L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2018/04890-ZME
Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2018/03514-ZIB
Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2020/00447-ZIB

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie

100 mikrogramov, tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie obsahuje 106,4 – 113,6 mikrogramom hydrátu sodnej soli levotyroxínu (čo zodpovedá 100 mikrogramov sodnej soli levotyroxínu).

Pomocná látka so známym účinkom

Jedna tableta obsahuje 1,8 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Takmer biela až svetlobéžová, okrúhla, mierne vypuklá tableta s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „100“ na druhej strane.; priemer: 6 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ  ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Substitúcia hormónu štítnej žľazy u hypotyreózy akejkoľvek etiológie.

Profylaxia rekurentnej strumy po resekcii štítnej žľazy s eutyreoidnou funkciou.

Benígna struma s eutyreoidnou funkciou.

Adjuvantná terapia k tyreostatickej liečbe hypertyreózy po dosiahnutí eutyreoidnej funkcie.

Supresná a substitučná terapia malígnych ochorení štítnej žľazy, najmä po tyreoidektómii.

Supresný test štítnej žľazy.

L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie je indikovaný  všetkým vekovým skupinám.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba tyreoidným hormónom/Substitúcia

Dávkovanie

Údaje o dávkovaní sú stanovené podľa odporúčaní pre liečbu štítnej žľazy. Individuálna denná dávka sa stanoví individuálne na základe laboratórnych diagnostikovaných výsledkov a klinických vyšetrení.

Ak je ešte zachovaná reziduálna funkcia štítnej žľazy, môžu byť postačujúce nižšie substitučné dávky.

Liečba hormónmi štítnej žľazy u starších ľudí, u pacientov s koronárnymi srdcovými ochoreniami, u pacientov s ťažkou alebo dlhodobou hypotyreózou sa musí začať opatrne, nízkymi počiatočnými dávkami. Dávky sa zvyšujú pomaly a v dlhších intervaloch medzi jednotlivými zvýšeniami a pri častom monitorovaní hladín hormónov štítnej žľazy.

Klinické skúsenosti potvrdili, že pri nízkej telesnej hmotnosti pacienta postačujú na terapiu strumy  veľkého rozsahu nízke dávky lieku.

Nakoľko u niektorých pacientov môžu byť zvýšené hodnoty T4 alebo voľného T4 , stanovenie koncentrácie tyreostimulačného hormónu (TSH) v sére je vhodnejšie pre monitorovanie terapie.

Indikácia

Dávka (mikrogramy sodnej soli levotyroxínu/deň)

Hypotyreóza

Dospievajúci a dospelí

 

(zvyšovanie po 25 – 50 mikrogramov každý 2 .až 4. Týždeň)

iniciálne

25 – 50

 

 

udržiavacia dávka

 

100 – 200

 

Profylaxia rekurentnej strumy

 

75 – 200

 

Benígna struma s eutyreoidnou funkciou

 

 

75 – 200

 

Adjuvantná terapia k tyreostatickej liečbe hypertyreózy

 

 

50-100

 

 

Terapia po tyreoidektómii v dôsledku malígneho ochorenia

 

 

 

 

 

150 – 300

 

 

 

 

 

Supresia thyreoidey kvôli scintigramu

200 mikrogramov (čo zodpovedá 2 tablety) / deň

(po dobu 14 dní pred scintigrafiou)

Starší ľudia

U starších pacientov je potrebné brať do úvahy individuálne prípady, napr. ochorenia srdca, a tomu prispôsobiť dávkovanie levotyroxínu sodného s pravidelnými kontrolami hladín TSH.

Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Pri zníženej funkcii pečene alebo obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Pediatrická populácia

Začiatočná dávka pre novorodencov je 10 až 15 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti (maximálne 50 mikrogramov) jedenkrát denne. Je možné ju upraviť postupne po 5 mikrogramoch/kg každé 2 týždne alebo podľa potreby.

