Písomná informácia pre používateľa

CHAMPIX 0,5 mg filmom obalené tablety

CHAMPIX 1 mg filmom obalené tablety

vareniklín

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CHAMPIX a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CHAMPIX

3. Ako užívať CHAMPIX

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CHAMPIX

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CHAMPIX a na čo sa používa

CHAMPIX obsahuje liečivo vareniklín. CHAMPIX je liek, ktorý sa používa u dospelých na to, aby im pomohol prestať fajčiť.

CHAMPIX vám môže pomôcť zmierniť túžbu po cigarete a abstinenčné príznaky spojené s ukončením fajčenia.

CHAMPIX môže tiež znížiť potešenie z fajčenia, ak si počas liečby zapálite.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CHAMPIX

Neužívajte CHAMPIX

– ak ste alergický na vareniklín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CHAMPIX, sa obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Existujú hlásenia o depresii, samovražedných myšlienkach a správaní a pokusoch o samovraždu u pacientov užívajúcich CHAMPIX. Ak užívate CHAMPIX a objaví sa nepokoj, depresívna nálada, zmeny v správaní, ktoré u vás, vašej rodiny alebo lekára vyvolávajú znepokojenie, alebo ak sa u vás objavia myšlienky na samovraždu a samovražedné správanie, prestaňte CHAMPIX užívať a okamžite kontaktujte vášho lekára, aby liečbu posúdil.

Následky ukončenia fajčenia

Zmeny vo vašom organizme, ku ktorým dochádza, keď prestanete fajčiť, či už pri liečbe

CHAMPIXOM alebo bez nej, môžu meniť spôsob účinku iných liekov. Preto v niektorých prípadoch môže byť potrebné upraviť dávku. Ďalšie podrobnosti pozrite dole pod ‘Iné lieky a CHAMPIX’.

U niektorých ľudí býva odvykanie od fajčenia s liečbou alebo bez liečby spojené so zvýšeným rizikom objavenia sa zmien v myslení alebo správaní, pocitov depresie a úzkosti a môže byť spojené so zhoršením psychiatrickej poruchy. Ak máte vo svojej anamnéze psychiatrickú poruchu, musíte sa o tom porozprávať so svojim lekárom.

Srdcové príznaky

U ľudí, ktorí už trpia kardiovaskulárnymi problémami (ochorením srdca a ciev) boli primárne hlásené nové alebo zhoršené ťažkosti týkajúce sa srdca a ciev. Povedzte svojmu lekárovi, ak máte nejaké zmeny príznakov počas liečby CHAMPIXOM. Ak máte príznaky srdcovej príhody alebo mozgovej príhody, okamžite vyhľadajte urgentnú lekársku pomoc.

Epileptické záchvaty

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste mali záchvaty alebo máte epilepsiu predtým, ako začnete s liečbou CHAMPIXOM. Niektorí ľudia zaznamenali záchvaty, pokiaľ užívali CHAPMIX.

Reakcie z precitlivenosti

Okamžite prestaňte užívať CHAMPIX a povedzte o tom svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce znaky a príznaky, ktoré môžu indikovať vážnu alergickú reakciu: opuch tváre, pier, jazyka, ďasien, hrdla alebo tela a/alebo problémy s dýchaním, dýchavičnosť.

Kožné reakcie

Pri používaní CHAMPIXU boli hlásené kožné vyrážky, ktoré môžu ohrozovať život (StevensovJohnsonov syndróm a multiformný erytém). Ak sa u vás objaví vyrážka alebo sa vaša pokožka začne olupovať či na nej budú pľuzgiere, prestaňte užívať CHAMPIX a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci

CHAMPIX sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, keďže bezpečnosť a účinnosť ešte neboli stanovené.

