Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymiánom a anízom sol por (fľ.skl.hnedá) 1x30 ml

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2015/02390-PRE

Písomná informácia pre používateľa

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

perorálny roztok

kvapalný extrakt vňate dúšky (tymianu), silica anízovca pravého

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom 

3.  Ako užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom 

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom 

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom a na čo sa používa

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahuje účinnú látku kvapalný extrakt (výťažok) vňate dúšky (tymianu) a silicu anízovca pravého.

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom je rastlinný liek s účinkom podporujúcim vykašliavanie hlienov pri chorobách z prechladnutia a ochoreniach horných dýchacích ciest.

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom je určený pre dospelých.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom  a anízom

Neužívajte Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

 -   ak ste alergický na rastliny z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae) a z čeľade mrkvovitých (Daucaceae) (fenikel, rasca, zeler, koriander a kôpor) alebo na anetol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Tento liek sa nesmie užívať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa v priebehu liečby objaví sťažené dýchanie, horúčka alebo hnisavé hlieny je potrebné sa poradiť s lekárom.

Deti a dospievajúci

Tento liek nesmú užívať deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu  lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lieku Mucoplant kvapky proti kašľu s tymianom a anízom v tehotenstve a pri dojčení. Kvôli nedostatku údajov sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť „Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahujú etanol“).

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahujú etanol

Tento liek obsahuje 338 mg etanolu (alkohol) v každej jednotlivej dávke (20 kvapiek) čo zodpovedá 406 mg/g. Množstvo v 20 kvapiek tohto lieku zodpovedá menej ako 9 ml piva alebo 4 ml vína.

Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv.

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahujú propylénglykol

Tento liek obsahuje 250 mg propylénglykolu v každej jednotlivej dávke (20 kvapiek) čo zodpovedá 300 mg/g.

Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahujú hydroxystearoylmakrogolglycerol

Hydroxystearoylmakrogolglycerol môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.

3. Ako užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a starší pacienti užívajú 20 kvapiek 3x denne (ekvivalentné 150 mg anízovca pravého a 750 mg kvapalného extraktu vňate dúšky (tymianu) denne) v troške vody alebo na kocke cukru. Podávanie tohto lieku nezávisí od doby stravovania (pred alebo po jedle).

Neužíva sa dlhšie ako dva týždne.

Ak príznaky pretrvávajú počas používania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Použitie u detí a dospievajúcich

Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Ak užijete viac lieku Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme (z dostupných údajov):

  • Vyskytli sa reakcie z precitlivenosti na dúšku tymianovú (tymian) (vrátane jedného prípadu anafylaktického šoku (závažná alergická reakcia) a jedného prípadu Quinckeho edému (opuch spôsobený alergiou). Prítomnosť silice anízovca pravého v lieku môže vyvolať alergické reakcie pokožky a dýchacieho systému.
  • Boli pozorované žalúdočné ťažkosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatuli a na fľaši po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom, pri teplote do 25 °C.

Po otvorení spotrebujte tento liek do 6 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom obsahuje

-  Liečivá sú: kvapalný extrakt vňate dúšky (tymianu) a silica anízovca pravého. 100 g (106 ml) perorálneho roztoku obsahuje 25,0 g kvapalného extraktu vňate dúšky (tymianu) (Thymi herba extractum fluidum) (1:2 – 2,5), extrakčné činidlo: roztok amoniaku 10% (m/m): glycerol 85% (m/m): etanol 90% (V/V): voda (1:20:70:109) a 5,0 g silice anízovca pravého (Anisi stellati aetheroleum).  

  • Ďalšie zložky sú: etanol 96 % obj., propylénglykol, hydroxystearoylmakrogolglycerol.

Ako vyzerá Mucoplant Kvapky proti kašľu s tymianom a anízom a obsah balenia

Perorálny roztok. Hnedá tekutina s typickou vôňou anízu a tymianu.

Okrúhla fľaštička z hnedého skla s kvapkacím uzáverom a etiketou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 30 ml, 100 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstrasse 10

66424 Homburg

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2020.