 2,64 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 2,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Apaurin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0099/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96610
Názov produktu podľa ŠÚKL
Apaurin sol inj 10x2 ml/10 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje diazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínov, ktoré majú anxiolytický účinok (zmenšujú nepokoj a strach), hypnosedatívny (upokojujúci) účinok, myorelaxačný účinok (znižujú svalové napätie) a antikonvulzívny účinok (potláča výskyt kŕčov). Liek sa používa:

  • na liečbu stavov akútnej úzkosti a nepokoja, syndrómov prerušenia užívania alkoholu (delírium tremens), status epilepticus, tetanu, silných svalových kŕčov;
  • pri anestéze (ako premedikácia, vyvolanie anestézy, kardioverzii (odstránenie nepravidelných srdcových rytmov), malých chirurgických zákrokoch, endoskopických procedúrach) a v pôrodníctve (na uľahčenie pôrodu, pri placenta previa, eklampsii a preeklampsii).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. a II. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 5 mg diazepamu.

Dávka sa musí prispôsobiť individuálne.
Akútna anxieta alebo agitovanosť
Dávka 10-20 mg diazepamu sa podáva i.m., v závažných prípadoch veľmi pomaly i.v..
V niektorých prípadoch, na základe závažnosti príznakov, sa môže i.m. alebo i.v. dávka zvýšiť až na 30 mg. 
V liečbe možno pokračovať s 10 mg dávkou podávanou 3-4x denne.

Delírium tremens
Podáva sa i.m. 10 mg 3-4x denne. V prípade potreby možno dávku aplikovať veľmi pomaly i.v..

Epilepsia
Počiatočná dávka u dospelých je 10-30 mg a u detí 2-10 mg, ktorá sa podáva pomaly i.v..
Ak je to potrebné, dávka sa opakuje po 30-60 minútach a potom po 4 hodinách.
Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 80-100 mg.
Ak kŕče prestanú alebo sú slabšie, injekcie sa môžu podávať intramuskulárne v 4-6 hodinových intervaloch počas niekoľkých dní.
Po skončení ataku sa môže i.m. dospelým podať 10 mg a deťom 5 mg diazepamu, aby sa zabránilo ďalším záchvatom.

Akútny svalový spazmus, tetanus
Podáva sa 10 mg i.m. alebo na úvod i.v. 3-4x denne. Liečba tetanu môže, v závislosti na závažnosti, vyžadovať vyššie dávky.

Pôrodníctvo
Preeklampsia:

Na začiatku sa podáva 10-20 mg pomaly i.v., následne 5-10 mg perorálne 3x denne.
Eklampsia:
Na začiatku sa podáva 10 mg pomaly i.v., následne infúziou až do 100 mg počas 24 hodín.
Placenta previa:
Podáva sa 10-20 mg pomaly i.m. alebo i.v.. V prípade potreby sa dávka môže opakovať.
Pôrodné bolesti:
Podáva sa 10-20 mg i.v. alebo i.m., ak je cervix dilatovaný na 2 alebo 3 prsty.

Anestézia, diagnostika, premedikácia
Podáva sa 10-20 mg i.m. (deti 2–10 mg) hodinu pred plánovaným výkonom.
Indukcia anestézy
Podáva sa pomaly i.v. 0,2-0,5 mg/kg telesnej váhy.

Kardioverzia, endoskopia, radiologické vyšetrenie a malé chirurgické výkony
Podáva sa 10-30 mg pomaly i.v. (deti 0,1-0,2 mg/kg telesnej váhy).

Pediatrická populácia
Pri všetkých indikáciách u detí sa dávky musia stanoviť, pričom treba vziať do úvahy telesnú hmotnosť, vek, celkový stav a individuálnu odpoveď.
Deti od 6-12 mesiacov: 1,5 – 2,5 mg (0,3 – 0,5 ml)
Deti od 1-6 rokov: 2,5 – 5 mg (0,5 – 1 ml)
Deti od 7-13 rokov: 5 – 10 mg (1 – 2 ml)

Pri akútnych stavov sa môže dávka opakovať po 1 hodine, ale zvyčajný interval medzi dávkami je 4 hodiny.
U starších a oslabených pacientov sa odporúča nižšia dávka (2-5 mg), ktorá sa môže pomaly zvyšovať pri súbežnom podávaní iných sedatív.

Spôsob použitia

Liek sa podáva i.m. alebo i.v.
Intramuskulárne podávanie: Injekcia lieku sa podá hlboko do svalu.
Intravenózne podávanie: Liek sa podáva prísne intravenózne, veľmi pomaly, do veľkých žíl, maximálne 5 mg (1ml) za 1 minútu.
Infúzia: Obsah ampúl (nie viac ako 2 ampuly naraz) sa pridá do infúzneho roztoku 5-10% roztok glukózy alebo 0,9% roztok NaCl (nie menej ako 250 ml) a dôkladne sa premieša. Roztok sa pripraví tesne pred podaním.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 1. a 2. trimestra tehotenstva.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Diazepam sa vylučuje do materského mlieka, preto sa nesmie podávať dojčiacim matkám, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné. Dojčenie sa musí počas liečby prerušiť.
Deťom do 6 mesiacov sa môže podávať tento liek iba v urgentných prípadoch.
Liečba sa má začať opatrne a postupne u starších pacientov, detí a pacientov s organickými zmenami CNS.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek a pečene, s ťažkým srdcovým zlyhaním, psychózami, u pacientov závislých na alkohole, psychotropných látkach alebo na nelegálnych psychoaktívnych látkach sa odporúča prísne sledovanie.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Perorálna antikoncepcia môže spomaliť metabolizmus diazepamu.
Je zakázané viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje počas liečby. 
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje etanol, benzylalkohol, kyselinu benzoovú, benzoan sodný a propylénglykol. 
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- únava a ospanlivosť.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- ataxia (porucha koordinácie telesných pohybov).
Menej časté (môžu posti ... viac >

Účinné látky

diazepam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36