Pirabene 1200 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pirabene 1200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0370/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81600
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pirabene 1200 mg tbl flm 60x1200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

LIek obsahuje liečivo piracetam, nootropikum, ktoré má priaznivý vplyv na využitie kyslíka a glukózy mozgovými bunkami. Tieto zmeny látkovej výmeny mozgového tkaniva sa prejavujú zlepšenou koncentráciou, pamäťou a duševnou výkonnosťou. 

Používa sa:

  • pri stavoch po bezvedomí, ktoré sú spôsobené postihnutím mozgového tkaniva, napr. pri poranení alebo operácii mozgu,
  • po cievnej mozgovej príhode,
  • pri svalových kŕčoch ako následku mozgovej hypoxie (nedostatku kyslíka),
  • pri závratoch,
  • pri liečbe abstinenčných príznakov alkoholizmu, najmä pri delíriu tremens,
  • ako podpora učenia a pamäťových funkcií pri vývojovej dyslexii (poruchy čítania).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Symptomatická liečba organických psychosyndrómov
Dospelí
Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu
Dospelí
Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé 3 alebo 4 dni až na maximálne 24 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok. V závislosti od dosiahnutého klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.
Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu.
U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé 2 dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé 3 alebo 4 dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov z dôvodu vysadenia).

Liečba vertiga
Dospelí
Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Profylaxia a remisia vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii
Dospelí a deti od 3 rokov
Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou
Deti od 8 rokov a mladiství
Odporúčaná denná dávka je 3,2 g, rozdelená do 2 čiastkových dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek - klírensu kreatinínu stanoveného na základe vzorca uvedeného v SPC, časť 4.2.
Úprava dávky podľa vypočítaného klírensu kreatinínu:

  • normálna funkcia (CLcr  = > 80 ml/min) - odporúčaná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach,
  • ľahká porucha funkcie (CLcr = 50 – 79 ml/min ) - 2/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach,
  • stredne ťažká porucha funkcie (CLcr = 30 - 49 ml/min) - 1/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach,
  • ťažká porucha funkcie (CLcr = < 30 ml/min) - 1/6 odporúčanej dennej dávky, jednorazovo.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehĺtať vcelku, nezávisle od jedla a zapiť tekutinou. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné.
Liek sa nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby prerušiť.
Pri starších pacientoch sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.
Liek je kontraindikovaní u pacientov s krvácaním do mozgu alebo Huntingtonovou chorobou.
Liek ovplyvňuje agregáciu krvných doštičiek a vyžaduje sa opatrnosť u pacientov s krvácavými stavmi.
Vzhľadom na nežiaduce účinky lieku nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné vedľajšie účinky sa hlásili po užití lieku Pirabene. Častosť ich výskytu je určená nasledovne:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ... viac >

Účinné látky

piracetam

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36