ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,06 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
12/22 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
11/22 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
10/22 2,01 € 6,05 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZINNAT 250 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0246/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14052
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg/5 ml gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývanej cefalosporíny. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Liek sa používa na liečbu infekcií:

  • hrdla
  • nosových dutín
  • stredného ucha
  • pľúc alebo hrudníka
  • močových ciest
  • kože a mäkkých tkanív
  • môže sa používať aj na liečbu Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

125 mg/5 ml: 1 ml suspenzie obsahuje 25 mg cefuroxímu.
250 mg/5 ml: 1 ml suspenzie obsahuje 50 mg cefuroxímu.

Dospelí a deti (≥ 40 kg): odporúčaná dávka je 250 mg - 500 mg 2x denne.
Dávka závisí od závažnosti a druhu infekcie (viď SPC, časť 4.2).

Deti (< 40 kg): odporúčaná dávka je 10 mg/kg (max. 125 mg) - 15 mg/kg (max. 250 mg) 2x denne.
Dávka závisí od závažnosti a druhu infekcie (viď SPC, časť 4.2).

U dojčiat (vo veku od 3 mesiacov) a detí s hmotnosťou menej ako 40 kg môže byť vhodnejšie upraviť dávku podľa telesnej hmotnosti alebo veku.
Pri väčšine infekcií sa dojčatám a deťom od 3 mesiacov do 18 rokov podáva dávka 10 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg denne.
Pri otitis media alebo závažnejších infekciách sa odporúča dávka 15 mg/kg 2x denne, maximálne 500 mg denne.

Tabuľky 3 a 4 v SPC časť 4.2 sú rozdelené podľa vekovej skupiny, slúžia ako návod na zjednodušené podávanie viacdávkovej suspenzie s koncentráciou 125 mg/5 ml alebo 250 mg/5 ml pomocou odmerky (5 ml), ak je poskytnutá, a na podanie lieku z jednodávkových vreciek s obsahom 125 mg alebo 250 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
klírens kreatinínu 10 - 29 ml/min - štandardná individuálna dávka každých 24 hodín (1x denne)
klírens kreatinínu < 10 ml/min - štandardná individuálna dávka každých 48 hodín (1x za 2 dni)
Pacienti podstupujúci hemodialýzu - na konci každej dialýzy sa má podávať ďalšia štandardná individuálna dávka

Dĺžka liečby:
Zvyčajný cyklus liečby trvá 7 dní (môže sa pohybovať v rozmedzí 5-10 dní). Ukončenie liečby určí lekár. Ak sa nedokončí celý cyklus liečby, infekcia sa môže vrátiť.

Spôsob použitia

Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži odmerka (1 odmerka = 5 ml). Pacient musí užiť celú odmeranú dávku, suspenziu je vhodné zapiť vodou. Liek sa má užívať po jedle. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Počas tehotenstva a u dojčiacich žien o použití lieku rozhodne lekár, ktorý zváži pomer prínosu liečby a možných rizík.
U detí mladších ako 3 mesiace nie sú skúsenosti s použitím uvedeného lieku.
Liek môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby užívate antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie.
Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým liek účinkuje.
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. 
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou. 
U pacientov liečených cefuroxím-axetilom sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.
Liek môže vyvolať závraty a môže mať ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú pozornosť. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokým sa necítite dobre.
Liek obsahuje sacharózu.
Liek obsahuje aspartám.
Pripravená suspenzia sa má uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C maximálne po dobu 10 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Zinnat, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patri ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24