Abelcet lipid complex dis inf (liek.inj.skl.) 10x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abelcet lipid complex
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0089/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13444
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abelcet lipid complex dis inf 10x20 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
DIS INF - Infúzna disperzia

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu závažných hubových ochorení, ako sú infekcie krvi vyvolané kandidou, aspergilom, kryptokokom, fusariom, zygomycétami, blastomycétami alebo kokcídiami, alebo kryptokokovej meningitídy (zápal mozgu) u dospelých a detí vo veku od 1 mesiaca. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rôzne lieky s obsahom amfotericínu (vo forme deoxycholátu sodného, lipozomálnej forme, lipidového komplexu) nie sú rovnocenné z hľadiska farmakodynamiky, farmatokinetiky a dávkovania, preto sa tieto lieky nesmú zamieňať bez zohľadnenia týchto rozdielov. 

Odporúčaná denná dávka: 5 mg/kg v jednorázovej infúzii
Na začiatku sa podá testovacia dávka 1 mg, aby sa zistilo, či nie je pacient precitlivený na niektorú zo zložiek.
Liečba závažných systémových infekcií sa zvyčajne odporúča po dobu najmenej 14 dní.

Spôsob použitia

Nariedená injekčná disperzia sa podáva intravenóznou infúziou v dávke 5 mg/kg rýchlosťou 2,5 mg/kg/h. 
Pri začatí liečby bezprostredne pred prvou infúziou je potrebné podať testovaciu dávku. Prvá infúzia sa má pripraviť podľa pokynov a pacientovi sa aplikuje 1 mg po dobu približne 15 minút. Po aplikácii tohto množstva sa podávanie infúzie má zastaviť a pacient sa má starostlivo pozorovať 30 minút. Ak sa u pacienta neprejavia príznaky precitlivenosti, podávanie infúzie môže pokračovať. 
Príprava injekčnej disperzie na infúziu viď SPC časť 6.6.

Ako pri všetkých liekoch obsahujúcich amfotericín B, aj pri prvej aplikácii lieku musí byť k dispozícii vybavenie na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie.

Upozornenie

Liek sa môže podať počas tehotenstva iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziko podania.
Rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo o pokračovaní/prerušenípodávania lieku sa má zohľadniť v súvislosti s prínosom dojčenia pre dieťa alebo prínosom liečby pre matku.
U detí mladších ako 1 mesiac nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti liečby.
Počas liečby pacientov s ochorením obličiek alebo pečene je potrebná opatrnosť
Počas liečby môžu vzniknúť vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Pravidelne sa musia sledovať hladiny kália a magnézia v sére.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi alebo elektrolytmi.
Liek obsahuje sodík.
Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžete pociťovať triašku, horúčku, pocit na vracanie, vracanie, vyrážku alebo kŕče, i keď tieto sa vyskytnú pravdepodobne len počas prvých dvoch dní liečby. Vaša zdravotná sestra alebo lekár vám môžu ... viac >

Účinné látky

amfotericín B

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 30