KIOVIG 100 mg/ml sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Normálny ľudský imunoglobulín (IVIg)

Jeden ml obsahuje:

Normálny ľudský imunoglobulín.................. 100 mg

(čistota najmenej 98 % IgG)

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje: 1 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Každá 25 ml injekčná liekovka obsahuje: 2,5 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje: 5 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Každá 100 ml injekčná liekovka obsahuje: 10 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Každá 200 ml injekčná liekovka obsahuje: 20 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Každá 300 ml injekčná liekovka obsahuje: 30 g normálneho ľudského imunoglobulínu

Distribúcia podtried IgG (približné hodnoty):

IgG1 ≥ 56,9 % IgG2 ≥ 26,6 % IgG3 ≥ 3,4 % IgG4 ≥ 1,7 %

Maximálny obsah IgA je 140 mikrogramov/ml.

Vyrobený z plazmy ľudských darcov.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny intravenózny roztok

Roztok je číry alebo slabo opaleskujúci, bezfarebný alebo svetložltý.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Substitučná terapia u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0 – 18 rokov) v nasledujúcich prípadoch:

 • Syndrómy primárnej imunodeficiencie (PID) s narušenou tvorbou protilátok (pozri časť 4.4).
 • Sekundárne imunodeficiencie (SID) u pacientov, ktorí majú závažné alebo opakujúce sa infekcie, u ktorých je neúčinná antimikrobiálna liečba a ktorí majú preukázané zlyhanie špecifických protilátok (proven specific antibody failure, PSAF)* alebo sérovú hladinu IgG < 4 g/l.

*PSAF = neschopnosť dosiahnuť aspoň 2-násobné zvýšenie množstva protilátok IgG proti pneumokokovým polysacharidovým a polypeptidovým antigénovým vakcínam.

Imunomodulácia u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0 – 18 rokov) v nasledujúcich prípadoch:

 • Primárna imúnna trombocytopénia (ITP) u pacientov s vysokým rizikom krvácania alebo pred lekárskym zákrokom na úpravu počtu krvných doštičiek.
 • Guillainov-Barrého syndróm.
 • Kawasakiho choroba (v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou, pozri časť 4.2).
 • Chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia (chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, CIDP).
 • Multifokálna motorická neuropatia (MMN).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Začiatok a monitorovanie substitučnej terapie majú prebiehať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v oblasti liečby imunodeficiencii.

Dávkovanie

Dávka a dávkovacia schéma závisia od indikácie.

Pri substitučnej terapii môže byť dávka odlišná pre každého pacienta v závislosti od farmakokinetickej a klinickej odpovede. U pacientov s podváhou alebo nadváhou sa môže na základe telesnej hmotnosti vyžadovať úprava dávky.

Ako pomoc sú k dispozícii nasledujúce dávkovacie schémy.

Substitučná terapia pri syndrómoch primárnej imunodeficiencie

Dávkovacia schéma má dosiahnuť minimálnu hladinu IgG (nameranú pred ďalšou infúziou) najmenej 5 – 6 g/l. Na dosiahnutie rovnováhy (ustálené hladiny IgG) je potrebných tri až šesť mesiacov po začatí liečby. Začiatočná odporúčaná dávka je 0,4 – 0,8 g/kg jednorazovo a potom každé tri až štyri týždne najmenej 0,2 g/kg.

Dávka potrebná na dosiahnutie minimálnej hladiny 5 – 6 g/l je rádovo 0,2 – 0,8 g/kg/mesiac. Interval dávkovania po dosiahnutí ustálených hladín je 3 - 4 týždne.

V súvislosti s výskytom infekcie sa musia merať a hodnotiť minimálne hladiny IgG. Kvôli zníženiu miery bakteriálnej infekcie môže byť potrebné zvýšiť dávku a zamerať sa na vyššie minimálne hladiny.

Sekundárne imunodeficiencie (definované v časti 4.1)

Odporúčaná dávka je 0,2 – 0,4 g/kg každé tri až štyri týždne.

V súvislosti s výskytom infekcie sa musia merať a hodnotiť minimálne hladiny IgG. Na dosiahnutie optimálnej ochrany proti infekciám sa má dávka podľa potreby upraviť. Zvýšenie dávky môže byť nevyhnutné u pacientov s pretrvávajúcou infekciou, u pacientov bez infekcie sa môže zvážiť zníženie dávky.

Primárna imúnna trombocytopénia

Existujú dve alternatívne schémy liečby:

 • 0,8 – 1 g/kg podávané prvý deň, táto dávka sa môže opakovať raz počas troch dní,
 • 0,4 g/kg podávaný každý deň v priebehu dvoch až piatich dní.

