ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 100 mg (blis.Al/PP priehľ.) 1x50 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2021/00027-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

ASPIRIN PROTECT 100
100 mg, gastrorezistentná tableta

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 gastrorezistentná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Pomocná látka so známym účinkom
Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 4.546 µg sodíka, pozri časť 4.4.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Gastrorezistentná tableta

Biele okrúhle bikonvexné gastrorezistentné tablety s priemerom 7 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Kyselina acetylsalicylová je indikovaná dospelým pri nasledovných kardiovaskulárnych ochoreniach:

 • Nestabilná angina pectoris – ako súčasť štandardnej liečby.
 • Akútny infarkt myokardu – ako súčasť štandardnej liečby.
 • Prevencia reinfarktov.
 • Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB – aortokoronárny venózny bypass, pri PTCA – perkutánna transluminálna koronárna angioplastika).
 • Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu u pacientov s TIA Poznámka:

ASPIRIN PROTECT 100 nie je vhodný na liečbu bolesti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

 • Na nestabilnú anginu pectoris

Denná dávka sa pohybuje medzi 75 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna gastrorezistentná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

 • Na akútny infarkt myokardu

Úvodná dávka dve až tri gastrorezistentné tablety ASPIRIN PROTECT 100 sa podáva ihneď po podozrení na infarkt myokardu (zodpovedá 200 mg až 300 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Udržiavacia dávka je jedna gastrorezistentná tableta ASPIRIN PROTECT 100 každý deň

(zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej). Úvodná dávka použitá na túto indikáciu by sa mala rozdrviť alebo rozžuť a prehltnúť, aby sa dosiahla rýchla absorpcia.

 • Na prevenciu reinfarktov

Odporúča sa denná dávka jedna gastrorezistentná tableta ASPIRIN PROTECT 100 (zodpovedá 100mg kyseliny acetylsalicylovej).

 • Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB, pri PTCA)

Denná dávka sa pohybuje medzi 100 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna gastrorezistentná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

 • Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu u pacientov s TIA. Denná dávka sa pohybuje medzi 30 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna gastrorezistentná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť ASPIRIN PROTECT 100 u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Preto sa ASPIRIN PROTECT 100 neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.

Porucha funkcie pečene

ASPIRIN PROTECT 100 je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene (pozri časť 4.3). ASPIRIN PROTECT 100 sa má používať s osobitnou opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou pečene (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie obličiek
ASPIRIN PROTECT 100 je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním obličiek (pozri časť 4.3). ASPIRIN PROTECT 100 sa má používať s osobitnou opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútneho zlyhania obličiek (pozri časť 4.4).

Spôsob a dĺžka podávania
Gastrorezistentné tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom vody, prednostne aspoň 30 minút pred jedlom. Pre zabezpečenie uvoľnenia v alkalickom prostredí čreva, sa gastrorezistentné tablety nemajú rozdrviť, rozlomiť alebo rozhrýzť (pozri časť 5.2).

Na liečbu akútneho infarktu myokardu sa prvá tableta má rozdrviť alebo rozhrýzť a prehltnúť.

Najvhodnejší čas na začatie liečby ASPIRIN PROTECT 100 po aortokoronárnom venóznom bypasse (ACVB) sa zdá byť do 24 hodín po operácii.

ASPIRIN PROTECT 100 je určený na dlhodobé používanie. Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o dĺžke liečby.

4.3 Kontraindikácie

ASPIRIN PROTECT 100 sa nesmie používať v nasledovných prípadoch:

 • precitlivenosť na liečivo kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri „zoznam pomocných látok“), 
 • s anamnézou astmy, ktorá bola vyvolaná podávaním salicylátov alebo látok s podobným účinkom, najmä po nesteroidových protizápalových liekoch,
 • aktívne peptické vredy,
 • hemoragická diatéza,
 • závažné zlyhanie obličiek,
 • závažná hepatálna insuficiencia,
 • závažné srdcové zlyhávanie,
 • posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kyselina acetylsalicylová sa má používať s osobitnou opatrnosťou v nasledovných prípadoch:

