Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Protamin ME 1000 I.U./ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0201/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34655
Názov produktu podľa ŠÚKL
Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje protamíniumchlorid, je to antagonista heparínu. Používa sa:

  • na vyblokovanie heparínu pri väčších krvácaniach v dôsledku predávkovania heparínom,
  • na vyblokovanie heparínu po mimotelovom obehu a pripojení na umelú obličku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Požadované množstvo protamínu závisí od množstva cirkulujúceho heparínu v krvi.
Vzhľadom ku krátkemu polčasu heparínu sa v priebehu času, ktorý uplynul od podania, znižuje aj množstvo protamínu, ktoré treba na jeho neutralizáciu.

Pri liečbe zriedkavého krvácania v dôsledku podávania heparínu sa odporúča použiť množstvo protamínu, ktoré zodpovedá 50 % poslednej aplikovanej dávky heparínu (v I.U.).
Pri neznámej koncentrácii heparínu sa odporúča nepodávať na začiatku viac ako 1 ml Protamin ME 1000 I.U./ml pomaly i. v.
Protamín sa podáva len dovtedy, kým sa znova znormalizuje trombínový čas, čím sa zabráni nadbytku protamínu.

Na inaktiváciu heparínu použitého pri mimotelovom obehu sa používa Protamin ME 1000 I.U./ml, resp. Protamin ME 5000 I.U./ml.
Dávkovanie závisí od výsledkov opakovaných stanovení koagulačných parametrov (trombínový čas, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas).

Účinok lieku nastupuje 1-2 minúty po vnútrožilnej injekcii.

Spôsob použitia

Protamin ME 1000 I.U./ml sa aplikuje veľmi pomaly i. v., Protamin ME 5000 I.U./ml i. m.

Po i.v. podaní heparínu sa dávka protamínu aplikuje pomaly, t. j. počas 2-5 minút i.v. 
Po s.c. podaní heparínu sa aplikuje menšie množstvo protamínu (Protamin ME 1000 I.U./ml) pomaly i.v. a zvyšok protamínu (Protamin ME 5000 I.U./ml) i.m.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek podáva len ak je prínos vyšší ako riziko pre plod.
Po podaní lieku treba dojčenie ukončiť.
Protamín nemá vplyv na antikoagulačné účinky antikoagulancií kumarínového typu.
Počas podávania protamínu sa môže vyskytnúť anafylaktická reakcia.
Liek sa podáva len hospitalizovaným pacientom, preto riadenie motorového vozidla ani obsluha strojov neprichádza do úvahy.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Protamin ME môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri rýchlom vnútrožilnom podaní sa môžu vyskytnúť tieto nežiaduce účinky: nevoľnosť, vracanie, pocit tepla (návaly), bradykardia, dýchavičnosť, vážny pokles tlaku krvi alebo zvýšenie tlaku krvi. Zriedk ... viac >

Účinné látky

protamíniumchlorid

Indikačná skupina

19 - Antidotá, detoxikanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60