Začiatočná dávka pre dojčatá alebo deti od 1 mesiaca do 2 rokov je 5 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti (maximálne 50 mikrogramov) jedenkrát denne. Je možné ju upraviť postupne po 10 – 25 mikrogramoch denne každé 2 až 4 týždne.

Začiatočná dávka pre deti od 2 do 12 rokov je 50 mikrogramov jedenkrát denne, je možné ju postupne upravovať po 25 mikrogramoch denne každé 2 až 4 týždne, až kým sa metabolizmus normalizuje.

Udržiavacie dávky, okrem iných parametrov, závisia od veku dieťaťa:

Vek

Dávka (mikrogramov/deň)

Novorodenci

20 - 50

1 - 24 mesiacov

25 - 75

2 - 12 rokov

75 - 100

Spôsob podávania

Celá denná dávka sa  prehltne naraz, a to ráno nalačno najmenej 30 minút pred raňajkami a zapije sa dostatočným množstvom vody.

Deťom sa podáva celá denná dávka najmenej pol hodiny pred prvým jedlom daného dňa.

Tablety je možné podať aj ako suspenziu. Tablety sa nechajú rozpadnúť v malom množstve vody (10 – 15 ml) a vzniknutá suspenzia, ktorá musí byť vždy čerstvo pripravená podľa potreby, sa podáva s ďalšou tekutinou (5 - 10 ml).

Dĺžka liečby

Pri hypotyreóze a po tyreoidektómii v dôsledku malígneho ochorenia štítnej žľazy zvyčajne po celý život, pri eutyreoidnej strume a profylaxii rekurentnej strumy počas niekoľkých mesiacov alebo rokov až po celý život.

Pri adjuvantnej terapii hypertyreózy tyreostatikami dĺžka užívania závisí od dĺžky tyreostatickej liečby.

Pri eutyreoidnej strume je potrebná dĺžka liečby minimálne  6 mesiacov až dva roky.

V prípade, že terapia L-Thyroxinom 100 Berlin-Chemie nebola v uvedených časových obdobiach efektívna, je potrebné uvažovať o iných terapeutických postupoch.

Supresný test

Na jeho realizáciu sa podáva 150-200 mikrogramov levotyroxínu denne po dobu 14 dní.

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • Neliečená hypertyreóza
 • Neliečená adrenálna insuficiencia
 • Neliečená insuficiencia hypofýzy (za predpokladu, že to vedie k adrenálnej insuficiencii vyžadujúcej liečbu)
 • Akútny infarkt myokardu
 • Akútna myokarditída
 • Akútna pankarditída

Súbežná aplikácia levotyroxínu a tyreostatických liekov je kontraindikovaná v gravidite. Pre ďalšie informácie týkajúce sa užívania v tehotenstve a pri dojčení pozri časť 4.6.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby hormónmi štítnej žľazy majú byť vylúčené alebo liečené nasledovné ochorenia alebo stavy:

 • koronárne srdcové ochorenia,
 • angína pectoris,
 • hypertenzia,
 • hypofyzárna a/alebo adrenokortikálna insuficiencia,
 • autonómia štítnej žľazy.

Tieto ochorenia alebo stavy musia byť vylúčené alebo liečené aj pred supresným testom okrem autonómie štítnej žľazy, ktorá môže byť dôvodom pre indikáciu supresného testu.

V prípade adrenokortikálnej dysfunkcie je potrebné tento stav liečiť adekvátnou substitučnou terapiou ešte pred začatím liečby s levotyroxínom, aby sa zabránilo akútnej adrenokortikálnej insuficiencii (pozri časť 4.3).

Pri koronárnom srdcovom ochorení, srdcovom zlyhaní, tachyarytmii, neakútnej myokarditíde, dlhotrvajúcom hypotyreoidizme alebo u pacientov, ktorí už mali infarkt myokardu, je nutné zabrániť vzniku hoci aj miernej liekmi indukovanej hypertyreózy. Pri týchto ochoreniach je u pacientov nevyhnutná častejšia kontrola hladiny hormónov štítnej žľazy (pozri časť 4.2).

