Diphereline S.R. 11,25 mg plv iud 1x11,25 mg+1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+amp.skl.) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 185,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 185,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,00 € (0,0 %) 185,16 € (0,0 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 185,16 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 185,16 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 185,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, GYN, ENP, END, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diphereline S.R. 11,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0069/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06215
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diphereline S.R. 11,25 mg plv iud 1x11,25 mg+1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+amp.skl.)
Aplikačná forma
PLV IUD - Prášok a disperzné prostredie na injekčnú disperziu
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje triptorelín, ktorý je podobný hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH). Liek sa používa pri liečbe:

  • Rakoviny prostaty: Liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako doplnková liečba k rádioterapii alebo liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Priaznivý efekt liečby je jednoznačný, najmä ak pacient doteraz nepodstúpil inú hormonálnu liečbu.
  • Predčasnej puberty: (pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom života u chlapcov)
  • Endometriózy (chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice): Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH.
  • Fibromyómov maternice (nádory skladajúce sa zo svalových a spojivových tkanív): spojené s málokrvnosťou (hladina hemoglobínu nižšia alebo rovnajúca sa 8 g/dl), keď nastane zmenšenie fibromyómu, je potrebné zmierniť alebo zmeniť ošetrujúcu techniku (postup): endoskopická chirurgia (zákrok), transvaginálny zákrok
  • doba liečby je obmedzená na 3 mesiace

Ženskej infertility (neplodnosť): Doplnková liečba v kombinácii s gonadotropínmi (hMG, FSH, hCG) k vyvolaniu ovulácie a za účelom umelého oplodnenia a embryonálneho transferu (IVFET).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Rakovina prostaty: Jedna intramuskulárna injekcia (11,25 mg) každé 3 mesiace. U pacientov bez chirurgickej kastrácie, s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, dostávajúcich triptorelín a vhodných na liečbu s inhibítormi biosyntézy androgénov, je potrebné pokračovať v liečbe s triptorelínom.

Endometrióza: Jedna intramuskulárna injekcia (11,25 mg) každé 3 mesiace. Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.
Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.

Predčasná puberta (pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov): Liečba detí triptorelínom sa má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa alebo pediatra resp. endokrinológa so skúsenosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty. Dávkovanie: 1 intramuskulárna injekcia (11,25 mg) každé 3 mesiace.

Liečba má byť ukončená zhruba vo veku fyziologickej puberty u chlapcov a dievčat a nemá pokračovať u dievčat s kostným vekom viac ako 12 rokov. U chlapcov sú k dispozícií limitované údaje týkajúce sa optimálneho času ukončenia liečby na základe kostného veku, avšak odporúča sa ukončiť liečbu u chlapcov s kostným vekom 13-14 rokov.

Dôležitá poznámka: forma s predĺženým uvoľňovaním sa musí injikovať presne podľa návodu. Akákoľvek neúplná injekcia, ktorá vedie k strate väčšieho objemu, ako zostáva bežne v injekčnej striekačke, sa musí zaznamenať.

Upozornenie:
Liek sa nesmie podávať v gravidite a počas dojčenia. Triptorelín sa nemá podávať v období laktácie.
Starostlivé monitorovanie je indikované počas prvých týždňov liečby, hlavne u pacientov trpiacich vertebrálnymi metastázami, pri riziku kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Očakáva sa, že mnohé z týchto vedľajších účinkov sú v dôsledku zmeny hladiny testosterónu vo vašom tele. Tieto účinky zahŕňajú návaly tepla, impotenciu a zníženie pohlavnej túžby.
V zriedkavých prípa ... viac >

Účinné látky

triptorelín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36