 • Precitlivenosť na iné analgetiká, protizápalové lieky alebo antireumatiká alebo pri iných alergiách.
 • Gastrointestinálne vredy vrátane chronických alebo rekurentných vredových ochorení v anamnéze alebo gastrointestinálne krvácanie v anamnéze.
 • Súbežná liečba antikoagulanciami (pozri časť 4.5).
 • U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u pacientov s poruchou centrálnej cirkulácie (napr. ochorenie renálnych ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu, veľký chirurgický zákrok, sepsa alebo masívne krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek a potencovať rozvoj akútneho zlyhania obličiek.
 • U pacientov, ktorí majú závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu alebo hemolytickú anémiu. Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.
 • Poškodenie funkcie pečene.
 • Niektoré nesteroidné antiflogistiká, ako sú ibuprofén a naproxén môžu zoslabiť inhibičný účinok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek. Pacientom sa má odporučiť , aby sa obrátili na svojho lekára, ak majú predpísanú kyselinu acetylsalicylovú a plánujú užívať nesteroidné antiflogistiká (pozri časť 4.5).
 • Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti. Rizikovými faktormi sú prítomnosť astmy, senná nádcha, nosové polypy alebo chronické respiračné ochorenie. Toto tiež platí pre pacientov, u ktorých sa objavili alergické reakcie (napr. kožné reakcie, svrbenie a žihľavka) po iných substanciách.
 • V dôsledku inhibičného účinku na agregáciu trombocytov, ktorý môže pretrvávať niekoľko dní po podaní, môže viesť kyselina acetylsalicylová k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane drobných chirurgických zákrokov, napr. extrakcia zuba).
 • Pri nízkom dávkovaní kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Toto môže spustiť záchvat dny u pacientov s predispozíciou.
 • U pacientov s dlhodobým užívaním nesteroidných antiflogistík vrátane kyseliny acetylsalicylovej existuje riziko stenózy až obštrukcie čriev. Vyskytuje sa častejšie u starších pacientov. Klinické prejavy môžu zahŕňať napríklad bolesti brucha, vracanie, gastrointestinálne krvácanie až po akútne brucho (buď s obštrukciou alebo perforáciou) (pozri časť 4.8).

Pediatrická populácia
Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej sa nemajú používať u detí a dospievajúcich s horúčkovitými alebo nehorúčkovitými vírusovými ochoreniami bez konzultácie s lekárom. Pri niektorých vírusových ochoreniach, najmä chrípke typu A, chrípke typu B a ovčích kiahňach, existuje riziko Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitý lekársky zásah. Riziko sa môže zvýšiť, ak sa súbežne podáva kyselina acetylsalicylová.

Žiadna príčinná súvislosť sa však nedokázala. Ak sa s týmito ochoreniami vyskytne pretrvávajúce vracanie môže byť znakom Reyovho syndrómu.

Informácie o pomocných látkach
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácie vyžadujúce si opatrnosť pri použití:

Metotrexát:
Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (celkovo znížený renálny klírens metotrexátu antiflogistikami a vytesňovanie metotrexátu z jeho väzby na plazmatické proteíny salicylátmi).

Nesteroidné antiflogistiká:
Súbežné podanie (v ten istý deň) niektorých nesteroidných antiflogistík, ako sú ibuprofén a naproxén môže znížiť ireverzibilný účinok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek. Klinický význam týchto interakcií nie je známy. Liečba niektorými nesteroidnými antiflogistikami, ako sú ibuprofén alebo naproxén u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom môže obmedziť kardiovaskulárnu ochranu kyselinou acetylsalicylovou (pozri časť 5.1).

Metamizol:
Ak je metamizol používaný súbežne s kyselinou acetylsalicylovou, môže znížiť jej účinok na agregáciu krvných doštičiek. Pacientom, ktorí užívajú nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej na kardioprotektívne účely, má byť táto kombinácia podávaná s opatrnosťou.

Antikoagulanciá, trombolytiká / iné inhibítory agregácie trombocytov:
Zvýšené riziko krvácania.

Nesteroidné antiflogistiká so salicylátmi:
V dôsledku synergického účinku je zvýšené riziko vzniku vredov a gastrointestinálneho krvácania.

Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs):
V dôsledku pravdepodobného synergického účinku je zvýšené riziko krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu.

Digoxín:
V dôsledku zníženého vylučovania obličkami môžu byť zvýšené plazmatické koncentrácie digoxínu.

Systémové glukokortikoidy, okrem hydrokortizónu používaného ako náhradná terapia pri Addisonovej chorobe:
Počas liečby kortikosteroidmi sa hladiny salicylátov v krvi znižujú, zatiaľ čo po ukončení liečby sa hladiny salicylátov v krvi zvyšujú. Je potrebné to to vziať do úvahy pri predávkovaní salicylátmi.

