Abelcet lipid complex dis inf (liek.inj.skl.) 10x20 ml

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.  č.: 2019/01897-Z1A
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.  č.: 2019/00748-Z1B 2011/02864;2012/04802

Písomná informácia pre používateľa

Abelcet

5 mg/ml, infúzna disperzia

amfotericín B

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok ,obráťte sa na svojho lekára , alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Abelcet a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Abelcet

3. Ako používať Abelcet

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Abelcet

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Abelcet a na čo sa používa

Abelcet je liek na liečbu závažných hubových ochorení u dospelých a detí vo veku od jedného mesiaca, ako sú infekcie krvi vyvolané kandidou, aspergilom, kryptokokom, fusariom, zygomycétami, blastomycétami alebo kokcídiami, alebo kryptokovej meningitídy (zápal mozgu). Plesne sa vyskytujú často a nachádzajú sa všade v prírode. Za normálnych okolností však nespôsobujú infekcie. Za určitých podmienok napríklad keď imunitný systém človeka nepracuje správne, niektoré druhy plesní môžu spôsobiť infekcie u ľudí.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Abelcet

Nepoužívajte Abelcet

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Abelcet, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak máte problémy s obličkami, váš lekár vykoná v priebehu liečby v pravidelných intervaloch krvné testy, aby skontroloval funkciu vašich obličiek .

- Ak užívate Abelcet, bude potrebné, aby vás váš lekár starostlivo monitoroval a urobil

niektoré špeciálne testy, predovšetkým ak ste mali predchádzajúce problémy s obličkami alebo pečeňou.

Iné lieky a Abelcet

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Abelcet môže vzájomne pôsobiť so súbežnou transfúziou leukocytov (bielych krviniek) a s liekmi, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu vašich obličiek ako aj s inými liekmi, ako je zidovudín (používa sa na liečbu HIV infekcií), alebo cyklosporín (liek na potlačenie vášho imunitného systému).

Popísané je vzájomné pôsobenie s nasledujúcimi liekmi: lieky na liečbu rakoviny, kortikosteroidy a kortikotropín (ACTH) (lieky, ktoré sa podávajú na liečbu rôznych stavov, ako sú alergie a hormonálne nerovnováhy), srdcové glykozidy (používané na liečbu ochorení srdca), flucytozín (používaný na liečbu plesňových ochorení) a svalové relaxanciá.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte , že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo

Abelcet sa má používať v tehotenstve iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziká podania.

Dojčenie

Nie je známe či Abelcet prechádza do materského mlieka. Na základe zváženia prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku, lekár rozhodne, či sa má ukončiť dojčenie alebo liečba týmto liekom.

Plodnosť

Abelcet nemá vplyv na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vyhýbajte sa vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov po použití Abelcetu, nakoľko vedľajšie účinky Abelcetu môžu narušiť vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlá či obsluhovať stroje.

Abelcet obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 0,156 mmol (alebo 3,6 mg) sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v 1 ml. To predstavuje 3,12 mmol (alebo 71,8 mg) sodíka v 20 ml injekčnej liekovke. To sa rovná 3,6 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

3. Ako používať Abelcet

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika

Spôsob a cesta podávania

Pred použitím sa Abelcet musí rozriediť roztokom glukózy (cukor).

Abelcet sa musí podávať ako kvapková infúzia do žily vašej ruky počas približne dvoch hodín.

Dávkovanie a frekvencia podávania

Abelcet vám za normálnych okolností podá váš lekár alebo zdravotná sestra.

Odporúčaná denná dávka je 5,0 mg Abelcetu na každý kilogram vašej hmotnosti, ktorá sa podá ako jednorazová infúzia. Na začiatku sa podá testovacia dávka 1 mg aby sa zistilo, či nie ste precitlivený/á na niektorú zo zložiek. Dĺžka liečby závisí od množstva faktorov, ale pravdepodobne to bude najmenej 14 dní.

U detí a dospievajúcich, starších pacientov a pacientov s ochorením obličiek alebo pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky.

Ak prestanete používať Abelcet

Je dôležité, aby ste postupovali presne podľa pokynov vášho lekára a aby ste dostali celú predpísanú liečbu aj keď sa už cítite lepšie.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžete pociťovať triašku, horúčku, pocit na vracanie, vracanie, vyrážku alebo kŕče, i keď tieto sa vyskytnú pravdepodobne len počas prvých dvoch dní liečby. Vaša zdravotná sestra alebo lekár vám môžu zabezpečiť nejakú jednoduchú liečbu, aby vám pomohli potlačiť tieto vedľajšie účinky.

