Pirabene 1200 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/03443-ZIB

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Pirabene 1200 mg

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 filmom obalená tableta obsahuje 1 200 mg piracetamu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Pirabene 1200 mg filmom obalené tablety sú svetlo žlté, oválne tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

U dospelých:

  • Symptomatická liečba organického psychosyndrómu, u ktorého sa liečbou zlepšujú poruchy pamäti, poruchy pozornosti a nedostatok motivácie.
  • Liečba samotnej kortikálnej myoklónie alebo v kombinácii.
  • Liečba vertiga a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu vazomotorického alebo psychického pôvodu.
  • Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.

U detí:

  • Liečba dyslexie, v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.
  • Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu

Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé tri alebo štyri dni až na maximálne 24 g, rozdelená v dvoch alebo troch čiastkových dávkach. Liečba inými liekmi proti myoklónii sa musí udržiavať na rovnakej dávke. V závislosti od získaného klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.

Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, pokiaľ pretrváva ochorenie mozgu. U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé dva dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé tri alebo štyri dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov kŕčov (z dôvodu vysadenia)).

Symptomatická liečba organických psychosyndrómov

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.

Liečba vertiga

Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.

Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.

Pediatrická populácia

Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou

U detí od 8 rokov a dospievajúcich je odporúčaná denná dávka 3,2 g, rozdelená do dvoch čiastkových dávok.

Na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii

Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Dávka nižšia ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné užívanie môže viesť k relapsu kríz.

Piracetam sa môže podávať deťom od 3 rokov, ktoré majú kosáčikovitú anémiu v odporúčanej dennej dávke (mg/kg). Piracetam sa podával obmedzenému počtu detí vo veku 1 až 3 rokov.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ nižšie). Pri dlhodobej liečbe starších pacientov sa požaduje pravidelné hodnotenie klírensu kreatinínu, aby bolo možné podľa potreby upraviť dávkovanie.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek. Zohľadnite nasledovnú tabuľku a upravte dávku podľa uvedeného. Aby ste mohli použiť túto dávkovaciu tabuľku, je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr v ml/min je možné odhadnúť na základe stanovenia sérového kreatinínu (μmol/l) podľa nasledovného vzorca:

                 [140 – vek (roky)] x hmotnosť (kg)
CLcr = -----------------------------------------------------  (x 0,85 u žien)
                  813 x sérový kreatinín (μmol / l )

Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna funkcia

> 80

zvyčajná denná dávka, rozdelená do 2 až 4 čiastkových dávok

Ľahká porucha funkcie

50 ‑ 79

2/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelené do 2 alebo 3 čiastkových dávok

Stredne ťažká porucha funkcie

30 ‑ 49

1/3 zvyčajnej dennej dávky, rozdelená do 2 čiastkových dávok

Ťažká porucha funkcie

< 30

1/6 zvyčajnej dennej dávky, jednorazovo užitá

Konečné štádium ochorenia obličiek

--

kontraindikované

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je nutná úprava dávky. U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri časť „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“ vyššie).

Spôsob podávania

Piracetam sa má podávať perorálne a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať a zapíjať tekutinou. Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do dvoch až štyroch čiastkových dávok.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na piracetam alebo iný pyrolidónový derivát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov s krvácaním do mozgu.

Piracetam je kontraindikovaný u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek.

Piracetam sa nesmie podávať pacientom s Huntingtonovou chorobou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Účinky na agregáciu doštičiek

V dôsledku účinku piracetamu na agregáciu doštičiek (pozri časť 5.1) sa odporúča opatrnosť u pacientov s ťažkým krvácaním, u pacientov s rizikom krvácania, ako sú gastrointestinálne vredy, u pacientov s poruchami krvnej zrážavosti, u pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou (CMP) v anamnéze, u pacientov podstupujúcich významný chirurgický výkon vrátane dentálnych chirurgických výkonov a u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá alebo antiagreganciá, vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.

