Elomen sol inf (liek.inj.skl) 10x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Elomen
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0193/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5425D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Elomen sol inf 10x100 ml (liek.inj.skl)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá paracetamol a ibuprofén.

Liek sa používa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej stredne silnej bolesti u dospelých, keď je potrebné podanie do žily (intravenózne podanie) a/alebo ak nie sú možné iné cesty podania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Určené na krátkodobé intravenózne podanie počas maximálne 2 dní.
Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najnižšej možnej účinnej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej na kontrolu symptómov.

Dospelí (s hmotnosťou nad 50 kg)
Podáva sa obsah 1 injekčnej liekovky (100 ml) ako 15-minútová infúzia každých 6 hodín podľa potreby.
Neprekračujte celkovú dennú dávku 4 injekčných liekoviek (400 ml), čo zodpovedá 4 000 mg (4 g) paracetamolu a 1 200 mg ibuprofénu.

Dospelí (s hmotnosťou do 50 kg vrátane)
Podáva sa 1,5 ml/kg ako 15-minútová infúzia každých 6 hodín podľa potreby. To zodpovedá maximálnej jednorazovej dávke 75 ml nepoužitý liek v injekčnej liekovke je nutné zlikvidovať) a celkovej dennej dávke 3 000 mg (3 g) paracetamolu a 900 mg ibuprofénu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávka by mala byť nastavená individuálne. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má začiatočná dávka znížiť. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre hepatotoxicitu, ako je hepatocelulárna nedostatočnosť, chronický alkoholizmus, chronická podvýživa (nízke rezervy glutatiónu v pečeni) alebo dehydratácia, sa nemá prekročiť celková denná dávka 3 000 mg (3 g) paracetamolu.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva formou 15-minútovej intravenóznej infúzie.
Na odobratie roztoku sa má použiť ihla 0,8 mm (ihla kalibru 21) a zvisle perforovať zátku na mieste, kde je to označené.

Ak sú pozorované viditeľné nepriehľadné častice, zmena farby alebo iné cudzie častice, roztok nepoužite.
Vzhľadom na to, že štúdie kompatibility neboli vykonané, tento liek by nemal byť riedený. Ak je na jednorazovú dávku potrebné menšie množstvo ako celý obsah injekčnej liekovky, správne množstvo sa má podať vo forme infúzie a nepoužitý roztok sa má zlikvidovať 

Upozornenie:

Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Ak liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, mala by byť dávka čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia. Použitie lieku môže narušiť plodnosť žien a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Nie je nutné prerušiť dojčenie počas krátkodobej liečby odporúčanou dávkou lieku.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním pečene. 
Ak sa objavia klinické prejavy a príznaky zodpovedajúce ochoreniu pečene, alebo ak sa objavia systémové prejavy (napr. eozinofília, vyrážka atď.), je potrebné liečbu prerušiť.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty, ospalosť, únava, poruchy zraku), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Súbežné užívanie alkoholu zvyšuje výskyt nežiaducich účinkov.
Ginkgo biloba v kombinácii s NSAID môže zvyšovať riziko krvácania.
Ľubovník bodkovaný môže ovplyvňovať účinok lieku a zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.
Liek obsahuje 35,06 mg sodíka v jednej 100 ml injekčnej liekovke, čo zodpovedá 1,75% WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu.
Veľmi zriedkavo (<1/10 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Použitie paracetamolu môže interferovať s testami na stanovenie kyseliny močovej využívajúcich kyselinu fosfowolfrámovú a testami na stanovenie krvného cukru pomocou glukóza-oxidáza-peroxidázy.
Sledovanie na konci perfúzie je potrebné najmä pri infúzii centrálnou cestou, aby sa zabránilo vzduchovej embólii.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite prestaňte používať Elomen a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť v najbližšej nemocnici, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Mene ... viac >

Účinné látky

ibuprofén, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24