Abelcet môže pôsobiť na vaše obličky, pečeň, alebo krv. Váš lekár bude tieto a iné vedľajšie účinky sledovať prostredníctvom vhodných testov, napríklad kontrolou hladiny draslíka vo vašom tele.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- zvýšený kreatinín v krvi,

- triaška, horúčka

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- zvýšená alkalická fosfatáza v krvi; zvýšená močovina v krvi,

- zrýchlená frekvencia srdca (tachykardia), nepravidelný tep srdca (srdcové arytmie),

- nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia),

- bolesť hlavy, chvenie,

- problémy s dýchaním (dyspnoe), astma,

- nevoľnosť (nauzea), vracanie, bolesť brucha,

- poškodenie funkcie obličiek vrátane zlyhania obličiek,

- vyrážka,

- zvýšená hladina žlčového farbiva v krvi (hyperbilirubinémia), znížená hladina draslíka v krvi (hypokaliémia), nerovnováha solí zahŕňajúca zvýšenie hladín draslíka a pokles hladín horčíka v krvi,

- nízky krvný tlak (hypotenzia), vysoký krvný tlak (hypertenzia),

- hodnoty testov pečeňových funkcií mimo normu

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zlyhanie srdca,

- záchvaty kŕčov, ochorenie nervov (neuropatia),

- porucha dýchania (respiračné zlyhanie),

- bolesť svalov (myalgia),

- svrbenie (pruritus),

- šok,

- reakcie v mieste podania infúzie a

- reakcia z precitlivenosti (anafylaktická reakcia)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- ochorenie mozgu (encefalopatia),

- sťažené dýchanie dôsledkom kŕču svalstva priedušiek (bronchospazmus),

- vylučovanie málo koncentrovaného moču s nízkou špecifickou hmotnosťou (hypostenúria), zvýšená strata bikarbonátov obličkami (renálna tubulárna acidóza), ochorenie prejavujúce sa nadmerným smädom a nadmerným vylučovaním moču (nefrogénny diabetes insipidus) a

- olupovanie kože (exfoliatívna dermatitída)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Abelcet

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšom obale.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Abelcet obsahuje

- Liečivo je amfotericín B.

- Ďalšie zložky sú dimyristoyl-DL-alfa-fosfatidylcholín (DMPC), dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylglycerol (DMPG), chlorid sodný a voda na injekciu.

Ako vyzerá Abelcet a obsah balenia

Abelcet sa dodáva ako žltá nepriehľadná disperzia na infúziu.

Jeden ml infúznej disperzie obsahuje 5 mg amfotericínu B vo forme lipidového komplexu.

Injekčné liekovky s obsahom 10 ml obsahujú 50 mg amfotericínu B. Injekčné liekovky s obsahom 20 ml obsahujú 100 mg amfotericínu B. Injekčné liekovky sú balené v papierových škatuľkách po 10 kusov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

AndersonBrecon Pharmaceutical Ltd Units 2- 7, WYE Valley BusinessPark, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, Herefordshire, HR3 5PG, Spojené kráľovstvo

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, HAARLEM, 2031 GA, Holandsko

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2019.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Písomná informácia pre zdravotníckych pracovníkov

Abelcet

5 mg/ml, infúzna disperzia

amfotericín B

1. NÁZOV LIEKU

Abelcet

5 mg/ml, infúzna disperzia

2. KVANITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZLOŽENIE

Amfotericín B

Jeden ml infúznej disperzie obsahuje 5 mg amfotericínu B vo forme lipidového komplexu.

Pomocná látka so známym účinkom: Abelcet obsahuje 3,6 mg (0,156 mmol) sodíka v 1 ml, v 20 ml injekčnej liekovke obsahuje 71,8 mg (3,12 mmol) sodíka.

3. KLINICKÉ ÚDAJE

3.1 Terapeutické indikácie

Abelcet je indikovaný na liečbu závažných invazívnych kandidóz u dospelých a detí vo veku od jedného mesiaca..

Abelcet je tiež indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu závažných systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí nereagovali na konvenčnú liečbu amfotericínom B alebo na iný systémový protiplesňový liek, ďalej u tých, ktorí majú poškodenie funkcie obličiek alebo iné kontraindikácie na konvenčné použitie amfotericínu B alebo u pacientov, u ktorých amfotericín B vyvolal nefrotoxicitu. Abelcet je indikovaný ako liek druhej voľby na liečbu invazívnej aspergilózy, kryptokokovej meningitídy a diseminovanej kryptokokózy u HIV pacientov, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.