V prípade recidívy sa liečba môže zopakovať.

Guillainov-Barrého syndróm

0,4 g/kg/deň v priebehu 5 dní (v prípade recidívy je možné dávkovanie zopakovať).

Kawasakiho choroba

2,0 g/kg sa má podávať formou jednorazovej dávky. Pacienti majú podstúpiť sprievodnú liečbu kyselinou acetylsalicylovou.

Chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia (CIDP)

Začiatočná dávka: 2 g/kg rozdelená počas 2 – 5 po sebe nasledujúcich dní.

Udržiavacie dávky:

1 g/kg počas 1 – 2 po sebe nasledujúcich dní každé 3 týždne.

Liečebný účinok sa má vyhodnotiť po každom cykle. Ak sa po 6 mesiacoch nepozoruje žiaden liečebný účinok, liečba sa má prerušiť.

Ak je liečba účinná, o dlhodobej liečbe má rozhodnúť lekár na základe odpovede pacienta a udržiavacej odpovede. Dávkovanie a intervaly môže byť potrebné upraviť individuálne podľa priebehu ochorenia u pacienta.

Multifokálna motorická neuropatia (MMN)

Začiatočná dávka: 2 g/kg podávaná počas 2 – 5 po sebe nasledujúcich dní.

Udržiavacia dávka: 1 g/kg každé 2 až 4 týždne alebo 2 g/kg každých 4 až 8 týždňov počas 2 – 5 dní. Liečebný účinok sa má vyhodnotiť po každom cykle. Ak sa po 6 mesiacoch nepozoruje žiaden liečebný účinok, liečba sa má prerušiť.

Ak je liečba účinná, o dlhodobej liečbe má rozhodnúť lekár na základe odpovede pacienta a udržiavacej odpovede. Dávkovanie a intervaly môže byť potrebné upraviť individuálne podľa priebehu ochorenia u pacienta.

Odporúčané dávkovania sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Indikácia Dávka Opakovanie injekcií
Substitučná terapia pri primárnej imunodeficiencii začiatočná dávka: 0,4 – 0,8 g/kg
udržiavacia dávka: 0,2 – 0,8 g/kg
každé 3 – 4 týždne na dosiahnutie minimálnej hladiny IgG najmenej 5 – 6 g/l
Substitučná terapia pri sekundárnej imunodeficiencii 0,2 – 0,4 g/kg každé 3 – 4 týždne na dosiahnutie minimálnej hladiny IgG najmenej 5 – 6 g/l
Imunomodulácia:    
Primárna imúnna trombocytopénia 0,8 – 1 g/kg
alebo 0,4 g/kg/d
1 deň, možno opakovať raz za 3 dni
počas 2 – 5 dní
Guillainov-Barrého syndróm 0,4 g/kg/d počas 5 dní

 

Indikácia Dávka Opakovanie injekcií
Kawasakiho choroba 2 g/kg v jednej dávke v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
Chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatia (CIDP) začiatočná dávka: 2 g/kg
udržiavacia dávka: 1 g/kg
v rozdelených dávkach počas 2 – 5 dní
každé 3 týždne počas 1 – 2 dní
Multifokálna motorická neuropatia (MMN) začiatočná dávka: 2 g/kg
udržiavacia dávka: 1 g/kg
alebo 2 g/kg
podávaná počas 2 – 5 dní
každé 2 – 4 týždne alebo
každých 4 – 8 týždňov počas 2 – 5 dní

Pediatrická populácia

Dávkovanie u detí a dospievajúcich (0 – 18 rokov) sa nelíši od dávkovania u dospelých, lebo dávkovanie pre každú indikáciu je dané telesnou hmotnosťou a upravené podľa klinického výsledku uvedených ochorení.

Porucha funkcie pečene

K dispozícii nie je žiaden dôkaz vyžadujúci úpravu dávky.

Porucha funkcie obličiek

Žiadna úprava dávky, pokiaľ to nie je klinicky opodstatnené, pozri časť 4.4.

Staršie osoby

Žiadna úprava dávky, pokiaľ to nie je klinicky opodstatnené, pozri časť 4.4.

Spôsob podania

Na intravenózne použitie.

Normálny ľudský imunoglobulín sa podáva intravenózne pri začiatočnej rýchlosti 0,5 ml/kg telesnej hmotnosti (TH)/h počas 30 minút. Ak je znášaný dobre (pozri časť 4.4), rýchlosť podávania sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu hodnotu 6 ml/kg TH/h. Klinické údaje získané od obmedzeného počtu pacientov taktiež svedčia o tom, že dospelí pacienti s PID môžu tolerovať rýchlosť podávania až do 8 ml/kg TH/h. Ďalšie opatrenia pri používaní, pozri časť 4.4.

