Acidum folicum Léčiva tbl obd 10 mg (blis. PVC/Al) 1x45 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2019/00705-ZME

Písomná informácia pre používateľa

Acidum folicum Léčiva

obalené tablety

kyselina listová 10 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Acidum folicum Léčiva a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acidum folicum Léčiva

3.  Ako užívať Acidum folicum Léčiva

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Acidum folicum Léčiva

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Acidum folicum Léčiva a na čo sa používa

Kyselina listová patrí medzi vitamíny skupiny B. Je nevyhnutná pre činnosť rôznych enzýmov v ľudskom tele, najmä je nutná pre krvotvorbu. Pri jej nedostatku vzniká typická málokrvnosť s veľkými bunkami v kostnej dreni. Ďalej sa môže objaviť únava, vypadávanie vlasov, prípadne postihnutie slizníc zažívacieho ústrojenstva (nechutenstvo, nevoľnosť, pálenie a bolesť jazyka).

Acidum folicum Léčiva sa používa na prevenciu a liečbu stavov z nedostatku kyseliny listovej, napr. v tehotenstve a pri dojčení, pri liečbe na umelej obličke, pri niektorých ochoreniach krvotvorby, pri zhoršenom vstrebávaní živín z čreva, u pacientov, ktorí užívajú niektoré liečivá, spôsobujúce nedostatok kyseliny listovej v organizme (napr. lieky na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy) a pri užívaní antikoncepčných tabletiek. U chorých s ochorením pečene zvyčajne dochádza k zvýšeným stratám kyseliny listovej (zvýšené vylučovanie), preto je u nich táto liečba takisto indikovaná.

Liek sa môže užívať aj v tehotenstve.

Počas liečby nie je nutné prerušiť dojčenie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acidum folicum Léčiva

Neužívajte Acidum folicum Léčiva

  • ak ste alergický na kyselinu listovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
  • pri zhubnej málokrvnosti neliečenej súčasne vitamínom B12.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Acidum folicum Léčiva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Liek môžu užívať dospelí, mladiství aj deti.

Iné lieky a Acidum folicum Léčiva

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Acidum folicum Léčiva žiadne voľnopredajné lieky s obsahom zmesi vitamínov.

Účinky lieku Acidum folicum Léčiva a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide najmä o lieky, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy a antikoncepčné tabletky.

Acidum folicum Léčiva a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa môže užívať aj v tehotenstve.

Počas liečby nie je nutné prerušiť dojčenie.

Acidum folicum Léčiva obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu

Acidum folicum Léčiva obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívaťAcidum folicum Léčiva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávkovanie a dĺžku liečby určuje vždy lekár podľa typu a závažnosti ochorenia.

Odporúčaná dávka je 1 obalená tableta každý druhý deň, dávka však môže byť až 1 obalená tableta denne.

Obalené tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa tekutinou.

Ak užijete viac Acidum folicum Léčiva, ako máte

Nadmerný príjem kyseliny listovej vedie k zvýšeniu vylučovania močom. Toxicita kyseliny listovej u ľudí je nízka.

Ak zabudnete užiť Acidum folicum Léčiva

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu:

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených pacientov): pocit na vracanie (nevoľnosť), tlak v bruchu, pachuť v ústach, poruchy spánku, podráždenosť, alergické reakcie (žihľavka, svrbenie, vyrážka a horúčka).

Veľmi zriedkavé (menej ako u 1 z 10 000 liečených pacientov): celkové alergické reakcie ako je opuch tváre a slizníc, pokles krvného tlaku alebo ťažkosti s dýchaním.

Neznáme (z dostupných údajov): závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Acidum folicum Léčiva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Acidum folicum Léčiva obsahuje

  • Liečivo je kyselina listová 10 mg v jednej obalenej tablete.
  • Pomocné látky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, mastenec, kalciumstearát, sacharóza, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, arabská guma, biely a karnaubský vosk, žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Acidum folicum Léčiva a obsah balenia

Acidum folicum Léčiva sú obalené tablety svetlohnedej farby.

Veľkosti balenia: 30, 45, 60 obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2020.