U sekundárnej hypotyreózy sa musí zistiť, či pacient netrpí súčasne adrenokortikálnou insuficienciou. V takom prípade sa musí najprv zabezpečiť substitúcia (hydrokortizón). Bez adekvátnej substitúcie kortikosteroidmi môže liečba tyreoidálnymi hormónmi u pacientov s adrenokortikálnou insuficienciou alebo hypofyzárnou insuficienciou viesť k Addisonskej kríze.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní levotyroxínu pacientom s anamnézou epilepsie, nakoľko títo pacienti majú zvýšené riziko záchvatov.

Ak existuje podozrenie na autonómiu štítnej žľazy, odporúča sa vykonať TRH test alebo supresný scintigram.

U žien v postmenopauzálnom veku, u ktorých je zvýšené riziko vzniku osteoporózy, je nutná titrácia dávky levotyroxínu sodného na najnižšiu efektívnu dávku a musia sa častejšie monitorovať tyreoidné funkcie, aby sa predišlo vzniku suprafyziologických hladín levotyroxínu v krvi (pozri časť 4.8).

Hormóny štítnej žľazy sa nesmú používať na redukciu hmotnosti. U eutyreoidných pacientov normálne dávky nespôsobia redukciu hmotnosti. Vyššie dávky môžu spôsobiť závažné alebo život ohrozujúce nežiaduce účinky, najmä v kombinácii s niektorými látkami na redukciu hmotnosti a najmä so sympatomimetickými amínmi.

Ak je potrebný prechod na iný liek obsahujúci levotyroxín, je nutné počas tohto prechodného obdobia z dôvodu potenciálneho rizika tyreoidálnej nerovnováhy dôkladné sledovanie, vrátane klinického a biologického monitorovania. U niektorých pacientov môže byť potrebná úprava dávky.

Monitoring  funkcie štítnej žľazy sa vyžaduje u pacientov so súbežnou liečbou  levotyroxínom a inými liekmi, ktoré môžu štítnu žľazu ovplyvniť (t.j. amiodarón, inhibítory tyrozín kinázy, salicyláty sertralín, sevelamér, lantanum a vysoké dávky furosemidu ) (pozri tiež časť 4.5).

Informácie pre diabetikov a pacientov liečených antikoagulanciami pozri v časti 4.5.

Veľmi zriedkavé prípady hypotyreoidizmu boli hlásené u pacientov súbežne liečených sevelamérom a levotyroxínom. Preto sa odporúča starostlivé monitorovanie hladín TSH u pacientov, ktorí sú súbežne liečení obidvoma liečivami (pozri časť 4.5).

Pediatrická populácia

Pri začatí liečby levotyroxínom u predčasne narodených novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou sa majú sledovať hemodynamické parametre, pretože v dôsledku nezrelej

adrenálnej funkcie môže dôjsť ku kolapsu cirkulácie (pozri tiež časť 4.8).

Obsah sodíka

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Antidiabetiká:

Levotyroxín môže znižovať účinok antidiabetík (napr. metformínu, glimepiridu, glibenklamidu a inzulínu). Hladina krvného cukru u diabetikov sa preto musí pravidelne kontrolovať, najmä na začiatku a na konci liečby hormónmi štítnej žľazy. V prípade potreby lekár musí opäť nastaviť dávkovanie antidiabetík.

Deriváty kumarínu:

Levotyroxín môže zvyšovať účinok derivátov kumarínu, pretože vytesňuje antikoagulanciá z ich väzby na plazmatické proteíny. Pri súbežnej liečbe je preto nutná pravidelná kontrola zrážavosti krvi, a ak je to potrebné, má sa  upraviť dávka antikoagulancia (redukcia dávky).

Iónomeniče na báze živíc :

Živice fungujúce ako iónomeniče, napr. cholestyramín, cholestipol, alebo vápenaté a sodné soli polystyrénsulfónovej kyseliny inhibujú absorpciu levotyroxínu prostredníctvom väzby tyreoidálnych hormónov v gastrointestinálnom trakte, a preto sa majú aplikovať  4 - 5 hodín po užití L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie. Je potrebné sledovať hladinu hormónov štítnej žľazy.