Ak je pred infúziou potrebné zriedenie, KIOVIG sa môže zriediť 5 % roztokom glukózy na konečnú koncentráciu 50 mg/ml (5 % imunoglobulín). Pokyny na nariedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Každá nežiaduca udalosť súvisiaca s infúziou sa má riešiť znížením rýchlosti alebo zastavením infúzie.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Precitlivenosť na ľudské imunoglobulíny, najmä u pacientov s protilátkami proti IgA.

Pacienti so selektívnou deficienciou IgA, u ktorých sa vytvorili protilátky na IgA, pretože podávanie liekov obsahujúcich IgA môže viesť k anafylaxii.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcia na podanie infúzie

Rýchlosť infúzie môže súvisieť s výskytom určitých závažných nežiaducich reakcií (napr. bolesť hlavy, nával horúčavy, zimnica, myalgia, sipot, tachykardia, bolesť v spodnej časti chrbta, nevoľnosť a hypotenzia). Odporúčaná rýchlosť infúzie popísaná v časti 4.2 sa musí prísne dodržiavať. Počas celej doby podávania infúzie musia byť pacienti pozorne monitorovaní a starostlivo sledovaní pre prípad výskytu akýchkoľvek príznakov.

Niektoré nežiaduce účinky sa môžu objaviť častejšie

 • v prípade vysokej rýchlosti infúzie,
 • u pacientov, ktorí dostávajú normálny ľudský imunoglobulín prvýkrát, alebo v zriedkavých prípadoch pri zmene lieku s normálnym ľudským imunoglobulínom, alebo ak od poslednej infúzie uplynul dlhší čas,
 • u pacientov s neliečenou infekciou alebo prebiehajúcim chronickým zápalom.

Opatrenia pri používaní

Možným komplikáciám je možné predísť, ak pacienti:

 • pri prvom pomalom podaní lieku nemávajú alergické reakcie na normálny ľudský imunoglobulín (0,5 ml/kg TH/h);
 • sú starostlivo monitorovaní, aby sa počas celej doby podávania infúzie zistili akékoľvek príznaky. Predovšetkým pacienti, ktorí ešte nedostávali ľudský normálny imunoglobulín, pacienti so zmenou liečby z alternatívneho lieku IVIg alebo pacienti po dlhom intervale od predchádzajúceho podania infúzie majú byť počas prvej infúzie a prvej hodiny po tejto infúzii monitorovaní v nemocnici, aby sa zistili možné nežiaduce účinky; všetci ostatní pacienti majú byť sledovaní aspoň 20 minút po podaní.

Podávanie lieku IVIg si u všetkých pacientov vyžaduje:

 • dostatočnú hydratáciu pred začiatkom podávania infúzie s liekom IVIg,
 • monitorovanie výdaju moču,
 • monitorovanie hladiny sérového kreatinínu,
 • monitorovanie príznakov a prejavov trombózy,
 • stanovenie viskozity krvi u pacientov s rizikom vzniku hyperviskozity,
 • zabránenie súčasnému používaniu kľučkových diuretík (pozri časť 4.5).

V prípade výskytu nežiaducej reakcie sa musí znížiť rýchlosť podávania infúzie alebo sa infúzia musí zastaviť. Potrebná liečba závisí od povahy a závažnosti nežiaducej reakcie.

Ak je u pacientov, ktorí trpia diabetes mellitus, potrebné zriedenie KIOVIGu na nižšie koncentrácie, možno sa bude musieť zvážiť použitie 5 % roztoku glukózy.

Precitlivenosť

Reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé.

Anafylaxia sa môže objaviť u pacientov:

 • s nedetegovateľným IgA, ktorí majú protilátky anti-IgA,
 • ktorí znášali predchádzajúcu liečbu ľudským normálnym imunoglobulínom.

V prípade šoku sa má použiť štandardný spôsob liečby šoku.

