Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 47,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 46,76 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 0,47 € (0,0 %) 46,76 € (0,0 %)
10/22 0,47 € (0,0 %) 46,76 € (0,0 %)
09/22 0,47 € (0,0 %) 46,76 € (0,0 %)
08/22 0,47 € 46,76 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0170/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7960C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 30x9 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paliperidón, ktorý patrí do triedy antipsychotík. Liek sa používa na liečbu schizofrénie u dospelých a u dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších. Tiež sa používa na liečbu schizoafektívnej poruchy u dospelých. Liek môže pomôcť zmierniť príznaky ochorenia a zabrániť, aby sa príznaky vrátili.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Schizofrénia (dospelí)

Odporúčaná dávka je 6 mg 1x denne, podaná ráno. Úvodná titrácia dávky nie je potrebná. U niektorých pacientov je vhodné podávať nižšiu alebo vyššiu dávku v odporučenom rozmedzí 3 mg až 12 mg, 1x denne. Ak je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa o 3 mg/deň a interval zvyšovania má byť zvyčajne dlhší ako 5 dní.

Schizoafektívna porucha (dospelí)

Odporúčaná dávka je 6 mg 1x denne, podaná ráno. Úvodná titrácia dávky nie je potrebná. U niektorých pacientov môže byť vhodné podávať vyššiu dávku v odporučenom rozmedzí 6 mg až 12 mg, 1x denne. Ak je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa zvýšenie o 3 mg/deň a interval zvyšovania má byť zvyčajne dlhší ako 4 dni.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 50 do < 80 ml/min) sa odporúča úvodné dávkovanie 3 mg 1x denne. Dávka sa môže zvýšiť na 6 mg 1x denne v závislosti od klinickej odpovede a tolerancie.
U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 10 do < 50 ml/min) sa odporúča úvodná dávka 3 mg každý druhý deň, ktorá sa môže zvýšiť na 3 mg 1x denne, po zhodnotení klinického stavu.
Keďže paliperidón nebol študovaný u pacientov s klírensom kreatinínu pod 10 ml/min, u týchto pacientov sa používanie neodporúča.

Staršie osoby

Starší pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, a preto sa môže vyžadovať úprava dávkovania podľa funkcie obličiek.

Schizofrénia (dospievajúci vo veku 15 rokov a starší)

Odporúčaná začiatočná dávka je 3 mg 1x denne, podávaná ráno. Maximálna odporúčaná denná dávka je u dospievajúcich s hmotnosťou < 51 kg je 6 mg a s hmotnosťou ≥ 51 kg je12 mg. Ak je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa zvýšenie o 3 mg/deň a spravidla sa má uskutočniť v 5-dňových alebo dlhších intervaloch.

Spôsob použitia

Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť vodou alebo inými nápojmi. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť ani drviť. Tento liek sa má užívať každé ráno buď s raňajkami alebo nalačno, avšak každý deň rovnakým spôsobom. (Nestriedať užívanie tohto lieku jeden deň s raňajkami a druhý deň nalačno.) Liečivo, paliperidón, sa rozpúšťa po prehltnutí a obal tablety sa vylúči stolicou.

Upozornenie

Pacienti so schizoafektívnou poruchou liečení paliperidónom majú byť pozorne sledovaní, či u nich nedochádza k zmenám z manických symptómov na depresívne. Je tiež potrebné sledovať príznaky hyperglykémie a hmotnosť.
Paliperidón sa nesmie užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak je potrebné vysadiť tento liek počas tehotenstva, má to byť postupne.
Paliperidón sa nemá používať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku v liečbe schizoafektínej poruchy u pacientov vo veku 12 až 17 rokov sa neskúmali ani nestanovili. Bezpečnosť a účinnosť paliperidónu v liečbe schizofrénie u dospievajúcich vo veku 12 až 14 rokov sa nestanovila. Použitie u detí mladších ako 12 rokov nie je relevantné.
Paliperidón nebol sledovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, u týchto pacientov sa odporúča zvýšená opatrnosť.
Počas užívania tohto lieku sa nesmie konzumovať alkohol.
Paliperidón môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje kvôli potenciálnemu vplyvu na nervový systém a zrak
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte svojho lekára, ak:
- zaznamenáte krvné zrazeniny v žilách, najmä v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré sa môžu presunúť žilami do pľúc a ... viac >

Účinné látky

paliperidón

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36