Liečivá viažuce žlčové kyseliny:

Kolesevelam viaže levotyroxín a znižuje jeho absorpciu z gastrointestinálneho traktu. Neboli pozorované žiadne interakcie, ak sa levotyroxín užíval najmenej 4 hodiny pred kolesevelamom. L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie sa preto má užívať najmenej 4 hodiny pred kolesevelamom.

Lieky s obsahom hliníka, viažuce žalúdočnú kyselinu, lieky s obsahom železa, lieky s obsahom vápnika:

Absorpcia levotyroxínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní  liekov s obsahom hliníka, ktoré viažu žalúdočnú kyselinu (antacidá, sukralfát), liekov obsahujúcich železo a vápnik. L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie sa preto má užívať najmenej dve hodiny pred týmito liekmi.

Sevelamér a lantanum karbonát:

Sevelamér a lantanum karbonát pravdepodobne  môžu znížiť biodostupnosť levotyroxínu. Je potrebné vyhnúť sa užívaniu levotyroxínu 1 hodinu pred alebo 3 hodiny po užití sevelaméru. Odporúča sa kontrola hladín hormónov štítnej žľazy v krvi. Môže byť potrebná úprava dávky L-Thyroxínu 100 Berlin-Chemie (pozri tiež časť 4.4).

Propyltiouracyl, glukokortikoidy a b-blokátory (najmä propranolol):

Tieto liečivá inhibujú konverziu T4 na T3 a môžu viesť ku zníženiu sérovej koncentrácie T3.

Amiodarón a kontrastné látky s obsahom jódu:

Amiodarón a kontrastné látky s obsahom jódu - vysoký obsah jódu v týchto látkach môže vyvolať hypotyreózu ako aj hypertyreózu. Mimoriadna pozornosť sa má venovať pacientom s nodulárnou strumou s možným nediagnostikovaným autonómnym pôvodom ochorenia. Amiodarón inhibuje konverziu T4  na T3  s následkom zníženia sérovej koncentrácie T3 a zvýšenia hladín TSH v sére. Kvôli účinku amiodarónu na funkciu štítnej žľazy môže byť potrebné upraviť dávku L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie.

Salicyláty, dikumarol, furosemid, klofibrát:

Levotyroxín môže byť vytesnený z väzobných miest v plazmatických proteínoch salicylátmi (najmä vyššími dávkami ako 1,0 g/deň), dikumarolom, vysokými dávkami (500 mg) furosemidu, klofibrátom a inými substanciami. To môže spôsobiť počiatočné prechodné zvýšenie voľných tyreoidálnych hormónov, po ktorom nasleduje celkový pokles hladiny tyreoidálnych hormónov.

Kontraceptíva s obsahom estrogénu, lieky na postmenopauzálnu hormonálnu substitučnú terapiu:

Potreba levotyroxínu sa môže zvýšiť počas užívania kontraceptív s obsahom estrogénu alebo počas postmenopauzálnej hormonálnej substitučnej terapie. Môže byť zvýšená väzba levotyroxínu, čo môže viesť k diagnostickým a terapeutickým chybám.

Sertralín a chlorochín/proguanil:

Tieto látky znižujú účinnosť levotyroxínu a zvyšujú hladinu TSH v sére. Odporúča sa kontrola hladín hormónov štítnej žľazy v krvi. Môže byť potrebná úprava dávky L-Thyroxínu 100 Berlin-Chemie (pozri tiež časť 4.4).

Lieky, ktoré indukujú aktivitu enzýmov:

Barbituráty, rifampicín, karbamazepín, fenytoín a ďalšie lieky s indukčným účinkom na hepatálne enzýmy môžu zvyšovať hepatálny klírens levotyroxínu a viesť ku zníženiu plazmatických hladín.

