Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,61 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 7,61 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 7,61 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 7,61 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 7,61 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Memolan 10 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0432/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7853A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Memolan 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo memantíniumchlorid a patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii. Liek zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť. Používa sa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie.

Titrácia dávky:
Pre zníženie rizika nežiaducich účinkov sa má udržiavacia dávka dosiahnuť postupnou titráciou po 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov nasledovne:
Týždeň č. 1 (deň 1-7): užíva sa 0,5 tablety (5 mg) 1x denne počas 7 dní.
Týždeň č. 2 (deň 8-14): užíva sa 1 tableta (10 mg) 1x denne počas 7 dní.
Týždeň č. 3 (deň 15-21): užíva sa 1,5 tablety (15 mg) 1x denne počas 7 dní.
Od týždňa č. 4 ďalej: užívajú sa 2 tablety (20 mg) 1x denne.

Udržiavacia dávka:
Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.
Maximálna denná dávka je 20 mg.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (CLCR 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy.
Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (CLCR 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg.

Tolerancia a dávkovanie majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do 3 mesiacov po začatí liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v rovnakom čase a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Pri ťažkom poškodení funkcie pečene sa liek neodporúča.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo nekontrolovanou hypertenziou majú byť, pri užívaní lieku, starostlivo sledovaní.
U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.
Liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak pacient nedávno zmenil alebo plánuje zásadným spôsobom zmeniť diétu (napríklad normálnu stravu na prísne vegetariánsku), má upovedomiť lekára, pretože môže byť potrebná úprava dávky.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.
Časté (prejavia sa u 1 až 10 pacientov zo 100)
- bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňov ... viac >

Účinné látky

memantíniumchlorid

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36