Tromboembólia

Je klinicky dokázané, že medzi podaním lieku IVIg a tromboembolickými problémami ako napríklad infarkt myokardu, mozgovo-cievna príhoda (vrátane mŕtvice), pľúcna embólia a trombózy hlbokých žíl existuje súvislosť. Predpokladá sa, že to súvisí s relatívnym rastom viskozity krvi počas rýchleho prietoku imunoglobulínu u rizikových pacientov. Pri predpisovaní a aplikovaní infúzie IVIg sa musí zachovávať opatrnosť, najmä v prípade obéznych pacientov a pacientov s už existujúcimi rizikovými faktormi pre trombotické problémy (napríklad ateroskleróza v anamnéze, viaceré kardiovaskulárne rizikové faktory, pokročilý vek, znížený minútový objem, hypertenzia, používanie estrogénov, cukrovka a cievne choroby alebo trombotické príhody, pacienti so získanými alebo dedičnými trombofilnými poruchami, hyperkoagulačnými poruchami, dlhodobo imobilní pacienti, ťažko hypovolemickí pacienti, pacienti s chorobami zvyšujúcimi viskozitu krvi, pacienti so zavedeným cievnym katétrom a pacienti s vysokodávkovou a rýchlou infúziou).

Hyperproteinémia, zvýšená viskozita séra a následná relatívna pseudohyponatriémia sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorým sa podáva liečba IVIg. Lekári majú zohľadniť túto skutočnosť, pretože začatie liečby skutočnej hyponatriémie (t. j. zníženie bezsérovej vody) u týchto pacientov môže viesť k ďalšiemu zvýšeniu viskozity séra a možnej predispozícii na tromboembolické udalosti.

U pacientov s rizikom nežiaducich tromboembolických reakcií sa majú lieky IVIg podávať pri najmenšej možnej rýchlosti infúzie a v najmenších možných dávkach.

Akútne zlyhanie obličiek

U pacientov podrobujúcich sa liečbe pomocou lieku IVIg sa zaznamenali prípady akútneho zlyhania obličiek. Tieto zahŕňajú akútne zlyhanie obličiek, akútnu tubulárnu nekrózu, proximálnu tubulárnu nefropatiu a osmotickú nefrózu. Vo väčšine prípadov sa zistili rizikové faktory, napríklad už existujúca renálna insuficiencia, cukrovka, hypovolémia, nadváha, sprievodné lieky s nefrotoxickými účinkami, vek nad 65 rokov, sepsa, hyperviskozita alebo paraproteinémia.

Pred podaním infúzie IVIg a opakovane vo vhodných intervaloch sa majú vyhodnotiť renálne parametre, najmä u pacientov, u ktorých sa predpokladá možné zvýšené riziko vzniku akútneho zlyhania obličiek. U pacientov s rizikom akútneho zlyhania obličiek sa majú lieky obsahujúce IVIg podávať pri minimálnej realizovateľnej rýchlosti infúzie a dávke. V prípade poruchy funkcie obličiek sa má zvážiť prerušenie podávania lieku obsahujúceho IVIg.

Zatiaľ čo dysfunkcia obličiek a akútne zlyhanie obličiek sa spájajú s užívaním mnohých registrovaných liekov IVIg, ktoré obsahujú rôzne základy, napríklad sacharózu, glukózu a maltózu, lieky s obsahom sacharózy, ktorá má funkciu stabilizátora, sú dôkazom nepomerného podielu týchto liekov na celkovom množstve prípadov. U rizikových pacientov sa môže zvážiť užívanie liekov IVIg, ktoré neobsahujú tieto základy. KIOVIG neobsahuje sacharózu, glukózu ani maltózu.

Akútne poškodenie pľúc pri transfúzii (TRALI)

U pacientov dostávajúcich IVIg boli hlásené prípady akútneho nekardiogénneho edému pľúc (akútne poškodenie pľúc pri transfúzii (TRALI) u pacientov, ktorým bol podávaný IVIg (vrátane lieku KIOVIG)). TRALI je charakterizované závažnou hypoxiou, dyspnoe, tachypnoe, cyanózou, horúčkou a hypotenziou. Príznaky TRALI sa zvyčajne vyskytujú počas transfúzie alebo do 6 hodín po nej, často do 1 – 2 hodín. Z tohto dôvodu musia byť pacienti dostávajúci IVIg sledovaní a v prípade pľúcnych nežiaducich reakcií sa infúzia IVIg musí ihneď zastaviť. TRALI je potenciálne život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Syndróm aseptickej meningitídy (AMS)

V súvislosti s liečbou IVIg bol hlásený výskyt syndrómu aseptickej meningitídy. Syndróm sa zvyčajne objaví v priebehu niekoľkých hodín až 2 dní po liečbe s IVIg. Rozbory cerobrospinálneho likvoru často vykazujú pleiocytózu do niekoľko tisíc buniek na mm3, prevažne z radu granulocytov a zvýšené hladiny proteínov do niekoľko stoviek mg/dl. AMS sa môže častejšie vyskytovať v súvislosti s vyššou dávkou (2 g/kg) liečby s IVIg.