Súbežné užitie môže zvýšiť výskyt gastrointestinálneho krvácania a vredov.

Kyselina valproová:
Zvýšená toxicita kyseliny valproovej v dôsledku jej vytesnenia z väzbových miest proteínov.

Alkohol:
Zvýšené poškodenie gastro-intestinálnej mukózy a predĺžený čas krvácania v dôsledku aditívneho účinku kyseliny acetylsalicylovej a alkoholu.

Urikozuriká ako sú, benzbromarón, probenecid:
Znížený urikozurický účinok (kompetíciou renálnej tubulárnej eliminácie kyseliny močovej).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo embryofetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a malformácií po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze gravidity. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje so zvyšovaním dávky a dĺžkou liečby. Dostupné údaje nepodporujú žiadnu súvislosť medzi užívaním kyseliny cetylsalicylovej a zvýšeným rizikom potratov. Dostupné epidemiologické údaje o kyseline acetylsalicylovej týkajúce sa malformácií nie sú konzistentné, no nemožno vylúčiť zvýšené riziko gastroschízy. Prospektívna štúdia so 14 800 pármi matka-dieťa, ktoré boli vystavené účinku kyseliny acetylsalicylovej v skorej fáze gravidity (prvý až štvrtý mesiac), nepotvrdila žiadnu súvislosť so zvýšeným výskytom malformácií.

Štúdie na zvieratách potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

V prvom a druhom trimestri gravidity sa lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej nemajú podávať, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Ak lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, potom sa má použiť najnižšia dávka a dĺžka liečba má byť čo najkratšia.

V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a pľúcna hypertenzia),
 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až k zlyhaniu obličiek s rozvojom oligohydramniónu.

Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a dieťa:

 • možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť dokonca po veľmi nízkych dávkach,
 • inhibícii kontrakcií maternice, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná v treťom trimestri gravidity.

Dojčenie
Salicyláty a ich metabolity v malých množstvách prestupujú do materského mlieka.

Keďže sa doposiaľ po príležitostnom použití nepozorovali nežiaduce účinky na dojčatách, prerušenie dojčenia zvyčajne nie je nevyhnutné. Pri pravidelnom používaní alebo pri používaní vysokých dávok je však dojčenie potrebné včas prerušiť.

Fertilita
Podľa limitovaných dostupných údajov z publikácií, z klinických skúšaní na ľuďoch sa nepreukázal žiadny konzistentný účinok kyseliny acetylsalicylovej na poškodenie fertility a neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy zo štúdií na zvieratách.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ASPIRIN PROTECT 100 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Uvedené nežiaduce účinky pochádzajú zo spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh zo všetkých používaných liekových foriem aspirínov a z klinických skúšaní s aspirínom ako skúšaným liekom. Výpočet frekvencie je založený len na údajoch z klinického skúšania ARRIVE (rameno s aspirínom).

Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Frekvencie nežiaducich účinkov hlásené pri aspiríne sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Skupiny frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie:
časté (≥1/100 až <1/10)
menej časté (≥1/1 000 až <1/100)
zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Nežiaduce účinky zistené iba počas sledovania po uvedení lieku na trh a pre ktoré frekvenciu nebolo možné odhadnúť, sú uvedené v časti „neznáme“.

Tabuľka 1: Nežiaduce účinky hlásené v ARRIVE* alebo počas sledovania po uvedení lieku na trh u pacientov liečených ASPIRINOM PROTECT 100

Trieda orgánových systémov Časté Menej časté Zriedkavé Neznáme
Poruchy krvi a
lymfatického systému
  Anémia z nedostatku železa a Hemoragická anémia a Hemolýza b
Hemolytická anémia b
Poruchy imunitného systému   Precitlivenosť Precitlivenosť na liek
Alergický edém a angioedém
Anafylaktická reakcia Anafylaktický šok
Poruchy nervového systému Závrat Krvácanie do mozgu a vnútrolebečné
krvácanie c
   