Iné lieky a CHAMPIX

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V niektorých prípadoch, ako výsledok toho, že ste prestali fajčiť vďaka CHAMPIXU alebo bez neho, môže byť potrebné upraviť dávku iných liekov. Príklady zahŕňajú teofylín (liek na liečbu dýchacích ťažkostí), warfarín (liek na zníženie zrážania krvi) a inzulín (liek na liečbu cukrovky). V prípade pochybností poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte závažné ochorenie obličiek, máte sa vyhýbať užívaniu cimetidínu (liek používaný na žalúdočné problémy) súčasne so CHAMPIXOM, keďže to môže spôsobiť zvýšené hladiny CHAMPIXU v krvi.

Užívanie CHAMPIXU s inou liečbou na odvykanie od fajčenia

Pred užitím CHAMPIXU v kombinácii s inými liekmi na odvykanie od fajčenia sa poraďte s lekárom.

CHAMPIX a jedlo a nápoje

Existujú hlásenia zvýšeného intoxikačného účinku alkoholu u pacientov užívajúcich CHAMPIX. Avšak nie je známe, či v skutočnosti CHAMPIX zvyšuje intoxikáciu alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Je lepšie vyhnúť sa užívaniu CHAMPIXu počas tehotenstva. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak plánujete otehotnieť.

Aj keď to nebolo skúmané, CHAMPIX môže prechádzať do materského mlieka. Skôr, ako začnete užívať CHAMPIX, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CHAMPIX môže vyvolať závrat, ospalosť a prechodnú stratu vedomia. Neveďte vozidlá, neobsluhujte zložité stroje ani sa nezúčastňujte na potenciálne nebezpečných činnostiach, pokým si nie ste istí, že tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.

3. Ako užívať CHAMPIX

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Prestať fajčiť sa vám podarí s väčšou pravdepodobnosťou, ak ste o tom sám vnútorne presvedčený. Váš lekár a lekárnik vám môžu poskytnúť radu, podporu a ďalšie informácie, aby vám pomohli zaistiť, že váš pokus odvyknúť si od fajčenia bude úspešný.

Skôr, ako začnete užívať CHAMPIX, musíte si zvyčajne určiť deň v druhom týždni liečby (medzi 8. a 14. dňom), kedy prestanete fajčiť. Ak nie ste ochotný alebo schopný stanoviť si tento deň v priebehu 2 týždňov, môžete si zvoliť vlastný dátum, kedy prestanete fajčiť, a to v priebehu 5 týždňov od začatia liečby. Tento dátum si zapíšte na obal lieku, aby ste naň nezabudli.

CHAMPIX sa dodáva ako biela tableta (0,5 mg) a svetlomodrá tableta (1 mg). Začnete bielou tabletou a potom zvyčajne prejdete na svetlomodrú tabletu. Návod na zvyčajné dávkovanie, ktoré máte dodržiavať od 1. dňa, pozrite dole v tabuľke.

1. týždeň

Dávka

1. - 3. deň

Od 1. dňa až do 3. dňa máte užívať jednu bielu filmom obalenú tabletu

CHAMPIX 0,5 mg raz denne

4. - 7. deň

Od 4. dňa až do 7. dňa máte užívať jednu bielu filmom obalenú tabletu

CHAMPIX 0,5mg dvakrát denne, jednu tabletu ráno a jednu večer, a to každý deň približne v rovnakom čase

2. týždeň

Dávka

8. - 14. deň

Od 8. dňa až do 14. dňa máte užívať jednu svetlomodrú filmom obalenú tabletu CHAMPIX 1 mg dvakrát denne, jednu tabletu ráno a jednu večer, a to každý deň približne v rovnakom čase

3. - 12. týždeň

Dávka

15. deň - koniec liečby

Od 15. dňa až do konca liečby máte užívať jednu svetlomodrú filmom obalenú tabletu CHAMPIX 1 mg dvakrát denne, jednu tabletu ráno a jednu večer, a to každý deň približne v rovnakom čase

Po 12 týždňoch liečby, ak ste prestali fajčiť, vám lekár môže odporučiť dodatočnú 12 týždňovú liečbu filmom obalenými tabletami CHAMPIX 1 mg dvakrát denne, aby sa zabránilo návratu k fajčeniu.