Pacienti, u ktorých sa vyskytnú takého prejavy a príznaky majú podstúpiť dôkladné neurologické vyšetrenie zahŕňajúce kontroly CSF na vylúčenie iných príčin meningitídy.

Prerušenie liečby IVIg viedlo k ústupu príznakov AMS do niekoľkých dní bez následkov.

Z údajov po uvedení KIOVIGu na trh nebola pozorovaná žiadna jasná korelácia medzi AMS a vyššími dávkami. Zvýšený výskyt AMS sa pozoroval u žien.

Hemolytická anémia

Lieky IVIg môžu obsahovať protilátky krvných skupín, ktoré môžu pôsobiť ako hemolyzíny a vyvolať obalenie červených krviniek imunoglobulínom in vivo, v dôsledku čoho dôjde k pozitívnej priamej antiglobulínovej reakcii (Coombsov test) a zriedkavo k hemolýze. Po terapii s IVIg sa môže vyvinúť hemolytická anémia v dôsledku zvýšenej sekvestrácii červených krviniek (RBC). Pacienti, ktorým sa podáva IVIg, majú byť monitorovaní z hľadiska klinických príznakov a prejavov hemolýzy. (Pozri časť 4.8.)

Neutropénia/leukopénia

Po liečbe IVIg bolo hlásené prechodné zníženie počtu neutrofilov a/alebo epizódy neutropénie, niekedy závažnej. Dochádza k tomu zvyčajne do niekoľkých hodín alebo dní po podaní IVIg a spontánna úprava nastáva do 7 až 14 dní.

Interferencia so sérologickým testovaním

Po infúzii imunoglobulínu môže pri prechodnom raste rôznych pasívne prenášaných protilátok v krvi pacientov dôjsť k zavádzajúcim pozitívnym výsledkom v sérologických testoch.

Pasívny prenos protilátok k antigénom erytrocytov napr. A, B, D môže interferovať s určitými sérologickými testami na protilátky červených krviniek, napr. priamym antiglobulínovým testom (DAT, priamy Coombsov test).

Podávanie KIOVIGu môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom testov, ktoré závisia od detekcie beta-D-glukánov na diagnózu mykóz. Tento jav môže pretrvávať niekoľko týždňov po podaní infúzie s liekom.

Prenosné agensy

KIOVIG je vyrobený z ľudskej plazmy. Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých dávok darovanej krvi a zmesných jednotiek plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak je podávané liečivo pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.

Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV, a pre neobalené vírusy, ako sú vírusy HAV a parvovírus B19.

Klinická prax dostatočne potvrdila, že nedochádza k prenosu vírusu hepatitídy A alebo parvovírusu B19 s imunoglobulínmi, pričom sa predpokladá, že obsah protilátok podstatne prispieva k zvýšeniu ochrany pred vírusmi.

Sledovateľnosť

Aby sa zlepšila sledovateľnosť biologického lieku, má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku.

Pediatrická populácia

V súvislosti s akoukoľvek z vyššie uvedených nežiaducich udalostí neexistujú žiadne zvláštne pediatrické riziká. Pediatrickí pacienti môžu byť citlivejší na objemové preťaženie (pozri časť 4.9.)

4.5 Liekové a iné interakcie

Vakcíny so živými oslabenými vírusmi

Podanie imunoglobulínu môže oslabiť na obdobie najmenej 6 týždňov a najviac 3 mesiacov účinnosť vakcín so živými oslabenými vírusmi, ako sú osýpky, rubeola, mumps a ovčie kiahne. Po podaní tohto lieku musia uplynúť 3 mesiace pred očkovaním vakcínami so živými oslabenými vírusmi. V prípade osýpok môže toto oslabenie trvať až 1 rok. Preto má byť u pacientov s očkovaním proti osýpkam kontrolovaný stav protilátok.

Zriedenie KIOVIGu 5 % roztokom glukózy môže viesť k zvýšeniu hladín glukózy v krvi.

Kľučkové diuretiká

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu kľučkových diuretík.

Pediatrická populácia

Uvedené interakcie sa vzťahujú na dospelých aj na deti.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bezpečnosť používania tohto lieku počas ľudskej gravidity nebola preukázaná v rámci kontrolovaných klinických skúšok, a preto sa má gravidným ženám a dojčiacim matkám podávať opatrne. U liekov IVIg bolo preukázané, že prestupujú placentou, vo zvýšenej miere počas tretieho trimestra. Klinická prax v používaní imunoglobulínov nepreukazuje žiadne škodlivé účinky na priebeh gravidity, ani na plod a na novorodencov.