Poruchy ucha a
labyrintu
Tinitus      
Poruchy srdca a srdcovej činnosti       Ťažkosti s dýchaním a
srdcom d
Poruchy ciev   Haematóm Krvácanie
Krvácanie do svalov
Perioperačné krvácanie
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Epistaxa Rinitída Kongescia nosa   Respiračné ochorenie vyvolané
aspirínom
Poruchy
gastrointestinálneho traktu
Dyspepsia
Gastrointestinálne a abdominálne bolesti
Gastrointestinálny zápal
Gastrointestinálne krvácanie c
Krvácanie z ďasna Gastrointestinálna erózia a vred Perforácia
gastrointestinálneho vredu
Stenóza až obštrukcia čriev
Poruchy pečene a
žlčových ciest
  Porucha funkcie
pečene
Zvýšené pečeňové
transaminázy
 
Poruchy kože a
podkožného tkaniva
Vyrážka
Pruritus
Urtikária    
Poruchy obličiek a močových ciest Urogenitálne krvácanie   Porucha funkcie obličiek e Akútne zlyhanie
obličiek e
 
Úrazy, otravy a komplikácie
liečebného postupu
Pozri časť 4.9 Predávkovanie      

* ARRIVE je klinické skúšanie sponzorované spoločnosťou Bayer s 6270 pacientmi v ramene s aspirínom 100 mg a 6276 pacientmi v skupine s placebom. Medián trvania expozície aspirínu bol 5,0 roka s rozsahom 0 až 7 rokov.

a V kontexte krvácania

b V kontexte závažných foriem deficitu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (G6PD)

c LT / prípady úmrtia boli hlásené pri kyseline acetylsalicylovej a placebe s rovnakou frekvenciou, <0,1%

d V kontexte závažných alergických reakcií

e U pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek alebo kardiovaskulárnej cirkulácie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Toxicita salicylátov (>100 mg/kg/deň počas 2 dní môže vyvolať toxicitu) môže vyústiť do chronického, terapeuticky získaného predávkovania a do potenciálne život ohrozujúcej akútnej intoxikácie (predávkovania), ktorá zahŕňa prípady náhodného požitia u detí až po náhodné predávkovanie.

Chronická otrava salicylátmi môže byť nebezpečná, najmä v prípadoch, ak sú znaky a príznaky otravy nešpecifické. Mierna chronická intoxikácia salicylátmi alebo salicylizmus sa zvyčajne vyskytuje len po opakovanom používaní veľkých dávok. Symptómy zahŕňajú závrat, vertigo, tinitus, hluchotu, potenie, nauzeu a vracanie, bolesť hlavy a zmätenosť a možno ich zmierniť znížením dávkovania. Tinitus sa môže objaviť pri plazmatických koncentráciách od 150 do 300 mikrogramov/ml. Závažnejšie nežiaduce udalosti sa prejavujú pri koncentráciách nad 300 mikrogramov/ml.

Základným príznakom akútnej intoxikácie je závažná porucha acido-bázickej rovnováhy, ktorá sa môže vekom a závažnosťou intoxikácie meniť. Najčastejšie sa u detí vyskytuje metabolická acidóza. Závažnosť otravy nemožno odhadnúť podľa samotnej plazmatickej koncentrácie. Absorpciu kyseliny acetylsalicylovej možno oddialiť spomalením vyprázdňovania žalúdka, tvorbou zrazenín v žalúdku alebo dôsledkom požitia gastrorezistentných preparátov. Manažment intoxikácie kyselinou acetylsalicylovou sa riadi jej závažnosťou, stupňom a klinickými príznakmi a je v súlade so štandardnými postupmi manažmentu otráv. Hlavnými opatreniami majú byť zrýchlenie vylučovania lieku ako i úprava elektrolytov a acibobázickej rovnováhy.

V dôsledku zložitosti patofyziologických účinkov otráv salicylátmi môžu znaky a symptómy/zistené nálezy zahŕňať:

Znaky a symptómy Zistené nálezy Terapeutické opatrenia
Mierna až stredne závažná intoxikácia   Výplach žalúdka, opakované podávania aktívneho uhlia,
forsírovaná alkalická diuréza
Tachypnoe, hyperventilácia,
respiračná alkalóza
Alkaliémia, alkalúria Manažment tekutín a
elektrolytov
Diaforéza    
Nauzea, vracanie    
Stredne závažná až závažná intoxikácia   Výplach žalúdka, opakované podávania aktívneho uhlia, forsírovaná alkalická diuréza,
v závažných prípadoch hemodialýza
Respiračná alkalóza s kompenzačnou metabolickou
acidózou
Acidémia, acidúria Manažment tekutín a elektrolytov
Hyperpyrexia   Manažment tekutín
a elektrolytov
Dýchacie: v rozsahu od hyperventilácie,
nekardiogénneho edému pľúc až zastavenia dýchania, asfyxia
   