Renálna insuficiencia

Piracetam sa vylučuje obličkami, a preto je potrebná opatrnosť v prípadoch obličkovej nedostatočnosti (pozri časť 4.2).

Starší pacienti

Pri dlhodobej liečbe starších pacientov je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).

Prerušenie liečby

U pacientov s myoklóniou je potrebné sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby, pretože to môže vyvolať náhly relaps alebo záchvaty kŕčov spôsobené vysadením lieku.

Kosáčikovitá anémia

U pacientov s kosáčikovitou anémiou môže viesť podávanie dávky nižšej ako 160 mg/kg/deň alebo nepravidelné podávanie k relapsu kríz.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej filmom obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakokinetické interakcie

Predpokladá sa, že potenciál interakcie s inými liekmi vedúci k zmenám vo farmakokinetike piracetamu je nízky, pretože približne 90 % dávky piracetamu sa vylučuje do moču v nezmenenej forme.

In vitro piracetam neinhibuje izoenzýmy CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 4A9/11 ľudského pečeňového cytochrómu P450 pri koncentráciách 142, 426 a 1 422 µg/ml.

Pri koncentrácii 1 422 µg/ml sa pozorovali mierne inhibičné účinky na CYP 2A6 (21 %) a 3A4/5 (11 %). Hodnoty inhibičných konštánt Ki pre inhibíciu týchto dvoch izoenzýmov CYP sú však značne vyššie ako 1 422 µg/ml. Metabolická interakcia piracetamu s inými liekmi je preto nepravdepodobná.

Hormóny štítnej žľazy

Zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku sa vyskytli po súbežnom podávaní piracetamu a extraktu štítnej žľazy (T3 + T4).

Acenokumarol

V publikovanej jednoducho zaslepenej štúdii s pacientmi s ťažkou rekurentnou venóznou trombózou piracetam v dávke 9,6 g denne neovplyvnil výšku dávok acenokumarolu nevyhnutnú na dosiahnutie INR 2,5 až 3,5, no v porovnaní s účinkami samotného acenokumarolu súbežné podávanie piracetamu v dávke 9,6 g/deň signifikantne znížilo agregáciu doštičiek, uvoľňovanie β-tromboglobulínu aj hladiny fibrinogénu a von Willebrandových faktorov (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) ako aj viskozitu krvi a krvnej plazmy.

Antiepileptiká

Podávanie piracetamu v dávke 20 g denne počas 4 týždňov nezmenilo najvyššiu a najnižšiu hladinu antiepileptík (karbamazepínu, fenytoínu, fenobarbitalu, valproátu) v sére u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali stabilné dávky.

Alkohol

Súbežné podávanie alkoholu nemalo žiadny vplyv na hladinu piracetamu v sére a hladina alkoholu sa pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu nezmenila.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní piracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Piracetam prechádza placentárnou bariérou. Hodnoty liečiva u novorodenca dosahujú približne 70 % až 90 % hodnôt u matky. Piracetam sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné, ak prínos nepresiahne riziká a ak si klinický stav gravidnej ženy nevyžaduje liečbu piracetamom.

Dojčenie

Piracetam sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Piracetam sa preto nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby piracetamom prerušiť. Musí sa vykonať rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo liečbu piracetamom po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom na nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.

4.8 Nežiaduce účinky

a. Súhrn profilu bezpečnosti

Dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické alebo farmakoklinické skúšania, z ktorých sú dostupné kvantifikované údaje o bezpečnosti (extrahované z UCB databanky dokumentov v júni 1997), zahŕňajú viac ako 3 000 jedincov užívajúcich piracetam bez ohľadu na indikáciu, liekovú formu, dennú dávku alebo populačné charakteristiky.

b. Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcom prehľade podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000; vrátane izolovaných hlásení), neznáme (z dostupných údajov).

