Acidum folicum Léčiva tbl obd 10 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2019/00705-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Acidum folicum Léčiva

10 mg

obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna obalená tableta obsahuje kyselinu listovú 10 mg.

Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy, sacharóza a sodík.

Každá obalená tableta obsahuje 38,900 mg monohydrátu laktózy, 46,391 mg sacharózy a 0,263 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety

Obalené tablety svetlohnedej farby s priemerom 6,4 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba nedostatku kyseliny listovej (hlavným príznakom je megaloblastická anémia):

  • pri nedostatočnom prívode kyseliny listovej v strave, teda pri celkovej podvýžive
  • pri jednostranných extrémnych diétach s reštrikciou zeleniny, vajec a mäsa, pri nutričných nedostatkoch v detskom a stareckom veku,
  • pri poruchách vstrebávania pri ochoreniach čriev (Crohnova choroba, Whippleova choroba, pri celiakii a sprue, pri stavoch po rozsiahlej resekcii tenkého čreva, po gastrektómii, chronickej hnačke a pod.),
  • pri hepatobiliárnych poruchách s obmedzeným entereohepatálnym obehom, pri cirhóze a chronickom alkoholizme,
  • pri dlhotrvajúcej dialyzačnej liečbe,
  • pri zvýšenej potrebe počas gravidity, najmä u žien, ktoré majú zvýšené nároky na folát (viacnásobné tehotenstvo, hemolytické poruchy, poruchy metabolizmu kyseliny listovej) a u žien so zvýšeným rizikom porúch neurálnej trubice (PNT) (anamnéza alebo rodinná anamnéza PNT)
  • pri chronických hemolytických stavoch ako je dedičná sférocytóza, autoimúnna hemolytická anémia, thalassaemia maior a kosáčiková anémia,
  • pri podávaní liekov zasahujúcich do metabolizmu folátov (k deficitu kyseliny listovej môže dôjsť po aplikácii antikonvulzív, napr. po podaní kyseliny listovej z dôvodov korekcie tohto stavu môže dôjsť k zníženiu sérovej hladiny fenytoínu a zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov, ďalej pri dlhšie trvajúcej medikácii analgetík, estrogénov, izoniazidu, erytropoetínu a antagonistov kyseliny listovej).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávkovanie je individuálne.

Liečba megaloblastickej anémie z deficitu folátov

Dospelí

5 mg denne (jedna 10 mg tableta každý druhý deň) počas 4 mesiacov (do termínu pôrodu u tehotných žien), u malabsorpčných stavov môžu byť potrebné dávky až 15 mg každý deň (jedna 10 mg tableta striedavo s dvomi 10 mg tabletami denne).

Deti 6 až 17 rokov

5 mg denne (jedna 10 mg tableta každý druhý deň) počas 4 mesiacov (do termínu pôrodu u tehotných žien), u malabsorpčných stavov môžu byť potrebné dávky až 15 mg každý deň (jedna 10 mg tableta striedavo s dvomi 10 mg tabletami denne).

Novorodenci, dojčatá, batoľatá a deti 2 až 5 rokov

Pre túto vekovú skupinu sú vhodné iné liekové formy.

Profylaxia deficitu folátov u chronických dialyzovaných pacientov

Dospelí

5 mg každých 1 až 7 dní (jedna 10 mg tableta každý druhý deň až každý druhý týždeň) v závislosti od stravovacích návykov a účinnosti dialýzy.

Dospievajúci 12 až 17 rokov

5 – 10 mg denne (jedna 10 mg tableta každý druhý alebo každý deň).

Deti 6 až 11 rokov

250 µg/kg denne (jedna 10 mg tableta v takom intervale, aby bola dosiahnutá priemerná dávka 250 µg/kg denne (do 10 mg denne).

Novorodenci, dojčatá, batoľatá a deti 2 až 5 rokov

Pre túto vekovú skupinu sú vhodné iné liekové formy.

Profylaxia pri chronických hemolytických stavoch (vrátane závažnej thalassaemia maior alebo kosáčikovej anémie)

Dospelí

5 mg každých 1 až 7 dní (jedna 10 mg tableta každý druhý deň až každý druhý týždeň) v závislosti od základného ochorenia.

Deti a dospievajúci do 17 rokov

V súčasnosti dostupné údaje neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Prevencia porúch neurálnej trubice (u osôb vo vysoko rizikovej skupine, ktoré chcú otehotnieť alebo u ktorých existuje riziko otehotnenia)

Ženy vo fertilnom veku

5 mg denne (jedna 10 mg tableta každý druhý deň), užíva sa pred počatím a do 12. týždňa tehotenstva.