Dojčenie

Imunoglobulíny sa vylučujú do mlieka a môžu prispieť k ochrane novorodenca pred patogénmi, ktoré sa do tela dostávajú cez sliznice. Neočakávajú sa žiadne negatívne účinky na dojčeného novorodenca/dojčatá.

Fertilita

Klinické skúsenosti s imunoglobulínmi naznačujú, že sa nemajú očakávať žiadne škodlivé účinky na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť zhoršená niektorými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s KIOVIGom. Pacienti, ktorí počas liečby zaznamenajú nežiaduce reakcie, majú pred vedením vozidiel a obsluhou strojov čakať, kým nedôjde k úprave.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Príležitostne sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce reakcie: triaška, bolesť hlavy, závrat, horúčka, vracanie, alergické reakcie, nauzea, artralgia, nízky krvný tlak a stredne ťažká bolesť v dolnej časti chrbtice.

Normálny ľudský imunoglobulín môže zriedkavo spôsobiť náhle zníženie krvného tlaku a v ojedinelých prípadoch anafylaktický šok, dokonca aj vtedy, ak sa pri predchádzajúcom podaní neobjavili príznaky precitlivenosti.

U normálneho ľudského imunoglobulínu boli pozorované prípady reverzibilnej aseptickej meningitídy a zriedkavé prípady prechodných kožných reakcií (vrátane kožného lupus erythematosus – neznáma frekvencia). U pacientov, najmä s krvnými skupinami A, B a AB, boli pozorované reverzibilné hemolytické reakcie. Po liečbe vysokými dávkami IVIg sa zriedkavo môže vyvinúť hemolytická anémia s potrebou transfúzie (pozri tiež časť 4.4).

Bol pozorovaný vzostup hladiny sérového kreatinínu a/alebo akútne zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé: tromboembolické reakcie, ako sú infarkt myokardu, mŕtvica, pľúcna embólia a trombózy hlbokých žíl.

Prípady akútneho poškodenia pľúc pri transfúzii (TRALI).

Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Nižšie uvedené tabuľky sú podľa klasifikácie tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA (triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC) a preferované termíny MedDRA).

Tabuľka 1 uvádza nežiaduce reakcie z klinických skúšaní a tabuľka 2 nežiaduce reakcie z obdobia po uvedení lieku na trh.

Frekvencie boli určené pomocou nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1
Frekvencia nežiaducich reakcií (NR) v klinických štúdiách s KIOVIGom
Triedy orgánových systémov podľa MedDRA
(SOC)
Nežiaduca reakcia Frekvencia
Infekcie a nákazy Bronchitída, zápal nosohltana Časté
Chronický zápal prínosových dutín, mykóza, infekcia, infekcia obličiek, zápal prínosových dutín, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest, bakteriálna infekcia močových ciest, aseptická
meningitída
Menej časté

 

Tabuľka 1
Frekvencia nežiaducich reakcií (NR) v klinických štúdiách s KIOVIGom
Triedy orgánových systémov podľa MedDRA (SOC) Nežiaduca reakcia Frekvencia
Poruchy krvi a lymfatického
systému
Anémia, lymfadenopatia Časté
Poruchy imunitného
systému
Precitlivenosť, anafylaktická reakcia Menej časté
Poruchy endokrinného
systému
Porucha štítnej žľazy Menej časté
Poruchy metabolizmu a
výživy
Znížená chuť do jedla Časté
Psychické poruchy Nespavosť, úzkosť Časté
Dráždivosť Menej časté
Poruchy nervového systému Bolesť hlavy Veľmi časté
Závrat, migréna, parestézia, hypoestézia Časté
Amnézia, porucha reči, porucha chuti, porucha
rovnováhy, tras
Menej časté
Poruchy oka Konjunktivitída Časté
Bolesť v oku, opuch oka Menej časté
Poruchy ucha a labyrintu Vertigo, tekutina v strednom uchu Menej časté
Poruchy srdca a srdcovej
činnosti
Tachykardia Časté
Poruchy ciev Hypertenzia Veľmi časté
Sčervenanie tváre Časté
Studené nohy a ruky, flebitída Menej časté
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Kašeľ, rinorea, astma, kongescia nosovej sliznice,
orofaryngálna bolesť, dyspnoe
Časté
Orofaryngálny opuch Menej časté
Poruchy gastrointestinálneho traktu Nauzea Veľmi časté
Hnačka, vracanie, bolesť brucha, dyspepsia Časté
Brušná distenzia Menej časté
Poruchy kože a podkožného tkaniva Vyrážka Veľmi časté
Pomliaždenie, pruritus, urtikária, dermatitída, erytém Časté
Angioneurotický edém, akútna urtikária, studený pot,
fotosenzitívna reakcia, nočné potenie, hyperhidróza
Menej časté
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy
a spojivového tkaniva
Bolesť chrbta, artralgia, bolesť v končatinách,
myalgia, svalové kŕče, svalová slabosť
Časté
Svalové zášklby Menej časté
Poruchy obličiek a
močových ciest
Proteínúria Menej časté
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Lokálne reakcie (napr. bolesť/opuch/reakcie/pruritus
v mieste infúzie, pyrexia, únava
Veľmi časté
Triaška, edém, ochorenie podobné chrípke, hrudný dyskomfort, bolesť v hrudníku, asténia, malátnosť,
rigor
Časté
Pocit tiesne na hrudníku, pocit horúčavy, pocit pálenia, opuch Menej časté
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, znížený počet bielych krviniek, zvýšená hladina
alanín-aminotransferázy, znížený hematokrit, zníženie počtu červených krviniek, zvýšená rýchlosť dýchania
Menej časté