3.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nerovnocennosť liekov s obsahom amfotericínu

Rôzne lieky s obsahom amfotericínu (vo forme deoxycholátu sodného, lipozomálnej forme, lipidového komplexu) nie sú rovnocenné z hľadiska farmakodynamiky, farmatokinetiky a dávkovania, preto sa tieto lieky nesmú zamieňať bez zohľadnenia týchto rozdielov. Pred podaním je potrebné overiť si názov lieku, názov liečiva a dávku.

Ak sa Abelcet podáva v dávkach odporúčaných pre deoxycholát amfotericínu B, existuje riziko, že sa podá nedostatočná dávka liečiva.

Abelcet je sterilná, apyrogénna disperzia, ktorá sa musí zriediť a je určená iba na intravenóznu infúziu.

Dávkovanie

Abelcet sa má podávať intravenóznou infúziou v dávke 5 mg/kg rýchlosťou 2,5 mg/kg/h.

Pri začatí liečby Abelcetom bezprostredne pred prvou infúziou je potrebné podať testovaciu dávku. Prvá infúzia sa má pripraviť podľa pokynov a pacientovi sa podáva infúziou dávka 1 mg po dobu približne 15 minút. Po podaní tohto množstva sa má podávanie infúzie zastaviť a pacient sa má starostlivo pozorovať 30 minút. Ak sa u pacienta neprejavia príznaky precitlivenosti, podávanie infúzie môže pokračovať. Ako pri všetkých liekoch obsahujúcich amfotericín B, aj pri podávaní Abelcetu po prvýkrát musí byť k dispozícii vybavenie na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie.

Liečba závažných systémových infekcií sa zvyčajne odporúča po dobu najmenej 14 dní.

Abelcet sa podával až 28 mesiacov a kumulatívne dávky dosiahli 73,6 g bez signifikantnej toxicity.

Na intravenóznu infúziu Abelcetu sa musí použiť filter. Veľkosť priemeru pórov tohto filtra nemá byť menšia ako 15 mikrónov.

Použitie u diabetických pacientov

Abelcet sa môže podávať diabetickým pacientom v dávkach porovnateľných s odporúčanou dávkou v prepočte na telesnú hmotnosť.

Použitie u detí a dospievajúcich

Systémové plesňové infekcie boli u detí (od 1 mesiaca až do 16 rokov) úspešne liečené Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami pre dospelých v prepočte na telesnú hmotnosť.

U detí mladších ako 1 mesiac nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti liečby.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti Abelcetu u predčasne narodených detí s plesňovou infekciou spôsobenou druhmi aspergilus.

Použitie u starších pacientov

Systémové plesňové infekcie u starších pacientov (vo veku 65 rokov alebo viac) sa úspešne liečili Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami pre dospelých v prepočte na telesnú hmotnosť.

Použitie u pacientov s neutropéniou

Abelcet bol úspešne použitý na liečbu systémových plesňových infekcií u pacientov, ktorí mali závažnú neutropéniu ako dôsledok hematologickej malignity alebo po použití cytotoxických či imunosupresívnych liečiv.

Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene

Systémové plesňové infekcie u pacientov s ochorením obličiek alebo pečene sa úspešne liečili Abelcetom v dávkach porovnateľných s odporúčanými dávkami v prepočte na telesnú hmotnosť. Pozri časť 3.

Pokyny k príprave infúznej suspenzie pred podaním sú uvedené v časti 6.

3.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 5.1, pokiaľ podľa úsudku lekára prínos použitia Abelcetu nepreváži možné riziko reakcie precitlivenosti.

3.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypersenzitívne reakcie súvisiace s podaním infúzie

Reakcie súvisiace s infúziou (ako je triaška a horúčka) zaznamenané po podaní Abelcetu boli vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a zaznamenali sa najmä počas prvých 2 dní podávania (pozri časť 3.8). Na prevenciu nežiaducich reakcií súvisiacich s infúziou je možné podať premedikáciu (napr. paracetamolom).

Systémové plesňové infekcie

Abelcet sa nemá použiť na liečbu bežných alebo povrchových klinicky inaparentných plesňových infekcií, ktoré sú diagnostikovateľné iba pozitívnymi kožnými alebo sérologickými testami.

