Lucetam sol inj (ampulka sklenená) 4x15 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lucetam
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0144/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13549
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lucetam sol inj 4x15 ml (ampulka sklenená)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje piracetam, nazýva sa aj ako „nootropná“ látka. Používa sa:

  • na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte.
  • na zlepšenie intelektuálnych funkcií ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností.
  • ako pomocná látka na liečbu sprievodných príznakov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu (ako sú napr. závrat, mimovoľný pohyb očnej buľvy, strata schopnosti rozprávať a/alebo písať).
  • pri liečbe poškodenia kognitívnych (poznávacích) funkcií spôsobených alkoholizmom.
  • u detí najmä vo forme tabliet na liečbu dyslexie a problémov s čítaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 200 mg piracetamu.

Liečbu je potrebné určiť individuálne. Do úvahy treba brať aj odozvu pacienta.
Maximálna denná dávka je 4 800 mg a má sa podať v 2-4 rozdelených dávkach.
V závislosti od stavu pacienta sa odporúča, ak je to možné, prejsť z parenterálnej na perorálnu liečbu.

Symptomatická liečba organických psychosyndrómov
Dospelí: Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Cerebro-vaskulárne príhody a kognitívne deficity spôsobené zranením hlavy
Denná dávka 9-12 g sa môže podať počas prvých 2 týždňov, následne sa môže podať udržiavacia dávka 2 400 mg/deň počas aspoň 3 týždňov.

Liečba vertiga
Dospelí: Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu
Dospelí: 
Denná dávka sa má začať 7,2 g a má sa zvyšovať o 4,8 g každé 3 alebo 4 dni až na maximálne 24 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok. V závislosti od dosiahnutého klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.
Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu.
U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé 2 dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé 3 alebo 4 dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov z dôvodu vysadenia).

Obdobie ukončenia konzumácie alkoholu
12 g/deň, potom udržiavacia dávka 2 400 mg/deň.

Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou
Deti od 8 rokov a mladiství: odporúčaná denná dávka je 3,2 g, rozdelená do 2 čiastkových dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek:

  • normálna funkcia (CLcr  = > 80 ml/min) - odporúčaná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach
  • ľahká porucha funkcie (CLcr = 50 – 79 ml/min ) - 2/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach
  • stredne ťažká porucha funkcie (CLcr = 30 - 49 ml/min) - 1/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach
  • ťažká porucha funkcie (CLcr = < 30 ml/min) - 1/6 odporúčanej dennej dávky, jednorazovo

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa môže podávať intravenózne v tých istých odporúčaných denných dávkach (bez nutnosti ďalšieho riedenia) pomaly v priebehu niekoľkých minút alebo vo forme pomalej parenterálnej infúzie (kontinuálne v priebehu 24 hodín).

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné.
Liek sa nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby prerušiť.
Pri starších pacientoch sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.
Liek je kontraindikovaní u pacientov s krvácaním do mozgu.
Liek ovplyvňuje agregáciu krvných doštičiek a vyžaduje sa opatrnosť u pacientov s krvácavými stavmi.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať Lucetam a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
opuch rúk, nôh, pier, alebo hrdla spôsobujúci ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, ... viac >

Účinné látky

piracetam

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36