 

Tabuľka 2
Frekvencia nežiaducich reakcií (NR) hlásené po uvedení lieku na trh
Triedy orgánových systémov podľa MedDRA (SOC) Nežiaduca reakcia Frekvencia
Poruchy krvi a lymfatického
systému
Hemolýza Neznáme
Poruchy imunitného
systému
Anafylaktický šok Neznáme
Poruchy nervového systému Prechodný ischemický záchvat, mozgovo-cievna
príhoda
Neznáme
Poruchy srdca a srdcovej
činnosti
Infarkt myokardu Neznáme
Poruchy ciev Hypotenzia, hlboká žilová trombóza Neznáme
Poruchy dýchacej sústavy,
hrudníka a mediastína
Pľúcna embólia, pľúcny edém, Neznáme
Laboratórne a funkčné
vyšetrenia
Pozitívny priamy Coombsov test, znížená saturácia
kyslíkom
Neznáme
Úrazy, otravy a komplikácie
liečebného postupu
Akútne poškodenie pľúc pri transfúzii Neznáme

Popis vybratých nežiaducich reakcií

Svalové zášklby a slabosť boli hlásené len u pacientov s MMN.

Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí sú rovnaké ako u dospelých.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agensy nájdete v časti 4.4.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže mať za následok preťaženie tekutinami a hyperviskozitu, a to najmä u rizikových pacientov, vrátane starších pacientov alebo pacientov s poruchou funkcie srdca alebo obličiek (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Menšie deti mladšie ako 5 rokov môžu byť zvlášť citlivé na objemové preťaženie. Dávkovanie pre túto populáciu sa preto má starostlivo vypočítať. Navyše deti s Kawasakiho chorobou sú obzvlášť vysoko rizikové vzhľadom na základné srdcové ohrozenie, preto dávka a rýchlosť podávania má byť starostlivo kontrolovaná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunoséra a imunoglobulíny: imunoglobulíny, normálne ľudské, na intravaskulárne podanie, ATC kód: J06BA02

Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje najmä imunoglobulín G (IgG) so širokým spektrom protilátok proti infekčným agensom.

Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje protilátky IgG prítomné v bežnej populácii. Zvyčajne sa pripravuje zo zmesných jednotiek plazmy získanej od aspoň 1 000 darcov. Zastúpenie podtried imunoglobulínu G sa približuje k zastúpeniu v prirodzenej ľudskej plazme. Dostatočné dávky tohto lieku môžu obnoviť abnormálne zníženú hladinu imunoglobulínu G na normálnu hodnotu.

Mechanizmus účinku pri indikáciách iných než substitučná terapia nie je úplne objasnený, ale zahŕňa imunomodulačné účinky.

Pediatrická populácia

V účinku imunoglobulínov na deti a dospelých nie sú žiadne teoretické ani pozorované rozdiely.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Normálny ľudský imunoglobulín je po intravenóznom podaní v obehu príjemcu okamžite a úplne biologicky dostupný. Medzi plazmou a extravaskulárnou tekutinou sa rozširuje pomerne rýchlo; v priebehu približne 3 až 5 dní sa dosiahne rovnováha medzi intravaskulárnym a extravaskulárnym priestorom.