Inhibítory proteáz:

Pri súbežnej terapii levotyroxínom a lopinavirom/ritonavirom bolo pozorované zníženie účinnosti levotyroxínu. Preto sa pri súbežnej terapii levotyroxínom a inhibítormi proteáz odporúča dôsledné monitorovanie klinických symptómov a funkcie štítnej žľazy. Tyreostimulačný hormón (TSH) sa má monitorovať u pacientov liečených levotyroxínom najmenej v prvom mesiaci po začiatku a/alebo po ukončení liečby ritonavirom.

Inhibítory tyrozínkinázy:

Inhibítory tyrozínkinázy (napr. imatinib, sunitinib, sorafenib, motesanib) môžu znižovať účinnosť levotyroxínu. Preto sa odporúča monitorovanie funkcie štítnej žľazy u pacientov. V prípade potreby sa musí upraviť dávkovanie levotyroxínu.

Sójové produkty:

Produkty obsahujúce sóju môžu znižovať intestinálnu absorpciu levotyroxínu. U detí, ktoré boli liečené levotyroxínom pre vrodenú hypotyreózu, a mali sójovú diétu, bolo pozorované zvýšenie sérovej hladiny TSH. Nezvyčajne vysoké dávky levotyroxínu môžu byť potrebné  na dosiahnutie normálnej sérovej hladiny T4 a TSH. Dôsledná kontrola sérových hladín T4 a TSH je nevyhnutná počas a po skončení sójovej diéty; môže byť potrebná úprava dávky levotyroxínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita a dojčenie

Terapia hormónmi štítnej žľazy musí byť dôsledná najmä počas gravidity a laktácie. Normálne hodnoty tyreoidálnych hormónov sú dôležité pre zabezpečenie optimálneho zdravia matky a plodu. Napriek ich rozsiahlemu používaniu počas gravidity, nie sú doteraz známe nežiaduce účinky levotyroxínu na priebeh gravidity alebo na zdravie  plodu či novorodenca. Množstvo hormónov štítnej žľazy, ktoré sa vylučuje do materského mlieka počas laktácie, dokonca aj pri užívaní vysokých dávok levotyroxínu, nedosahuje takú hladinu, aby u novorodenca došlo ku vzniku hypertyreózy alebo ku supresii TSH sekrécie.

Počas gravidity  môže byť  zvýšená potreba levotyroxínu podmienená hladinou estrogénov. Funkcia štítnej žľazy má byť preto  počas a po ukončení gravidity kontrolovaná a v prípade potreby má byť upravené dávkovanie hormónov štítnej žľazy.

Používanie levotyroxínu ako adjuvansu pri terapii hypertyreózy tyreostatikami je v období gravidity kontraindikované, vzhľadom na nutnosť použitia tyreostatík vo vyššej dávke. Tyreostatiká na rozdiel od levotyroxínu môžu prechádzať placentárnou bariérou v účinnej dávke a spôsobiť hypotyreózu plodu. Ak je u gravidnej ženy diagnostikovaná hypertyreóza, je možné na terapiu použiť nízke dávky tyreostatík v monoterapii.

Počas gravidity a laktácie sa nesmie vykonávať supresný test.

Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje z výskumu o poškodení mužskej alebo ženskej fertility. Neexistuje ani podozrenie alebo indikácia takéhoto vplyvu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Ak pacient v zriedkavých prípadoch netoleruje danú veľkosť dávky alebo došlo k predávkovaniu, a to hlavne  pri veľmi rýchlom zvyšovaní dávok na začiatku liečby, potom sa môžu vyskytnúť typické príznaky  hypertyreózy, napr. palpitácie, arytmie, najmä tachykardia, ťažkosti podobné angíne pektoris, svalová slabosť a kŕče, pocity tepla, hyperhidróza, tremor, vnútorný nepokoj, nespavosť, hnačka, zníženie hmotnosti, bolesti hlavy, menštruačné poruchy. Ako atypické príznaky sa môžu objaviť horúčka, vracanie, a tiež pseudotumor cerebri (najmä u detí). V takomto prípade má byť znížená denná dávka alebo sa na niekoľko dní preruší liečba. Hneď po odznení nežiaducich účinkov sa odporúča znova začať liečbu, ale má sa venovať väčšia pozornosť dávkovaniu.