Kardiovaskulárne: v rozsahu od dysrytmií, hypotenzie až
zastavenie srdca
napr. zmeny krvného tlaku, zmeny EKG  
Strata tekutín a elektrolytov:
dehydratácia, oligúria až renálne zlyhanie
napr. hypokaliémia,
hypernatriémia, hyponatriémia, zmenená funkcia obličiek
Manažment tekutín a elektrolytov
Narušený metabolizmus glukózy, ketóza Hyperglykémia, hypoglykémia (najmä u detí)
Zvýšené hladiny ketónov
 
Tinitus, hluchota    
Gastrointestinálne: GI krvácanie    
Hematologické: v rozsahu od inhibície trombocytov po
koagulopatiu
napr. predĺženie PT, hypoprotrombinémia  
Neurologické: toxická encefalopatia a depresia CNS s prejavmi v rozsahu od letargie,
zmätenosti až kómy a záchvaty kŕčov
   

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulanciá, antitrombotiká; antiagreganciá okrem heparínu; kyselina acetylsalicylová.
ATC kód: B01AC06

Kyselina acetylsalicylová, súčasť skupiny salicylátov, patrí do liekovej kategórie kyslých nesteroidných analgetík/antiflogistík. Kyselina acetylsalicylová, ako ester kyseliny salicylovej, má analgetické, antipyretické a protizápalové vlastnosti. Základným mechanizmom účinku je inhibícia cyklooxygenázy, a tým zníženie tvorby prostanoidov prostaglandínu E2, prostaglandínu I2 a tromboxánu A2.

Kyselina acetylsalicylová má výrazný a ireverzibilný inhibičný účinok na agregáciu trombocytov.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg) alebo do 30 minút po jej podaní, došlo k zníženému účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo k agregácii trombocytov. Limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu však znamenajú, že nemožno urobiť žiadne jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pri príležitostnom použití ibuprofénu.

Kyselina acetylsalicylová v perorálnych dávkach, väčšinou 0,3 až 1,0 g, sa používa na zmiernenie bolesti a na zníženie teploty a zmiernenie bolesti kĺbov a svalov pri menej závažných horúčkových stavoch, ako je prechladnutie alebo chrípka.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa kyselina acetylsalicylová rýchlo a takmer úplne absorbuje z gastrointenstinálneho traktu. Kyselina acetylsalicylová sa premieňa na svoj hlavný metabolit, kyselinu salicylovú v priebehu absorpcie a po absorpcii.

Vďaka acidorezistentnému princípu liekovej formy ASPIRIN PROTECT gastrorezistentná tableta, kyselina acetylsalicylová nie je uvoľnená v žalúdku ale v alkalickom prostredí čreva. Preto je Cmax kyseliny acetylsalicylovej dosiahnutá 2-7 hodín po podaní gastrorezistentných tabliet, t.j. oneskorená v porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním.

Súbežné požitie jedla vedie k oneskorenej ale úplnej absorpcii kyseliny acetylsalicylovej, čo znamená, že jedlo ovplyvňuje rýchlosť, ale nie rozsah jej absorpcie. Vzhľadom k mechanickému vzťahu medzi celkovou plazmatickou expozíciou kyseliny acetylsalicylovej a jej inhibičným účinkom na agregáciu doštičiek, oneskorenie absorpcie pri gastrorezistentných tabletách aspirínu nie je považované za významné pre dlhodobú terapiu nízkymi dávkami aspirinu, za účelom dosiahnutia dostatočnej inhibície agregácie doštičiek. Aby sa však zaistil prospešný gastrorezistentný charakter liekovej formy, tableta sa má užívať prednostne (30 minút alebo viac) pred jedlom s dostatočným množstvom tekutiny (pozri časť 4.2).

Gastrorezistentný obal tablety oneskoruje uvoľňovanie a absorpciu kyseliny acetylsalicylovej. Tým je chránená sliznica žalúdka, čo je prospešné pri dlhodobom používaní.

Rektálna absorpcia je pomalá a neúplná.

Distribúcia
Väzba na plazmatické proteíny je u ľudí závislá od koncentrácie. Hlásili sa hodnoty v rozsahu od 49 % až nad 70 % (kyselina acetylsalicylová) a 66 % až 98 % (kyselina salicylová).