Pacienti s ochorením obličiek

Vzhľadom na to, že Abelcet je potencionálne nefrotoxický liek, musia sa u pacientov s existujúcim ochorením obličiek alebo prekonaným zlyhaním obličiek pred začatím liečby a pravidelne v priebehu liečby monitorovať funkcie obličiek. Abelcet sa môže podávať počas renálnej dialýzy alebo hemofiltrácie.

Pravidelne sa musia sledovať hladiny draslíka a horčíka v sére.

Pacienti s ochorením pečene

Abelcetom boli úspešne liečení pacienti s poškodením funkcie pečene v dôsledku infekcie, reakciou štep kontra príjemca, iným ochorením pečene alebo po súbežnom podaní hepatotoxických liekov. V prípadoch vzostupu sérového bilirubínu, alkalickej fosfatázy alebo sérových transamináz boli prítomné iné faktory ako Abelcet a tie boli pravdepodobne zodpovedné za uvedené abnormality. K týmto faktorom patrila infekcia, hyperalimentácia, súbežne podávané hepatotoxické lieky a reakcia štepu voči hostiteľovi .

Tento liek obsahuje 3,6 mg (0,156 mmol) sodíka v 1 ml, v 20 ml injekčnej liekovke obsahuje 71,8 mg (3,12 mmol)sodíka, čo zodpovedá 3,6 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu.

3.5 Liekové a iné interakcie

Transfúzia leukocytov

Pri súbežnom intravenóznom podávaní konvenčného amfotericínu B a transfúzie leukocytov sa zaznamenala akútna pľúcna toxicita. Konvenčne podaný amfotericín B a leukocyty sa nemajú súbežne podávať.

Nefrotoxické lieky

Abelcet je potencionálne nefrotoxický liek, a preto je potrebné starostlivé monitorovanie renálnej funkcie u pacientov, ktorí súbežne užívajú nefrotoxické lieky.

Zidovudín

V predklinických podmienkach (u psov) sa pri súbežnom podávaní Abelcetu so zidovudínom pozorovala exacerbácia myelotoxicity a nefrotoxicity. Z toho dôvodu je pri súbežnej liečbe Abelcetu so zidovudínom u ľudí potrebné starostlivo monitorovať renálne a hematologické funkcie.

Cyklosporín

Údaje o interakciách s liekmi, ktoré obsahujú amfotericín B naznačili, že u pacientov, ktorí dostávajú amfotericín B súbežne s vysokými dávkami cyklosporínu dochádza k vzostupu sérového kreatinínu. Preukázalo sa však, že Abelcet má nižšiu nefrotoxicitu ako konvenčne podaný amfotericín B (pozri časť 3.4).

Iné lieky

Interakcie Abelcetu s inými liekmi sa dosiaľ neštudovali. Zaznamenané sú interakcie konvenčného amfotericínu B s nasledovnými liečivami, preto je potrebné ich vziať do úvahy počas súbežnej liečby s Abelcetom: antineoplastické liečivá, kortikosteroidy a kortikotropín (ACTH), srdcové glykozidy, flucytozín a myorelaxanciá.

3.6 Fertilia, gravidita a laktácia

Gravidita

Amfotericín B podávaný konvenčnou liečbou sa úspešne použil na liečbu systémových hubových ochorení u gravidných žien a nezaznamenali sa zrejmé účinky na plod. Počet popísaných prípadov bol však iba malý. Štúdie reprodukčnej toxicity Abelcetu uskutočnené na potkanoch a králikoch neukázali žiaden výskyt embryotoxicity, fetotoxicity alebo teratogenity. Bezpečné použitie Abelcetu u gravidných žien nie je stanovené. Abelcet sa má podať gravidným ženám iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziko podania.

Dojčenie

Nie je známe či Abelcet prechádza do materského mlieka. Rozhodnutie či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť podávanie Abelcetu sa má zohľadniť v súvislosti s prínosom dojčenia pre dieťa alebo prínosom Abelcetu pre matku.

Fertilita

Konvenčný amfotercín B nemá vplyv na fertilitu (pozri časť 4.3).

3.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Abelcetu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektoré nežiaduce účinky Abelcetu uvedené nižšie môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Klinický stav pacientov, ktorí si podanie Abelcetu vyžadujú, však celkovo vylučuje možnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími klinickými nežiaducimi účinkami v randomizovaných kontrolovaných a otvorených značených klinických skúšaniach bola triaška (16 %), zvýšený kreatinín (13 %), horúčka (10 %), hypokaliémia (9 %), nauzea (7 %) a vracanie (6 %).