Údaje po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v liečených skupinách pacientov.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: poruchy krvácania

Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktoidná reakcia, precitlivenosť

Psychické poruchy

Časté: nervozita

Menej časté: depresia

Neznáme: agitovanosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie

Poruchy nervového systému

Časté: hyperkinéza

Menej časté: somnolencia

Neznáme: ataxia, poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nauzea, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: angioneurotický edém, dermatitída, pruritus, urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšená telesná hmotnosť

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Nebol hlásený žiadny iný prípad s piracetamom, ktorý by poukazoval na ďalšie nežiaduce účinky špecificky súvisiace s predávkovaním.

Hlásené predávkovanie piracetamom bolo s najvyšším perorálnym požitím 75 g. Krvavá hnačka s bolesťami brucha mala s najvyššou pravdepodobnosťou súvis s extrémne vysokou dávkou sorbitolu obsiahnutou v použitom lieku.

Liečba predávkovania

Pri akútnom, významnom predávkovaní sa môže vyprázdniť žalúdok výplachom alebo vyvolaním vracania. Neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní piracetamom. Liečba predávkovania bude spočívať v liečbe symptómov a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť odstránenia piracetamu dialyzačným prístrojom je 50 až 60 %.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nootropikum, ATC kód: N06BX03.

Piracetam má priaznivý vplyv na využitie kyslíka a glukózy mozgovými bunkami. Po podávaní piracetamu sa dokázali priaznivé zmeny látkovej výmeny mozgového tkaniva, čo sa prejavuje zlepšenou koncentráciou, pamäťou a duševnou výkonnosťou. U pacientov s funkčným deficitom CNS podávanie piracetamu zlepšuje kognitívne funkcie. Na EEG sa tieto zmeny prejavujú významným vzostupom aktivity alfa a beta a znížením aktivity delta.

U pacientov s vaskulárnou demenciou alebo akútnou ischémiou mozgu piracetam zlepšuje regionálnu utilizáciu kyslíka a glukózy. Priaznivým ovplyvnením reologických vlastností  krvi a mikrocirkulácie piracetam zlepšuje prekrvenie mozgu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa piracetam rýchlo vstrebáva. Biologická dostupnosť je takmer 100 %. Pri jednorazovej dávke 800 mg piracetamu je Cmax v krvi po 30 minútach (Tmax) 15 – 19 µg/ml. Biologický polčas piracetamu je nezávislý od spôsobu aplikácie - 5,2 hodín, resp. 7,7 hodín v cerebrospinálnom moku. Podľa in vitro skúšok sa asi 15 % piracetamu viaže na bielkoviny plazmy. Distribučný objem je približne 0,6 l/kg. Plazmatický klírens je 120 ml/min. Piracetam je aktívny v nezmenenej forme, nie je metabolizovaný ani u človeka, ani pri žiadnom z testovaných živočíšnych druhov. Vylučuje sa obličkami. Pri obličkovej nedostatočnosti je vylučovanie spomalené, preto sa dávkovanie musí redukovať podľa nameraných hodnôt kreatinínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Piracetam nie je toxická látka. Pri 14 g piracetamu/deň perorálne alebo 24 g/deň intravenózne sa nezistila žiadna intoxikácia.

Chronická toxicita

Pokusy na potkanoch počas 6 mesiacov s dávkovaním 1 g/kg telesnej hmotnosti a na psoch počas 12 mesiacov s 10 g/kg telesnej hmotnosti nepreukázali toxické účinky.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Piracetam prostredníctvom rôznych testov nevykazoval žiadnu mutagenitu a karcinogenitu.

Reprodukčná toxicita

Skúšky na rôznych druhoch zvierat (potkany, myši, králiky) preukázali, že piracetam nemá žiadny embryotoxický a teratogénny potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec.

Filmový obal tablety:

Oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hydroxypropylmetylcelulóza, polyakrylátová disperzia 30%, žltý oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al – blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 20 a 60 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

06/0370/96-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. apríla 1996

Dátum posledného predĺženia: 25. októbra 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

08/2020