Kyselina salicylová sa detekovala v cerebrospinálnej tekutine a synoviálnej tekutine po požití kyseliny acetylsalicylovej. Kyselina salicylová prechádza do materského mlieka a prestupuje placentou.

Biotransformácia
Východiskové liečivo, kyselina acetylsalicylová sa premieňa na hlavný metabolit, kyselinu salicylovú. Acetylová skupina kyseliny acetylsalicylovej podstupuje čiastkové hydrolytické štiepenie už počas jej prestupu črevnou sliznicou, ale tento proces prebieha hlavne v pečeni. Hlavný metabolit, kyselina salicylová sa v prevažnej miere eliminuje metabolizáciou v pečeni. Jej metabolity zahŕňajú kyselinu salicylurovú, salicylfenolglukuronid, salicylacylglukuronid, kyselinu gentisovú a kyselinu gestisurovú.

Eliminácia
Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej závisí od dávky, pretože jej metabolizmus je limitovaný kapacitou pečeňových enzýmov. Polčas eliminácie sa preto pohybuje medzi 2 až 3 hodinami po nízkych dávkach, až do približne 15 hodín po vysokých dávkach. Kyselina salicylová a jej metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami. Dostupné údaje o farmakokinetike kyseliny acetylsalicylovej nenaznačujú klinicky významný odklon od úmernosti v dávke v rozsahu dávky od 100 mg do 500 mg.

Test biologickej dostupnosti vykonaný v 1996, do ktorého bolo zaradených 24 jedincov ukázal nasledovné výsledky z hľadiska hodnôt kyseliny acetylsalicylovej a kyseliny salicylovej pre ASPIRIN PROTECT 100 v porovnaní s referenčným liekom:

  Hodnoty kyseliny acetylsalicylovej
Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) v µg/ml 0,56 (1,84)
Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) v h* 4,0 (2,0-6,0)
Krivka koncentrácie plochy pod krivkou/čas (AUC) v µg x h/ml 0,70 (1,46)

 

  Hodnoty kyseliny salicylovej
Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) v µg/ml 3,14 (1,26)
Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) v h* 4,8 (2,5-12,0)
Krivka koncentrácie plochy pod krivkou/čas (AUC) v µg x h/ml 13,87 (1,26)

Hodnoty sú špecifikované ako geometrické priemery (smerodajná odchýlka)

* Hodnoty sú špecifikované ako medián (rozptyl)

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita/subchronická toxicita
V dôsledku mechanizmu účinku má kyselina acetylsalicylová a jej metabolit kyselina salicylová lokálny účinok poškodzujúci tkanivá a dráždivý účinok na sliznice. Už terapeutické dávky môžu spôsobiť vznik vredov a krvácanie do gastrointestinálneho traktu. Chronické používanie môže preto vyvolať anémiu (anémiu v dôsledku deficitu železa).

Ak sa už v gastrointestinálnom trakte vyskytujú vredy, je riziko nebezpečného krvácania v dôsledku zníženého potenciálu koagulácie krvi vyvolaného kyselinou acetylsalicylovou. Okrem týchto nežiaducich účinkov sa v pokusoch na zvieratách po akútnom podaní a chronickom podávaní vysokých dávok zistilo poškodenie obličiek.

Mutagénny a karcinogénny potenciál
Kyselina acetylsalicylová sa detailne testovala in vitro a in vivo z hľadiska jej mutagénneho potenciálu. Poskytnuté celkové nálezy neodhalili žiadne dôkazy mutagénneho účinku. Dlhodobé štúdie s kyselinou acetylsalicylovou na myšiach a potkanoch nedokázali žiadny dôkaz nezávislého karcinogénneho potenciálu kyseliny acetylsalicylovej.

Reprodukčná toxicita
Po salicylátoch boli zistené teratogénne účinky u mnohých druhov zvierat. Po prenatálnom vystavení účinku sa opísala porucha implantácie, embryotoxické a fetotoxické účinky a porucha schopnosti učenia mláďat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášková celulóza, kukuričný škrob, kopolymér C kyseliny metakrylovej, nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, mastenec, trietylcitrát.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/bezfarebný priehľadný PP blister alebo Al/biely nepriehľadný PP papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Obsah balenia: 20, 50 a 100 gastrorezistentných tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0810/96-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15. októbra 1996
Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.decembra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2022