V prípade precitlivenosti na levotyroxín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie, môžu nastať alergické reakcie na koži (napr. vyrážka na koži, urtikária) alebo v respiračnom systéme.

Anafylaktický šok bol hlásený iba v ojedinelých prípadoch. V takomto prípade je potrebné liečbu prerušiť.

Tabuľka nežiaducich účinkovV tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce účinky – vypočítané na základe údajov z literatúry a údajov pochádzajúcich z postmarketingového sledovania z placebom kontrolovaných klinických štúdií podľa frekvenčnej konvencie MedDRA. veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 to < 1/10), menej časté (≥ 1/1,000 to < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10,000 to < 1/1,000), veľmi zriedkavé (< 1/10,000) a neznáme (z dostupných údajov).

Frekvencia nežiaducich účinkov podľa konvencií MedRA

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedRA

Veľmi časté

Časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému

 

 

 

Hypersenzitivita

Psychické poruchy

Insomnia

Nervozita

 

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

 

Pseudotumor cerebri (najmä u detí)

Tremor

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

Tachykardia

 

Arytmia, angína pektoris

Poruchy ciev

 

 

 

Návaly tepla, cirkulačný kolaps u predčasne narodených detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

 

 

Diarea, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

 

 

Vyrážka, urtikária, hyperhidróza, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

 

 

Svalová slabosť, svalové kŕče, osteoporóza pri supresívnych dávkach levotyroxínu, najmä u postmenopauzálnych žien, najmä počas dlhodobej liečby

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

 

 

 

Poruchy menštruácie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

 

 

Neznášanlivosť tepla, horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

 

 

Pokles hmotnosti

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Zvýšenie hladín T3 je spoľahlivejším indikátorom predávkovania ako zvýšenie hladín T4 alebo voľného T4. Príznakmi predávkovania a intoxikácie je mierne až silné zvýšenie rýchlosti metabolizmu (pozri časť 4.8). V závislosti od rozsahu predávkovania sa odporúča prerušiť terapiu a urobiť kontrolné vyšetrenia.

Dávky až 10 mg levotyroxínu pri intoxikácii (suicidálny pokus) boli u ľudí tolerované bez komplikácií. Závažné život ohrozujúce poškodenie vitálnych funkcií (dýchania a  krvného obehu) je nepravdepodobné okrem pacientov s existujúcim ochorením srdca. Napriek tomu boli hlásené prípady tyreotoxickej krízy, kŕčov, zlyhania srdca a kómy.  Zaznamenané boli aj  ojedinelé prípady náhlej srdcovej smrti u pacientov po dlhoročnom abúze levotyroxínu.

Pri akútnom predávkovaní sa gastrointestinálna absorpcia môže znížiť podaním aktívneho uhlia. Liečba je zvyčajne symptomatická a podporná. V prípade vzniku závažných beta-sympatomimetických účinkov ako sú tachykardia, úzkosť, agitácia alebo hyperkinézia sa môžu symptómy zmierniť podaním blokátorov beta-receptorov. Tyreostatiká sú nevhodné, nakoľko štítna žľaza je kompletne suprimovaná.

Po užití extrémne vysokých dávok (suicidálny pokus) môže byť užitočná plazmaferéza.

Vzhľadom na vysokú väzbu na bielkoviny nie je možné odstrániť levotyroxín hemodialýzou, ani hemoperfúziou.

Predávkovanie levotyroxínom vyžaduje dlhšiu periódu monitorovania. Vďaka postupnej konverzii levotyroxínu na liotyronín sa príznaky môžu prejaviť oneskorene až do 6 dní.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečba štítnej žľazy, hormóny štítnej žľazy

ATC kód: H03AA01

Mechanizmus účinku

Syntetický levotyroxín, ktorý sa nachádza v lieku L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie, je svojím účinkom identický s hormónom biologického pôvodu tvoreným štítnou žľazou. Organizmus nerozlišuje endogénne vytvorený levotyroxín od exogénneho.

