Kategorizačné údaje
Maximálna cena 39,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 37,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/21 2,38 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
08/21 2,38 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
07/21 2,38 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
06/21 2,38 € 37,26 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EpiPen
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0078/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25607
Názov produktu podľa ŠÚKL
EpiPen sol inj 1x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Liečivo v autoinjektore (pere) je adrenalín, ktorý má adrenergný účinok. Používa sa na naliehavú liečbu závažných alergických reakcií (anafylaxie) spôsobených alergénmi napríklad jedlom, liekmi, žihadlami alebo uštipnutím hmyzom, ako aj stavov vyvolaných námahou alebo z neznámych príčin.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml obsahuje 1 mg adrenalínu (epinefrínu).
Jedna dávka (0,3 ml) obsahuje 300 mikrogramov (0,3 mg) adrenalínu.


Dospelí
Zvyčajná dávka je 300 mikrogramov. Úvodná dávka sa má podať čo najskôr po rozpoznaní príznakov anafylaxie. Ak nepríde ku klinickému zlepšeniu alebo príde k zhoršeniu, môže sa podať druhá injekcia s ďalším autoinjektorom 5-15 minút po prvej injekcii.

Pediatrická populácia
Zvyčajná dávka je 0,01 mg/kg telesnej hmotnosti. O presnom dávkovaní rozhoduje lekár po dôkladnom zhodnotení každého individuálneho pacienta a zistení život ohrozujúcich rizík spojených s reakciou, na ktorú je liek predpísaný.
Deti s hmotnosťou nad 30 kg: zvyčajná dávka je 300 mikrogramov.
Deti s hmotnosťou 15-30kg: zvyčajná dávka je 150 mikrogramov. Pre týchto pacientov je dostupný autoinjektor obsahujúci 150 mikrogramov adrenalínu v dávke.
Deti s hmotnosťou do 15 kg: vhodnosť podania sa má posúdiť individuálne.

Pacienti po podaní injekcie majú okamžite zavolať rýchlu lekársku pomoc, požiadať o sanitku a uviesť „anafylaxia“ dokonca aj ak sa zdá, že sa príznaky zlepšujú. Pacienti pri vedomí majú najvhodnejšie ležať vo vodorovnej polohe so zdvihnutými nohami, no majú si sadnúť, ak majú ťažkosti s dýchaním. Pacienti v bezvedomí sa majú uložiť na bok do stabilizovanej polohy. Ak je to možné, pacient má zostať s inou osobou, pokým nepríde lekárska pomoc.

Spôsob použitia

Autoinjektor je určený na intramuskulárne podávanie do vonkajšej strany stehna, nemá sa podávať do sedacieho svalu. Je navrhnutý tak, aby sa aby sa injekcia mohla podať cez odev alebo priamo cez kožu.
Autoinjektor sa pred podaním uchopí v strede, nikdy nie na koncoch, pacient sa nikdy nesmie dotýkať palcom, prstami alebo rukou oranžového hrotu. Uchopí sa do dominantnej ruky, pričom palec je umiestnený čo najbližšie k modrému uzáveru a ruka pevne zviera autoinjektor (oranžový hrot smeruje nadol). Druhou rukou sa vytiahne modrý poistný uzáver. Injekcia sa aplikuje asi zo vzdialenosti 10 cm tak, že prudko zabodneme modrý hrot do vonkajšej strany stehna v 90° uhle (bude počuť zacvaknutie). Ihlu treba podržať na mieste 10 sekúnd, potom autoinjektor vytiahneme. Miesto vpichu masírujeme 10 sekúnd.
Autoinjektor je určený na jednorazové použitie, po použití sa musí okamžite znehodnotiť. (viď. SPC časť 6.6)

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má adrenalín používať, len ak potenciálny prínos prevýši nad potenciálnym rizikom pre plod.
Použitie u detí s hmotnosťou nižšou ako 7,5 kg sa neodporúča, pokiaľ nie sú v situácii ohrozenia života a pod dohľadom lekára.
Starším pacientom sa má adrenalín podávať s veľkou opatrnosťou.
Pacientom, ktorí majú ochorenie srdca, diabetes, zvýšenú činnosť štítnej žľazy, vysoký krvný tlak sa má adrenalín podávať so zvýšenou opatrnosťou.
U pacientov s diabetom sa má po použití autoinjektora starostlivo sledovať hladina glukózy v krvi, pretože adrenalín môže ovplyvniť množstvo inzulínu vyprodukovaného telom (zvýši sa hladina glukózy v krvi).
Pacienti so súbežnou astmou môžu mať zvýšené riziko závažnej anafylaktickej reakcie.
Náhodné podanie injekcie do ruky alebo prstov môže spôsobiť zníženie prietoku krvi v postihnutej oblasti. Ak dôjde k náhodnému podaniu injekcie do týchto miest, ihneď vyhľadajte najbližšiu pohotovosť.
Ak pacient požil alkohol pred použitím autoinjektora, je potrebné oznámiť to lekárovi, pretože sa môže zvýšiť účinok adrenalínu.
Neodporúča sa, aby pacienti viedli motorové vozidlá a obsluhovali stroje.
Liek obsahuje disiričitan sodný a menej ako 1mmol sodíka v dávke. 
Puzdro sa má uchovávať vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom, pri teplote do 25°C.
Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Len na jednorazové použitie. Autoinjektory sa musia znehodnotiť okamžite po použití.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásili sa zriedkavé prípady závažnej infekcie kože a mäkkých tkanív (infekcie v mieste podania injekcie). V prípade prejavov infekcie v mieste podania ako je opuch, začervenanie, teplo alebo bolesť ... viac >

Účinné látky

adrenalín

Indikačná skupina

78 - Sympatomimetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24