Ak nie ste schopný alebo ochotný prestať fajčiť naraz, môžete obmedziť fajčenie počas prvých 12 týždňov liečby a na konci tohto obdobia liečby prestať fajčiť úplne. Potom pokračujte v užívaní filmom obalených tabliet CHAMPIX 1 mg dvakrát denne počas ďalších 12 týždňov s celkovou dĺžkou trvania liečby 24 týždňov.

Ak sa u vás objavia nežiaduce účinky, ktoré neviete tolerovať, váš lekár môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom znížení vašej dávky na 0,5 mg dvakrát denne.

Ak máte problémy s obličkami, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať CHAMPIX. Môžete potrebovať nižšiu dávku.

CHAMPIX je na perorálne použitie.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac CHAMPIXU, ako máte

Ak náhodou užijete viac CHAMPIXU, ako vám predpísal váš lekár, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo ísť na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Škatuľku s tabletami si zoberte so sebou.

Ak zabudnete užiť CHAMPIX

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Dôležité je, aby ste CHAMPIX užívali pravidelne každý deň v rovnakom čase. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je to 3 – 4 hodiny pred ďalšou dávkou, neužite vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať CHAMPIX

Klinické štúdie preukázali, že užívanie všetkých dávok vášho lieku vo vhodnom čase a počas odporúčanej dĺžky liečby, ako je uvedené vyššie, zvýši vaše šance prestať fajčiť. Preto je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní CHAMPIXU podľa pokynov uvedených v tabuľke vyššie, pokiaľ vám lekár nenariadi, aby ste liečbu ukončili.

Pri liečbe na odvykanie od fajčenia môže byť riziko návratu k fajčeniu zvýšené v období bezprostredne nasledujúcom po ukončení liečby. Preto môžete dočasne pociťovať zvýšenú podráždenosť, potrebu fajčiť, depresiu a/alebo poruchy spánku, keď prestanete užívať CHAMPIX. Lekár môže rozhodnúť o postupnom znižovaní vašej dávky CHAMPIXU na konci liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zanechanie fajčenia, s liečbou alebo bez liečby, môže spôsobiť rôzne príznaky. Tieto môžu zahŕňať zmeny nálady (ako pocit skľúčenosti, podráždenosti, sklamania alebo úzkosti), nespavosť, poruchy koncentrácie, pokles srdcovej frekvencie a zvýšený apetít alebo prírastok na hmotnosti.

Mali by ste si byť vedomý možnosti, že by sa mohli objaviť závažné neuropsychiatrické symptómy, ako sú rozrušenie, depresívna nálada alebo zmeny správania, počas snahy o ukončenie fajčenia, či už s liečbou CHAMPIXOM alebo bez nej, a ak sa u vás takéto symptómy objavia, musíte kontaktovať lekára alebo lekárnika.

U ľudí, ktorí sa pokúšali prestať fajčiť pomocou CHAMPIXU, sa objavili s menej častou alebo zriedkavou frekvenciou výskytu tieto závažné nežiaduce účinky: epileptický záchvat, mŕtvica, infarkt, samovražedné myšlienky, strata kontaktu s realitou a neschopnosť posudzovať veci jasne (psychóza), zmeny myslenia alebo správania (ako agresivita a poruchy správania). Boli hlásené aj závažné kožné reakcie vrátane multiformného erytému (typ vyrážky) a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (závažné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži, ústach, okolo očí alebo genitálií) a závažné alergické reakcie vrátane angioedému (opuch tváre, úst alebo hrdla).

Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- zápal v nose a hrdle, nezvyčajné sny, problémy so spánkom, bolesť hlavy - nutkanie na vracanie

Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- infekcie hrudníka, zápal prínosových dutín

- zvýšená telesná hmotnosť, znížená chuť do jedla, zvýšená chuť do jedla

- ospalosť, závraty, zmeny vo vnímaní chuti

- dýchavičnosť, kašeľ

- pálenie záhy, vracanie, zápcha, hnačka, pocit nafúknutia, bolesť brucha, bolesť zubov, tráviace ťažkosti, nadmerné vetry, sucho v ústach

- kožná vyrážka, svrbenie

- bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta

- bolesť na hrudníku, únava

Menej časté: (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- plesňová infekcia, vírusová infekcia

- pocit paniky, problémy s myslením, nepokoj, zmeny nálady, depresia, úzkosť, halucinácie, zmeny v sexuálnej túžbe

- záchvaty, tras, pocit spomalenia, znížená citlivosť na dotyk

- zápal spojiviek, bolesť v očiach

- zvonenie v ušiach

- angína, rýchly pulz, búšenie srdca, zrýchlená frekvencia srdca

- zvýšený krvný tlak, návaly tepla

- zápal v nose, zápal prínosových dutín a hrdla, kongescia nosa, hrdla a hrudníka, zachrípnutie, senná nádcha, škriabanie v hrdle, upchanie prínosových dutín, nadmerné množstvo hlienu z nosa spôsobujúce kašeľ, zvýšená tvorba hlienu v nose

- krv v stolici, podráždený žalúdok, zmeny vyprázdňovania čriev, grganie, vredy v ústach, bolesť ďasien

- začervenanie kože, akné, zvýšené potenie, nočné potenie

- svalové kŕče, bolesť v oblasti hrudnej steny

- nezvyčajne časté močenie, nočné močenie

- nadmerné menštruačné krvácanie

- nepríjemný pocit na hrudníku, ochorenie podobné chrípke, horúčka, pocit slabosti alebo nepohodlia

- vysoká hladina cukru v krvi

- infarkt

- samovražedné myšlienky

- zmeny myslenia alebo správania (ako agresivita)

Zriedkavé: (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- nadmerný smäd

- pocit nepohodlia alebo nešťastia, pomalé myslenie

- mŕtvica

- zvýšené svalové napätie, poruchy reči, problémy s koordináciou, znížené vnímanie chuti, zmeny spánkového režimu

- poruchy videnia, zmeny sfarbenia očnej gule, rozšírené zrenice, precitlivenosť na svetlo, krátkozrakosť, slzenie očí

- nepravidelný pulz alebo poruchy srdcového rytmu

- bolesť v hrdle, chrápanie

- krv vo zvratkoch, chorobné zmeny stolice, povlak na jazyku

- stuhnuté kĺby, bolesť v oblasti rebier

- cukor v moči, zvýšený objem moču a častejšie močenie

- výtok z pošvy, zmeny v sexuálnej spôsobilosti

- pocit chladu, cysta

- cukrovka

- námesačnosť

- strata kontaktu s realitou alebo neschopnosť posudzovať veci jasne (psychóza) - poruchy správania

- závažné kožné reakcie vrátane multiformného erytému (typ vyrážky) a StevensovhoJohnsonovho syndrómu (závažné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži, ústach, okolo očí alebo genitálií)

- závažné alergické reakcie vrátane angioedému (opuch tváre, úst alebo hrdla)

Neznáme: (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- prechodná strata vedomia

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CHAMPIX

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na zatavenej papierovej skladačke alebo papierovej škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Blistre: uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašky: tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CHAMPIX obsahuje

– Liečivo je vareniklín.

– Každá 0,5 mg filmom obalená tableta obsahuje 0,5 mg vareniklínu (ako tartrát).