Farmakodynamické účinky

Po čiastočnej konverzii na liotyronín (T3), predovšetkým v pečeni a obličkách, a po prechode do buniek tela sa pozorujú charakteristické účinky  hormónov štítnej žľazy na vývoj, rast a metabolizmus prostredníctvom aktivácie T3 receptorov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Substitúcia hormónov štítnej žľazy vedie k normalizácii metabolických procesov. Napríklad zvýšený cholesterol v kontexte s hypotyreoidizmom sa významne znižuje po podaní levotyroxínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po užití nalačno, v závislosti od galenickej formy lieku, sa absorbuje maximum 80 % levotyroxínu najmä v tenkom čreve. Užitie lieku súčasne s jedlom výrazne zníži absorpciu.

Maximálna plazmatická hladina sa dosiahne približne za 2 až 3 hodiny po užití.

Po začiatku perorálnej aplikácie sa dá liečebný efekt očakávať po 3 až 5 dňoch.

Distribúcia

Distribučný objem je približne 10 až 12 l. Približne 99,97 % levotyroxínu sa viaže na špecifické transportné bielkoviny plazmy. Väzba hormónov na tieto proteíny nie je kovalentná, to znamená, že prebieha konštantná a veľmi rýchla výmena medzi voľným a viazaným hormónom.

Eliminácia

Metabolický klírens levotyroxínu je približne 1,2 l plazmy/deň. K odbúravaniu dochádza najmä v pečeni, obličkách, mozgu a vo svaloch. Metabolity sa vylučujú močom a stolicou.

Polčas levotyroxínu je približne 7 dní, pri hypertyreoidizme je kratší (3 až 4 dni) a  pri hypotyreoidizme dlhší (približne 9 až 10 dní).

Gravidita a dojčenie

Levotyroxín prechádza cez placentu v malých množstvách. Pri liečbe normálnymi dávkami sa do materského mlieka dostanú len malé množstvá levotyroxínu.

Porucha funkcie obličiek

Vzhľadom na vysoký stupeň väzby na proteíny nepodlieha levotyroxín hemodialýze ani hemoperfúzii.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Akútna toxicita levotyroxínu je veľmi nízka.

Chronická toxicita

Chronická toxicita bola sledovaná na rôznych druhoch zvierat (potkany, psy). Pri vysokých dávkach sa u potkanov pozorovala hepatopatia, zvýšený výskyt spontánnych nefróz a tiež zmena hmotnosti orgánov. U psov sa nezistili žiadne výrazné nežiaduce účinky.

Mutagenita

Experimentálne údaje týkajúce sa mutagénneho potenciálu levotyroxínu nie sú k dispozícii. V súčasnosti nie sú známe žiadne údaje o vzniku poškodenia potomstva zmenou v genóme ako následku pôsobenia hormónov štítnej žľazy.

Karcinogenita

Dlhodobé sledovania karcinogénneho potenciálu levotyroxínu na zvieratách neboli vykonané.

Reprodukčná toxicita

Cez placentárnu membránu prechádza len veľmi malá časť hormónov štítnej žľazy.

Experimentálne údaje o poškodení fertility obidvoch pohlaví účinkom levotyroxínu nie sú k dispozícii. Nie je ani podozrenie alebo náznak, že by hormóny štítnej žľazy fertilitu ovplyvňovali.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

fosforečnan vápenatý, dihydrát

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

dextrín (z  kukuričného škrobu)  

čiastočné glyceridy vyšších mastných kyselín

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister z potiahnutej alumíniovej fólie zatavený s alumíniovou fóliou.

Veľkosť balenia: 25, 50 a 100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné  zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0140/18-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 03.novembra 1983

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. decembra 2006

10. DÁTUM  REVÍZIE TEXTU

03/2020