Insuman Comb 25 sus inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,48 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 21,48 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 21,48 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 21,48 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 21,48 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Comb 25
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/160
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66133
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Comb 25 sus inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa vyrába biotechnológiou a je identický s inzulínom v ľudskom tele. Liek obsahuje inzulín s postupným nástupom a dlhým trvaním účinku. Nachádza sa v náplniach, ktoré sú zaplombované v jednorazových inzulínových perách.
Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), ktorí potrebujú liečbu inzulínom.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 16. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Priemerná denná potreba inzulínu je obvykle 0,5-1,0 IU/kg telesnej hmotnosti.

Nejestvujú žiadne pevné pravidlá dávkovania inzulínu. Priemerná denná potreba inzulínu je však obvykle 0,5 - 1,0 IU na kg telesnej hmotnosti. V naplnenom prere sa podáva inzulín v dávkach od 1 do 80 jednotiek v krokoch po 1 jednotke.

Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže byť znížená potreba inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia v naplnenom pere sa podáva len subkutánne 45 – 60 minút pred jedlom. Nesmie sa podávať intravenózne a nesmie sa používať v infúznych pumpách alebo vo vonkajších alebo vložených inzulínových pumpách. Absorpcia inzulínu a tým aj účinok dávky na zníženie krvnej glukózy sa môže líšiť v závislosti od oblasti podania injekcie (napríklad brušná stena v porovnaní so stehnom). Miesta vpichu v rámci jednej injekčnej oblasti sa musia neustále striedať.

Pred prvým použitím sa pero musí 1-2 hodiny skladovať pri izbovej teplote a potom premiešať a skontrolovať obsah. Pred každou injekciou, sa inzulín sa znovu musí premiešať, najlepšie jemným preklápaním pera dozadu a dopredu (minimálne 10x). Po zamiešaní musí mať tekutina rovnomernú mliečnu konzistenciu, inak sa nesmie použiť (ak suspenzia zostane číra, alebo ak sa v inzulíne, alebo na stene, či na dne injekčnej liekovky objavia napríklad zhluky, častice alebo vločky). Pred podaním injekcie sa musia odstrániť vzduchové bubliny (pozri návod na používanie pera). Treba zabezpečiť, aby sa do suspenzie inzulínu nedostal žiadny alkohol, ani iné dezinfekčné látky. 

Podrobné informácie na zaobchádzanie s liekom a jeho podávanie sú uvedené v SPC, časť 6.6. a v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť. Nevyhnutné je dôsledne monitorovať kontrolu glukózy.
Počas dojčenia sa liek môže podávať. Pre dojčiace ženy býva potrebná úprava inzulínovej dávky a diéty.
Prestavenie pacienta na iný typ alebo druh inzulínu sa musí robiť pod prísnym lekárskym dohľadom.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie, či napríklad zhoršeného videnia, narušená. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6, ani so žiadnym iným inzulínom alebo analógmi inzulínu.
Nesmie sa miešať s roztokmi obsahujúcimi redukujúce látky ako tioly a sulfity.
Neotvorené náplne sa uchovávajú v chladničke (2 °C - 8 °C) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke, ani blízko mraziacej časti či zmrazeného balenia.
Naplnené pero, ktoré sa používa alebo ktoré má pacient pri sebe ako rezervu, sa môže uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 25°C (nesmie uchovávať v chladničke) tak, aby nebola vystavená priamemu teplu ani priamemu svetlu.
Prázdne perá nesmú byť opätovne použité a musia byť náležite zlikvidované.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najzávažnejšie vedľajšie účinky
Menej často hlásené vedľajšie účinky (môže sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí)
ťažké alergické reakcie s nízkym tlakom krvi (šok)
Vedľajšie účinky hlásené s ne ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský (nešpecifikovaný)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24