– Každá 1 mg filmom obalená tableta obsahuje 1 mg vareniklínu (ako tartrát). – Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety - CHAMPIX 0,5 mg a 1 mg filmom obalené tablety

mikrokryštalická celulóza

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

sodná soľ kroskarmelózy

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát

Filmový obal tablety – CHAMPIX 0,5 mg filmom obalené tablety

hypromelóza

oxid titaničitý (E171) makrogol 400

triacetín

Filmový obal tablety – CHAMPIX 1 g filmom obalené tablety

hypromelóza

oxid titaničitý (E171) makrogol 400

hlinitý lak indigokarmínu (E132) triacetín

Ako vyzerá CHAMPIX a obsah balenia

– CHAMPIX 0,5 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly, označené “Pfizer“a “CHX 0.5“

– CHAMPIX 1 mg filmom obalené tablety sú svetlomodré filmom obalené tablety v tvare kapsuly, označené “Pfizer“ a “CHX 1.0“

CHAMPIX je dostupný v nasledujúcich baleniach:

– Balenie na úvodnú liečbu obsahujúce 2 blistre; jeden priehľadný blister s 11 x CHAMPIX 0,5 mg filmom obalenými tabletami a 1 priehľadný blister so

14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na úvodnú liečbu obsahujúce 2 blistre; jeden priehľadný blister s 11 x CHAMPIX 0,5 mg a 14 x 1 mg filmom obalenými tabletami a 1 priehľadný blister s 28 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na úvodnú liečbu vo vonkajšej škatuľke obsahujúce jedno balenie s 1 priehľadným blistrom s 11 x CHAMPIX 0,5 mg a 14 x 1 mg filmom obalenými tabletami a 1 priehľadným blistrom s 28 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke a dve balenia, z ktorých každé obsahuje 2 priehľadné blistre s 28 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 2 priehľadné blistre, každý so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 2 priehľadné blistre, každý s 28 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 2 priehľadné blistre, každý so 14 x CHAMPIX 0,5 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 2 priehľadné blistre, každý s 28 x CHAMPIX 0,5 mg filmom obalenými tabletami v zatavenej papierovej skladačke.

– Balenie na úvodnú liečbu obsahujúce 2 blistre; 1 priehľadný blister s 11 x CHAMPIX 0,5 mg filmom obalenými tabletami a 1 priehľadný blister so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v papierovej škatuľke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 2 priehľadné blistre, každý so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v papierovej škatuľke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 4 priehľadné blistre, každý so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v papierovej škatuľke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 8 priehľadných blistrov, každý so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v papierovej škatuľke.

– Balenie na pokračovanie (udržiavaciu liečbu) obsahujúce 10 priehľadných blistrov, každý so 14 x CHAMPIX 1 mg filmom obalenými tabletami v papierovej škatuľke.

– Balenie s bielou HDPE fľaškou so závitnicovým uzáverom s detskou poistkou a tesnením, v papierovej škatuľke, obsahujúce 56 x CHAMPIX 1 mg filmom obalených tabliet.

– Balenie s bielou HDPE fľaškou so závitnicovým uzáverom s detskou poistkou a tesnením, v papierovej škatuľke, obsahujúce 56 x CHAMPIX 0,5 mg filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles Belgicko

Výrobca

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Nemecko

alebo

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, 63100

Ascoli Piceno (AP) Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

България 
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България 
Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika
Pfizer PFE, spol s r.o.
Tel: + 420 283 004 111

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 20 11 00

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
Τηλ.: +30 210 67 85 800

España
Pfizer, S.L.
Tel: + 34 91 490 99 00

France
Pfizer
Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0) 1304 616161

Ísland
Icepharma hf.
Simi: +354 540 8000 

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), 
Τηλ: +357 22 817690

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd. 
Tel : +356 21220174

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel.: +43 (0)1 521 15-0

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 335 61 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: +351 21 423 550

România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, 
Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421-2-3355 5500

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Sverige
Pfizer Innovations AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: + 44 (0) 1304 616161

Táto písomná informácia pre užívateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry:

http://www.ema.europa.eu/