Prevencia porúch neurálnej trubice (u pacientov s kosáčikovitou anémiou)

Ženy vo fertilnom veku

5 mg denne (jedna 10 mg tableta každý druhý deň, pred počatím a počas tehotenstva).

Spôsob podávania

Tablety sa prehltnú celé, nerozhryzené a zapijú sa tekutinou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu listovú alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Perniciózna anémia neliečená súčasne vitamínom B12.

Ukázalo sa, že pacienti s precitlivenosťou na kyselinu listovú majú protilátky, ktoré krížovo reagujú s inými analógmi kyseliny listovej, vrátane metotrexátu, kyseliny folínovej (leukovorín) a aminopterínu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri zistení megaloblastickej anémie je nutné upresniť diagnózu jej etiológie. Podanie kyseliny listovej pri pernicióznej anémii síce indukuje hemopoézu, ale môže urýchliť vznik  neuroanemického syndrómu. Pri pernicióznej anémii býva nedostatok vitamínu B12 aj kyseliny listovej a je teda potrebné podať obidve látky súčasne.

Kyselina listová nekoriguje deficit folátov vyvolaný inhibítormi dihydrofolátreduktázy (metotrexát, trimetoprim, pyrimetamín, triamterén) - tu je indikovaný leukovorín (calcii folinas).

Osobitná pozornosť je potrebná, ak sa kyselina listová podáva pri suspektných folátdependentných tumoroch.

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a sodík.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, intolerancie fruktózy, celkovým deficitom laktázy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo deficitom sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podanie kyseliny listovej a antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, barbituráty) vedie urýchlením metabolizmu obidvoch liekov k zníženiu ich hladiny v krvi. Počas liečby kyselinou listovou a po jej ukončení sa odporúča klinické monitorovanie plazmatických koncentrácií a súčasne úprava dávky antiepileptika.

Takisto dlhodobé podávanie kontraceptív s obsahom estrogénov, sulfónamidov, vrátane sulfasalazínu, antimalarík, antituberkulotík vedie k nedostatku folátov, a teda k nutnosti ich suplementácie.

Antacidá s obsahom hliníka a horčíka spôsobujú pokles pH v tenkom čreve a znižujú tak vstrebávanie kyseliny listovej. Preto u pacientov liečených kyselinou listovou sa antacidá užívajú aspoň 2 hodiny po jej podaní.

Vitamínové prípravky obsahujúce kyselinu listovú alebo jej deriváty môžu znižovať účinnosť metotrexátu.

Kyselina listová môže zvyšovať toxicitu fluórouracilu a kapecitabínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Ak sa užíva kyselina listová počas gravidity, odporúča sa, aby na liečbu dohliadal lekár. Kyselina listová sa v placente kumuluje a po saturácii všetkých receptorov sa uvoľňuje do fetálneho obehu. Nedostatok kyseliny listovej zvyšuje riziko malformácií nervového systému v ranej fáze, vedie k vzniku meningokély, spiny bifidy až k hydro- či anencefalu. Priaznivý efekt podávania kyseliny listovej vo vyšších dávkach opísal rad prác, u gravidných žien však nie sú k dispozícii kontrolované štúdie.

Niektoré štúdie preukázali tiež priaznivý vplyv použitia kyseliny listovej alebo jej kombinácie s inými vitamínmi aplikovanými pred počatím a počas včasnej gravidity na incidenciu defektov chrbticového kanála u dojčiat.

Pri normálnej strave a normálnej gravidite sa suplementácia nepovažuje za nevyhnutnú.

Dojčenie

Kyselina listová sa aktívne secernuje do materského mlieka a to aj na úkor matky; u dojčiat, ktorým matky užívali kyselinu listovú sa nevyskytli žiadne poruchy zdravia. Počas liečby nie je nutné za predpokladu odporúčaného dávkovania prerušiť dojčenie.

Ak sa užíva kyselina listová počas dojčenia, odporúča sa, aby na liečbu dohliadal lekár.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nenaznačujú negatívny účinok na fertilitu mužov a žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Acidum folicum Léčiva nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky kyseliny listovej rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):

MedDRA triedy orgánových systémov Frekvencia Nežiaduci účinok
Poruchy imunitného systému zriedkavé alergické reakcie (urtikária, svrbenie, vyrážka a horúčka)
veľmi zriedkavé bronchospazmus až anafylaktická reakcia
neznáme anafylaktické reakcie ako je angioedém alebo hypotenzia
Psychiatrické poruchy zriedkavé poruchy spánku, podráždenosť
Poruchy gastrointestinálneho traktu zriedkavé nauzea, tlak v bruchu, pachuť v ústach

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

 Vysoké dávky kyseliny listovej sa rýchlo vylučujú hlavne močom.

