Celaskon long effect cps pld 500 mg (blis. PVC/PVDC) 1x30 ks

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2023/00030-TR

Písomná informácia pre používateľa

Celaskon long effect

500 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

kyselina askorbová

vitamín C

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
  Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Celaskon long effect a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celaskon long effect
 3. Ako užívať Celaskon long effect
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Celaskon long effect
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Celaskon long effect a na čo sa používa

Celaskon long effect obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa prenosu nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, pre vstrebávanie železa z potravy, pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Celaskon long effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.

Celaskon long effect sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C – v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.

Celaskon long effect je vyrábaný za použitia modernej technológie tak, aby k uvoľňovaniu kyseliny askorbovej dochádzalo postupne počas 8 – 12 hodín. Kapsula Celaskon long effect je naplnená peletami. Po užití kapsuly dôjde k jej rýchlemu rozpadu a tým k uvoľneniu jednotlivých peliet v gastrointestinálnom trakte. Z každej pelety sa kyselina askorbová uvoľňuje postupne, takže nedochádza k neúmernému zvýšeniu jej koncentrácie v mieste pôsobenia ani v závislosti na čase.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celaskon long effect

Neužívajte Celaskon long effect

 • ak ste alergický na kyselinu askorbovú (vitamín C) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Celaskon long effect, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak:

 • máte poruchu látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza).
 • máte alebo ste v minulosti mali oxalátové obličkové (močové) kamene.

Vzhľadom na liekovú formu tento liek nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na zrakom nezistiteľné krvácanie v stolici. Niekoľko dní pred týmito testami je potrebné prerušiť užívanie Celaskonu.

Iné lieky a Celaskon long effect

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa, V-penicilínu a etinylestradiolu (ženského pohlavného hormónu, ktorý je často súčasťou hormonálnej antikoncepcie).

Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách.

Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12

Zvyšuje vylučovanie oxalátov močom a tým riziko vzniku oxalátových kameňov v moči.

Pri súbežnom užívaní vyšších dávok ako 500 mg kyseliny askorbovej s deferoxamínom sa môže objaviť porucha srdcových funkcií.

Ak užívate ktorýkoľvek z vyššie uvedených liekov, poraďte sa o užívaní Celaskon long effect s lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy liek užívať, odporúčaná dávka je jedna kapsula denne. Pri užívaní vysokých dávok kyseliny askorbovej v období tehotenstva boli paradoxne u niektorých novorodencov pozorované príznaky nedostatku (avitaminóza). Preto je potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie.

Dojčenie

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Celaskon long effect obsahuje sacharózu a oranžovú žlť

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať Celaskon long effect

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne.

Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne, podľa odporúčania lekára.

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 3 rokov.

Ak užijete viac Celaskonu long effect, ako máte

Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. Špecifická liečba nie je známa, možno liečiť len príznaky.

Ak zabudnete užiť Celaskon long effect

Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní Celaskon long effect sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie ich výskytu:

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
ekzém, urtikária (žihľavka), nauzea (nutkanie na vracanie)*, vracanie*, hnačka*
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
pocit slabosti*, oxalátové močové kamene**
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**, zlyhanie obličiek**

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Celaskon long effect

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Celaskon long effect obsahuje

 • Liečivo je kyselina askorbová 500 mg v každej kapsule.
 • Pomocné látky sú zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob), šelak, kyselina vínna, mastenec, želatína, oranžová žlť (E110), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Celaskon long effect a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná, oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové guľovité pelety s možnosťou ojedinelého výskytu tmavších peliet.

Veľkosť balenia: 10, 30, 40, 60 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2023.

Logo Zentiva