Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,48 € -4,28 € (-16,6 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € -2,30 € (-100,0 %)
Úhrada poisťovne 21,48 € -1,98 € (-8,4 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 1,91 € (0,0 %) 19,57 € (-8,9 %)
09/22 0,00 € (-100,0 %) 21,48 € (-8,4 %)
08/22 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
07/22 2,30 € 23,46 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Efient 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/503/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66216
Názov produktu podľa ŠÚKL
Efient 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú protidoštičkové látky. Liek zabraňuje zoskupovaniu krvných doštičiek a tak znižuje možnosť tvorby krvnej zrazeniny.
Liek sa užíva po prekonanom srdcovom záchvate alebo v prítomnosti nestabilnej angíny, alebo po zavedení stentov, aby zablokovanú alebo zúženú tepnu, ktorá zásobuje srdce krvou, udržali otvorenú. Liek znižuje pravdepodobnosť výskytu ďalšieho srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody alebo úmrtia na jednu z týchto aterotrombotických príhod. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Liek sa má začať podávať jednorazovou nasycovacou dávkou 60 mg a potom pokračovať 10 mg dávkou 1x denne. Ak sa u pacientov s nestabilnou angínou, infarktom myokardu bez elevácie ST segmentu vykoná koronárna angiografia do 48 hodín od prijatia, nasycovacia dávka sa má podať iba počas perkutánnej koronárnej intervencie. Pacienti užívajúci prasugrel majú tiež denne užívať kyselinu acetylsalicylovú 75-325 mg.
U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, ktorí sú liečení perkutánnou koronárnou intervenciou sa odporúča v trvaní liečby pokračovať až 12 mesiacov, pokiaľ nie je vysadenie prasugrelu klinicky indikované.

Pacienti vo veku 75 rokov a viac
Používanie prasugrelu u pacientov vo veku 75 rokov a viac sa vo všeobecnosti neodporúča. Ak lekár po posúdení pomeru prínosu a rizika považuje túto liečbu za nevyhnutnú, má sa im po jednorazovej nasycovacej dávke 60 mg predpísať nižšia udržiavacia dávka 5 mg.

Pacienti s telesnou hmotnosťou menej ako 60 kg
Podáva sa jednorazová nasycovacia dávka 60 mg a potom sa pokračuje v podávaní 5 mg 1x denne. Udržiavacia dávka 10 mg sa neodporúča.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy vcelku (nesmú sa lámať ani drviť) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla (podávanie nasycovacej dávky 60 mg prasugrelu nalačno môže vyvolať oveľa rýchlejší nástup účinku). Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek podávať len ak potenciálny prínos pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.
U dojčiacich žien sa použitie lieku neodporúča. Nie je známe, či sa prasugrel vylučuje do materského mlieka u ľudí.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa liek nemá používať, pretože bezpečnosť a účinnosť lieku v tejto vekovej skupine nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C).
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Ak má pacient podstúpiť elektívny chirurgický zákrok a protidoštičkový účinok nie je žiadaný, prasugrel by sa mal vysadiť minimálne 7 dní pred chirurgickým zákrokom.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich účinkov:
náhle stŕpnutie alebo ochabnutosť ruky, nohy alebo tváre, najmä ak sa objaví iba na jednej strane tela, náhla zmä ... viac >

Účinné látky

prasugrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36