Incidencia je odvodenáod analýzy súhrnu klinických skúšaní so 709 pacientmi liečenými Abelcetom. Bolo pozorovaných 556 prípadov počas štúdie s pohotovostným použitím lieku a 153 pacientov s invazívnou kandidózou (38 % ≥ 65 rokov) v randomizovaných klinických štúdiách. V štúdiách s pohotovostným použitím lieku sa u pacientov buď preukázala intolerancia na konvenčnú liečbu amfotericínom B, mali poškodenú funkciu obličiek ako následok predchádzajúcej konvenčnej liečby amfotericínom B, mali preexistujúce ochorenie obličiek alebo liečba zlyhala.

Počas klinických skúšaní a/alebo po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie.

Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa preferovaných termínov MedDRA podľa tried organových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10) a menej časté (≥1/1000 až <1/100), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

zvýšený kreatinín v krvi

veľmi časté

 

zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

zvýšená močovina v krvi

časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

tachykardia, srdcové arytmie

časté

 

zlyhanie srdca

menej časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

 

trombocytopénia

časté

Poruchy nervového systému

 

bolesť hlavy, tras

časté

 

záchvaty kŕčov, neuropatia

menej časté

 

encefalopatia

neznáma

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 

dyspnoe, astma

časté

respiračné zlyhanie

menej časté

 

bronchospazmus

neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

nauzea, vracanie, abdominálna bolesť

časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

myalgia

menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

 

poškodenie funkcie obličiek vrátane renálneho zlyhania

časté

hypostenúria, renálna tubulárna acidóza, nefrogénny diabetes insipidus

neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

vyrážka

časté

pruritus

menej časté

exfoliatívna dermatitída

neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

 

hyperbilirubinémia, hypokaliémia, nerovnováha elektrolytov zahŕňajúca zvýšenie hladín draslíka a pokles hladín horčíka v krvi

časté

Poruchy ciev

 

hypertenzia, hypotenzia

časté

šok

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

triaška, horúčka

veľmi časté

 

reakcie v mieste podania

menej časté

Poruchy imunitného systému

 

anafylaktická reakcia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

 

abnormality funkčných pečeňových testov

časté

Nežiaduce reakcie zaznamenané po konvenčnom amfotericíne B sa môžu vyskytnúť aj po Abelcete. Lekár musí sledovať u pacienta akýkoľvek nežiaduci účinok súvisiaci s konvenčným amfotericínom B.

Hypersenzitívne reakcie súvisiace s podaním infúzie sa spájali s abdominálnou bolesťou, nauzeou, vracaním, myalgiou, svrbením, makulopapulóznou vyrážkou, horúčkou, hypotenziou, šokom, bronchospazmom, respiračným zlyhaním, bolesťou na hrudníku a u niektorých pacientov znížením nasýtenia kyslíkom a cyanózou (pozri časť 3.4).

U pacientov so signifikantnou renálnou toxicitou pozorovanou po konvenčnomamfotericíne B zvyčajne nemali podobné účinky ak došlo k nahradeniu Abelcetom.

Znížená funkcia obličiek potvrdená zvýšeným kreatinínom v sére a hypokaliémiou si zvyčajne nevyžadovala ukončenie liečby.

Hlásená bola renálna tubulárna acidóza vrátane hypostenúrie a elektrolytovej nerovnováhy ako je zvýšenie hladín draslíka a pokles hladín horčíka.

Abnormálne funkčné pečeňové testy boli zaznamenané po Abelcete a iných liekoch obsahujúcich amfotericín B v spojitosti s inými faktormi, ako je infekcia, hyperalimentácia, súbežné podávanie hepatotoxických liečiv a reakcia štepu voči hostiteľovi.

Pediatrická populácia

Nežiaduce účinky pozorované u detí a dospievajúcich boli podobného charakteru ako účinky pozorované u dospelých pacientov.

U starších pacientov bol profil nežiaducich účinkov podobný tým, ktoré sa pozorovali u dospelých mladších ako 65 rokov. Dôležitými výnimkami bol zvýšený kreatinín v sére a dyspnoe, ktoré sa zaznamenali u starších pacientov po Abelcete aj po konvenčnom amfotericíne B s vyššou frekvenciou v tejto vekovej skupine.

3.9 Predávkovanie

V klinických skúšaniach sa podávali dávky do 10 mg/kg/deň bez zjavnej toxicity závislej od dávky.