Symptómy

Je málo pravdepodobné, že by vysoké dávky kyseliny listovej uškodili pacientom.  Možné vedľajšie účinky zahŕňajú GIT a CNS systém.

Ak dieťa náhodne užije viac obalených tabliet, ako je odporúčaná dávka, môže sa objaviť nevoľnosť, napätie v bruchu, poruchy spánku alebo predráždenosť, ktoré počas 3 týždňov ustúpia samé.

Liečba

Pri predávkovaní sa odporúča symptomatická a podporná liečba do tej doby, než príznaky spontánne ustúpia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamín, antianemikum, ATC kód: B03BB01.

Kyselina listová (vitamín B9) je zlúčenina zložená z heterocyklu pteridínu, paraaminobenzoovej kyseliny a kyseliny glutámovej a patrí medzi vitamíny komplexu B. V organizme sa redukuje na účinný tetrahydrofolát, ktorý sa ako koenzým zúčastňuje na rade metabolických procesov, najmä pri syntéze purínových a pyrimidínových nukleotidov, ktoré sú súčasťou jadrovej DNA. Takisto sa zúčastňuje konverzie niektorých aminokyselín a syntézy a utilizácie mravčanu. Jej nedostatok postihuje predovšetkým tkanivá s rýchlo sa deliacimi bunkami, t.j. kostnú dreň a sliznicu tráviaceho traktu, ale do istej miery sú ovplyvnené všetky deliace sa bunky.  U pacientov s nedostatkom vitamínu B12 alebo kyseliny listovej sú hlavným nálezom ťažké anémie, ale môžu sa objaviť tiež pancytopénie (znížená produkcia všetkých bunkových elementov) a ďalej gastrointestinálne príznaky. Kyselina listová je tiež nevyhnutná pre správny vývoj nervového systému embrya. Nedostatok sa objavuje najčastejšie koncom zimy, kedy je nedostatok kyseliny listovej v potrave.

Anémie spôsobené nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej majú v periférnej krvi a kostnej dreni charakteristický obraz a nazývajú sa megaloblastické anémie. Základom megaloblastickej anémie je porušená syntéza DNA a preto je znížené delenie buniek. Syntéza RNA a bielkovín pokračuje. To vedie k tvorbe veľkých (makrocytových) erytrocytov, ktoré majú vysoký pomer RNA:DNA, a ktoré sú defektné  a veľmi citlivé na poškodenie. Kostná dreň je morfologicky hypercelulárna, so silne zvýšeným počtom abnormálne veľkých mladých prekurzorov erytrocytov (megaloblasty). Množstvo ďalej zrejúcich buniek, ktoré by sa stali cirkulujúcimi červenými krvinkami, je malé. Erytrocyty, ktoré sa tvoria v kostnej dreni, vykazujú normálne dozrievanie cytoplazmy a normálnu tvorbu hemoglobínu; pri megaloblastickej anémii je porušené dozrievanie jadier a delenie buniek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina listová sa dobre vstrebáva v proximálnej časti duodena. Kumuluje a metabolizuje sa v pečeni, hlavný účinný metabolit je 5-metyltetrahydrofolát, ktorý sa rozsiahlo viaže na plazmatické bielkoviny. Kyselina listová a jej metabolity sa distribuujú do všetkých tkanív, takisto sa aktívne koncentrujú v cerebrospinálnom moku. Foláty prechádzajú enterohepatálnym obehom a vylučujú sa močom, denne sa vylúčia v množstve asi 4 - 5 µg. Prestupujú cez placentárnu bariéru a vylučujú sa do materského mlieka. Kyselina listová je dialyzovateľná. Pri pečeňových ochoreniach strácajú chorí viac ako 0,1 mg kyseliny listovej denne.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) u myši: i.p. je 100 mg/kg, i.v. 239 mg/kg.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, mastenec, kalciumstearát, sacharóza, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, arabská guma, biely a karnaubský vosk, žltý oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Pretláčacie balenie (PVC/Al blister), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia: 30, 45, 60 obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

12/0099/69-C/S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30.decembra1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.októbra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2020