Lunaldin 400 mikrogramov sublingválne tablety tbl slg 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 138,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 70,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 68,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 70,33 € (0,0 %) 68,64 € (0,0 %)
06/24 70,33 € (0,0 %) 68,64 € (0,0 %)
05/24 70,33 € (0,0 %) 68,64 € (0,0 %)
04/24 70,33 € 68,64 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. AGG, NEU, ONK, PLM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0133/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
71901
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lunaldin 400 mikrogramov sublingválne tablety tbl slg 30x400 µg (blis.OPA/Al/PVC/papier/PE/Al)
Aplikačná forma
TBL SLG - Sublingválna tableta
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom je fentanyl. Fentanyl patrí do skupiny silných liekov proti bolesti nazývaných opiáty. 
Liek je určený na liečbu dospelých, ktorí už musia pravidelne užívať silné lieky proti bolesti (opiáty) na potlačenie chronickej nádorovej bolesti, ale potrebujú zvládnuť epizódy prelomovej bolesti. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy
Úvodná dávka má byť 100 µg. Ak je potrebná titrácia na vyššiu dávku, použije sa rozsah dostupných dávkovacích síl (100, 200, 300, 400, 600, 800 µg). Zvyšovanie dávky má byť postupné a pod dohľadom lekára.

Titrácia dávky:

  1. Liečba začína jednou 100 mikrogramovou sublingválnou tabletou.
  2. Ak sa do 15 – 30 minút od podania lieku nedosiahne primeraná analgézia, možno podať doplnkovú (druhú) 100 mikrogramovú sublingválnu tabletu. Ak sa dostatočná analgézia nedosiahne v priebehu 15 – 30 minút od prvej dávky, treba pri ďalšej epizóde prelomovej bolesti uvažovať o možnom zvýšení dávky na ďalšiu vyššiu silu tablety.
    Dávku treba zvyšovať postupne, až kým sa nedosiahne požadovaná analgézia so znesiteľnými vedľajšími reakciami.
    Pri dávke 400 mikrogramov a viac, treba dávku v doplnkovej (druhej) tablete zvýšiť zo 100 na 200 mikrogramov (viď tabuľku v SPC časť 4.2).

Pri jednej epizóde prelomovej bolesti počas titračnej fázy nepodávajte viac ako 2 dávky.
Ak sa pri vyššej dávke dosiahne potrebná analgézia, ale nežiaduce účinky sú neprijateľné, možno podať stredne veľkú dávku (podľa potreby použiť 100 mikrogramovú sublingválnu tabletu).
Počas titrácie môžu byť pacienti poučení, aby užívali násobky 100 mikrogramových tabliet a/alebo 200 mikrogramových tabliet pri jednorazovej dávke.
Naraz sa nemajú užiť viac ako 4 tablety.
Počas titrácie majú pacienti počkať najmenej 2 hodiny, kým užijú liek na potlačenie ďalšej epizódy prelomovej bolesti.


Udržiavacia terapia:
Akonáhle bola zistená vhodná dávka, pacienta treba na tejto dávke udržovať a obmedziť spotrebu na maximálne 4 dávky lieku denne.
Počas udržiavacieho obdobia majú pacienti počkať najmenej 2 hodiny, kým užijú liek na potlačenie ďalšej epizódy prelomovej bolesti.

Úprava dávky:
Ak sa odozva na vytitrovanú dávku lieku (analgetický účinok alebo vedľajšie reakcie) významne zmení, dávku treba upraviť tak, aby sa opäť dosiahla optimálna dávka.

Ak dochádza počas dňa k viac ako 4 epizódam prelomovej bolesti počas viac ako 4 za sebou idúcich dní, treba prehodnotiť dávku opiátu s dlhotrvajúcim účinkom na chronickú bolesť.

Ukončenie liečby:
Ak sa u pacienta už nevyskytujú epizódy intenzívnej bolesti, liečba liekom sa má ihneď ukončiť. 

Spôsob použitia

Tableta sa aplikuje priamo pod jazyk. Tableta sa nechá úplne rozpustiť pod jazykom bez hryzenia, cmúľania či prehltnutia. Pokiaľ tableta nie je úplne rozpustená, pacient nesmie konzumovať žiadne jedlá ani nápoje. Počas liečby nekonzumovať grapefruitový džús.

Upozornenie

Liečbu má iniciovať a mať pod dohľadom lekár, ktorý má skúsenosti s manažmentom liečby opioidmi.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné. Liek sa nemá používať na začiatku ani počas pôrodu, pretože fentanyl spôsobuje útlm dýchania u plodu a u novorodenca.
Dojčiace ženy liek nesmú používať. Mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa. Dojčenie sa má obnoviť najskôr po 5 dňoch od podania poslednej dávky liečiva.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa liek nesmie používať.
U starších pacientov sa má liek podávať s opatrnosťou.
U pacientov s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa má liek podávať s opatrnosťou.
Nepiť alkohol.
Pri opakovanom podávaní opioidov sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, závrat, poruchy videnia, preto pacientov treba upozorniť, aby v takomto prípade neviedli vozidlo a neobsluhovali stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa začnete cítiť nezvykle alebo ste mimoriadne ospalý alebo sa vaše dýchanie stáva pomalým alebo plytkým, musíte sa vy alebo váš ošetrovateľ ihneď obrátiť na vášho lekára alebo miestnu nemocni ... viac >

Účinné látky

fentanyl

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24