Prípady predávkovania zaznamenané po Abelcete sú v súlade s hláseniami z klinických skúšaní pri liečbe štandardnými dávkami (pozri časť 3.8). Okrem toho sa u jedného pediatrického pacienta, ktorý dostal dávku 25 mg/kg zaznamenali epileptické záchvaty a bradykardia.

Pri predávkovaní sa musí sledovať stav pacienta (hlavne kardiopulmonálna, renálna a hepatálna funkcia, ako aj krvný obraz a elektrolyty v sére). Špecifické antidotum pre amfotericín B nie je známe.

4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

4.1 Farmakodynamické vlastnosti

Abelcet obsahuje antimykotickú látku amfotericín B viazanú na dva fosfolipidy. Amfotericín B je polyénové širokospektrálne antimykotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilné prostredie amfotericínu B umožňuje molekulám lieku, aby boli naviazané do štruktúry komplexu s fosfolipidmi.

Mechanizmus účinku

Amfotericín B, aktívna antimykotická zložka Abelcetu, môže pôsobiť fungistaticky alebo fungicídne v závislosti od jeho koncentrácie a od citlivosti plesne. Liek sa pravdepodobne viaže na ergosterol bunkovej membrány plesne, a tým ju poškodzuje. Výsledkom je, že bunkový obsah uniká z bunky plesne a nakoniec bunka odumiera. Väzba liečiva na steroly membrán ľudských buniek môže viesť ku toxicite, aj keď amfotericín B má vyššiu afinitu k ergosterolu plesní ako ku cholesterolu ľudských buniek.

Mikrobiologická účinnosť

Amfotericín B je účinný proti mnohým patogénnym plesniam in vitro vrátane Candida sp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum. Väčšinu kmeňov amfotericín B inhibuje v koncentrácii 0,03-1,0 mikrogramov/ml. Amfotericín B má malú alebo žiadnu účinnosť proti baktériám alebo vírusom. Účinnosť Abelcetu proti patogénnym plesniam in vitro je porovnateľná s účinnosťou amfotericínu B. Avšak účinnosť Abelcetu in vitro nemôže predpovedať jeho účinnosť v infikovanom organizme.

5. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Abelcet je sterilná, apyrogénna disperzia, ktorá sa musí zriediť a je určená iba na intravenóznu infúziu.

POČAS PRÍPRAVY Abelcetu SA MUSIA STRIKTNE DODŽAŤ ASEPTICKÉ PODMIENKY PRETOŽE NEOBSAHUJE BAKTERIOSTATICKÉ LÁTKY ALEBO KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY.

Príprava injekčnej disperzie na infúziu

Injekčná disperzia sa z chladničky prenesie do izbovej teploty. Dôkladne sa premieša, až kým nezmizne žltý sediment zo dna injekčnej liekovky. Príslušná dávka Abelcetu sa z požadovaného množstva injekčných liekoviek nasaje do jednej alebo viacerých sterilných jednorazových injekčných striekačiek o objeme 20 ml s použitím ihly č. 17 až 19. Na každej injekčnej striekačke naplnenej Abelcetom sa vymení ihla a nahradí sa ihlou s filtrom s veľkosťou pórov 5 mikrónov (dodávanou s každou injekčnou liekovkou). Filtračná ihla sa zavedie do i.v. vaku s obsahom 5,0 % glukózy na injekciu a obsah injekčnej striekačky sa vyprázdni do vaku buď tlakom ruky alebo s použitím infúznej pumpy. Konečná koncentrácia infúzie má byť 1 mg/ml. Pre pediatrických pacientov a pacientov s kardiovaskulárnym ochorením možno liek nariediť 5,0 % glukózy na injekciu na konečnú koncentráciu infúzie 2 mg/ml. Ak je evidentná prítomnosť akejkoľvek zmeny roztoku (zrazeniny) po nariedení 5 % glukózou na injekciu roztok sa nesmie použiť. Injekčná disperzia je iba na jedno použitie. Nepoužitý materiál sa musí zničiť. Infúzia sa lepšie aplikuje pomocou infúznej pumpy.

Neriediť roztokmi chloridu sodného alebo zmesou iných liekov či elektrolytov.

Kompatibilita Abelcetu s týmito látkami nebola stanovená. Intravenózna infúzna súprava sa musí prepláchnuť 5 % roztokom glukózy na injekciu pred infúziou Abelcetu alebo sa musí použiť nová infúzna súprava.

Nariedená injekčná disperzia pripravená na použitie je stabilná 48 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. Pred použitím dôkladne pretrepte. Nesmie sa skladovať na neskoršie použitie.