Farmakokinetické parametre KIOVIGu určili dve klinické štúdie u pacientov s PID vykonané v Európe a v USA. V týchto štúdiách bol celkový počet 83 jedincov vo veku najmenej 2 rokov liečený dávkami 300 až 600 mg/kg telesnej hmotnosti každých 21 dní až 28 dní počas 6 až 12 mesiacov.

Stredná hodnota polčasu IgG po podaní KIOVIGu bola 32,5 dní. Tento polčas sa môže v závislosti od pacienta líšiť, najmä v prípade primárnej imunodeficiencie. Farmakokinetické parametre lieku sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Všetky parametre boli analyzované osobitne pre tri vekové skupiny, deti (12-ročné alebo mladšie, n=5), mladiství (13- až 17-roční, n=10) a dospelí (18-roční alebo starší, n=64). Hodnoty získané v štúdiách sú porovnateľné s parametrami hlásenými pre iné ľudské imunoglobulíny.

Súhrn farmakokinetických parametrov KIOVIGu
Parameter Deti
(12-ročné alebo mladšie)
Mladiství (13- až 17-roční) Dospelí
(18-roční alebo starší)
Stredná hodnota 95 % CI* Stredná hodnota 95 % CI Stredná hodnota 95 % CI
Záverečný biologický
polčas (dni)
41,3 20,2 až 86,8 45,1 27,3 až 89,3 31,9 29,6 až 36,1
Cmin (mg/dl) (minimálna hladina) 2,28 1,72 až 2,74 2,25 1,98 až 2,64 2,24 1,92 až 2,43
Cmax (mg/dl) (maximálna hladina) 4,44 3,30 až 4,90 4,43 3,78 až 5,16 4,50 3,99 až 4,78
Obnova in vivo (%) 121 87 až 137 99 75 až 121 104 96 až 114
Prírastková obnova
(mg/dl)/(mg/kg)
2,26 1,70 až 2,60 2,09 1,78 až 2,65 2,17 1,99 až 2,44
AUC0-21d (g·h/dl) (plocha pod krivkou) 1,49 1,34 až 1,81 1,67 1,45 až 2,19 1,62 1,50 až 1,78

*CI – Interval spoľahlivosti

IgG a IgG-komplexy sa odbúravajú v bunkách retikuloendotelového systému.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Imunoglobulíny sú normálnou zložkou ľudského tela.

Bezpečnosť KIOVIGu bola preukázaná v niekoľkých predklinických štúdiách. Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti a toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a toxicity na reprodukciu zvierat nie je možné uskutočniť, pretože sa začnú vytvárať a interferovať protilátky proti heterológnym proteínom. Keďže klinická prax neposkytla žiadny dôkaz o existencii karcinogénneho potenciálu imunoglobulínov, neuskutočnili sa žiadne experimentálne štúdie u heterogénnych druhov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Glycín

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Štúdie kompatibility neboli vykonané, tento liek sa nesmie kombinovať s inými liekmi ani so žiadnymi inými liekmi obsahujúcimi IVIg.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Ak je potrebné zriedenie na nižšie koncentrácie, po zriedení sa odporúča okamžité použitie. Stabilita KIOVIGu po zriedení 5 % roztokom glukózy na konečnú koncentráciu 50 mg/ml imunoglobulínu (5 %)sa preukázala po dobu 21 dní pri teplote 2°C až 8°C ako aj pri teplote 28°C až 30°C; tieto štúdie však nezahŕňali aspekt mikrobiálnej kontaminácie a bezpečnosti.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale, na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie po zriedení lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

10, 25, 50, 100, 200 alebo 300 ml roztok v injekčných liekovkách (sklo typu I) so zátkou (bromobutyl).

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred použitím sa liek musí ohriať v prostredí na izbovú alebo telesnú teplotu.

Ak je potrebné zriedenie, odporúča sa 5 % roztok glukózy. Aby sa získal roztok imunoglobulínu 50 mg/ml (5 %), KIOVIG 100 mg/ml (10 %) sa má zriediť rovnakým objemom roztoku glukózy. Odporúča sa, aby sa počas riedenia minimalizovalo riziko mikrobiálnej kontaminácie.

Liek sa pred podaním musí opticky skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu farby. Roztok má byť číry alebo slabo opaleskujúci a bezfarebný alebo svetložltý. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

KIOVIG sa má podávať len intravenózne. Iné spôsoby podávania neboli hodnotené. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň, Rakúsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/05/329/001

EU/1/05/329/002

EU/1/05/329/003

EU/1/05/329/004

EU/1/05/329/005

EU/1/05/329/006

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. január 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6. december 2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

Posledná zmena: 29/06/2020