Mohlo by vás zaujímať

Lucetam 400 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0248/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14755
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lucetam 400 mg tbl flm 60x400 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,05 €

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku piracetam. Piracetam priaznivo ovplyvňuje funkciu mozgových buniek v oblasti učenia a pamäti, bdelosti a vedomia ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. 

U dospelých pacientov sa používa na:

  • symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu – porucha mozgovej činnosti, ako je strata pamäti, porucha pozornosti a nedostatok motivácie.
  • liečbu samotnej kortikálnej myoklónie (mimovoľné zášklby jednotlivých svalov) alebo v kombinácii.
  • liečbu vertiga (pocit, že sa točíte vy alebo celé vaše okolie) a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu cievneho alebo psychického pôvodu.
  • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.

U detí a dospievajúcich sa používa na:

  • liečbu dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa poruchu reči a problémy s čítaním, ktoré nie sú výrazom postihnutia inteligencie), v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.
  • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Symptomatická liečba organických psychosyndrómov
Dospelí: Odporúčaná denná dávka j od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu
Dospelí: 
Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé 3 alebo 4 dni až na maximálne 24 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok. V závislosti od dosiahnutého klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.
Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu.
U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé 2 dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé 3 alebo 4 dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov z dôvodu vysadenia).

Liečba vertiga
Dospelí: Odporúčaná denná dávka: od 2,4 g do 4,8 g rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Profylaxia a remisia vazookluzívnych kríz pri kosáčikovitej anémii
Dospelí a deti od 3 rokov: Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne.

Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou
Deti od 8 rokov a mladiství: Odporúčaná denná dávka je 3,2 g, rozdelená do 2 čiastkových dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek (klírensu kreatinínu vypočítaného podľa vzorca uvedeného v SPC, časť 4.2):
Normálna funkcia (CLcr > 80 ml/min) - odporúčaná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach.
Ľahká porucha funkcie (CLcr 50-79 ml/min ) - 2/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach.
Stredne ťažká porucha funkcie (CLcr = 30-49 ml/min) - 1/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach.
Ťažká porucha funkcie (CLcr < 30 ml/min) - 1/6 odporúčanej dennej dávky, jednorazovo.

Starší pacienti
Pri dlhodobom podávaní je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať klírens kreatinínu a v prípade potreby upraviť dávkovanie.

Lekár musí individuálne rozhodnúť o dĺžke liečby.
U pacientov s myoklóniou je potrebné sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby, pretože to môže vyvolať náhly relaps alebo záchvaty kŕčov.

Spôsob použitia

Tablety sa majú podávať perorálne a môžu sa užívať nezávisle od jedla. Majú sa prehĺtať vcelku a zapiť tekutinou.
Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do 2-4 čiastkových dávok.

Deliaca ryha, ktorú má tableta so silou 800 mg, iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné a ak si klinický stav nevyžaduje liečbu piracetamom.
Liek sa nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby prerušiť.
Piracetam sa podával len obmedzenému počtu detí vo veku 1 až 3 rokov na prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie.
Pri starších pacientoch sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s krvácaním do mozgu.
Liek ovplyvňuje agregáciu krvných doštičiek, o
dporúča sa opatrnosť u príslušných skupín pacientov (SPC, časť 4.4).
Vzhľadom na nežiaduce účinky lieku nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné vedľajšie účinky boli hlásené po užití Lucetamu.
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí
- nervozita
- hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby)
- zvýšenie tele ... viac >

Účinné látky

piracetam

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60