Dexametazón Krka 4 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (0,0 %) 11,47 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 11,47 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 11,47 € (0,0 %)
09/23 0,00 € 11,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexametazón Krka 4 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0434/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1247C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexametazón Krka 4 mg tablety tbl 20x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dexametazón, čo je syntetický glukokortikoid. Glukokortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. Tento liek má protizápalový, bolesť tlmiaci a protialergický účinok a tiež potláča imunitný systém.

Liek sa odporúča na liečbu reumatických a autoimunitných ochorení (napr. systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída, juvenilná idiopatická artritída, polyarteritis nodosa), ochorení dýchacích ciest (napr. bronchiálna astma, zápal hrtanu), kožných ochorení (napr. erytrodermia, pemphigus vulgaris), tuberkulóznej meningitídy iba v spojení s antibakteriálnymi liekmi, ochorení krvi (napr. idiopatická trombocytopenická purpura u dospelých), opuch mozgu, liečbu symptomatického mnohopočetného myelómu, akútnej lymfocytovej leukémie, akútnej lymfoblastovej leukémie, Hodgkinovho lymfómu a non-Hodgkinových lymfómov v kombinácii s inými liekmi, paliatívnu liečbu nádorových ochorení, prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou a prevenciu a liečbu vracania po operácii spolu s liekmi potláčajúcimi podnety vyvolávajúce nevoľnosť a vracanie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dexametazón sa podáva v obvyklých dávkach 0,5 až 10 mg denne v závislosti od ochorenia. Pri závažnejších stavoch môžu byť potrebné dávky vyššie ako 10 mg. Dávka má byť titrovaná na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky. Keď nie je možná terapia obdeň môže byť podaná celková dávka glukokortikoidov ako jednorazová ranná dávka.

Odporúčané dávkovania slúžia len ako odporúčanie. Začiatočné a denné dávky majú byť vždy stanovené na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia:

 • cerebrálny edém: perorálne 6-16 mg (až do 24 mg)/deň, rozdelených do 3-4 individuálnych dávok.
 • akútna astma: Dospelý: 16 mg/deň počas 2 dní. Deti: 0,6 mg/kg telesnej hmotnosti 1-2 dni.
 • zápal hrtanu: Deti: 0,15 mg/kg – 0,6 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednorazová dávka.
 • akútne kožné ochorenia: denné dávky 8 – 40 mg, v niektorých prípadoch až do 100 mg, následne je potrebné dávku postupne znižovať na základe klinickej potreby.
 • aktívna fáza systémových reumatických ochorení: Systémový lupus erythematosus 6-16 mg/deň.
 • aktívna reumatoidná artritída so závažným progresívnym priebehom: Rýchlo progredujúce deštrukčné formy 12-16 mg/deň, pri extraartikulárnej manifestácii 6-12 mg/deň.
 • idiopatická trombocytopenická purpura: 40 mg počas 4 dní v cykloch.
 • tuberkulózna meningitída: Pacienti s II. alebo III. stupňom choroby - i.v. liečba počas 4 týždňov (0,4 mg/kg na deň počas 1. týždňa, 0,3 mg/kg na deň počas 2. týždňa, 0,2 mg/kg na deň počas 3. týždňa, 0,1 mg/kg na deň počas 4. týždňa) a potom sa pokračuje p.o. liečbou, ktorá začína 4 mg na deň a znižuje sa o 1 mg každý týždeň. Pacienti s I. stupňom choroby - i.v. liečba počas 2. týždňov (0,3 mg/kg na deň počas 1. týždňa a 0,2 mg/kg na deň počas 2. týždňa) a potom sa pokračuje 4 týždne perorálnou terapiou (0,1 mg/kg na deň počas 3. týždňa a potom 3 mg so znižovaním o 1 mg každý týždeň).
 • paliatívna liečba neoplastických ochorení: 3-20 mg/deň. Na paliatívnu liečbu môžu byť použité aj veľmi vysoké dávky, až do 96 mg. Pre optimálne dávkovanie a zníženie počtu tabliet sa môže použiť kombinácia nižších síl (4 mg a 8 mg) a vyšších síl (20 mg a 40 mg).
 • profylaxia a liečba vracania vyvolaného cytostatikami, emetogénnou chemoterapiou s antiemetickou liečbou: 8 – 20 mg pred chemoterapiou, potom 4 – 16 mg/deň v 2. a 3. deň.
 • prevencia a liečba pooperačného vracania spolu s antiemetickou liečbou: jednorazová dávka 8 mg pred zákrokom.
 • liečba symptomatického mnohopočetného myelómu, akútnej lymfoblastovej leukémie, Hodgkinovho lymfómu a non-Hodgkinových lymfómov v kombinácii s inými liekmi: obvyklé dávkovanie je 20 mg alebo 40 mg 1x denne. 
                               
 • liečba COVID-19: dospelí pacienti 6 mg per os 1x denne do 10 dní. 
  Pediatrická populácia (vo veku 12 rokov a starším s najmenej 40kg) sa odporúča 6mg/dávka per os 1x denne do 10 dní. 
  Trvanie liečby sa má zohľadniť podľa klinickej odpovede a individuálnych požiadaviek pacienta. 
  Starší, pacienti s poruchou funkcie obličiek, poruchou funkcie pečene: Úprava dávky nie je potrebná.

Porucha funkcie pečene a obličiek:
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu môže dochádzať k zvýšenému vylučovaniu lieku cez dialyzát a teda sa u nich vyžaduje úprava dávky steroidov.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná úprava dávky.

Starší pacienti
Dávku je potrebné znížiť pri výskyte vážnejších následkov častých nežiaducich účinkov kortikosteroidov (najmä pri dlhodobej liečbe), keďže plazmatická koncentrácia dexametazónu môže byť vyššia a jeho vylučovanie pomalšie ako u mladších pacientov.

Pri dlhodobej liečbe viacerých stavov glukokortikoidmi sa má po počiatočnej liečbe prejsť z dexametazónu na liečbu prednizónom / prednizolónom, aby sa znížilo potláčanie funkcie kôry nadobličiek.

Ukončenie liečby
Pri náhlom ukončení dlhodobej liečby vysokými dávkami glukokortikoidov sa môže objaviť akútne zlyhanie nadobličiek. Preto je v takom prípade potrebné postupne znižovať dávky a postupne ukončovať liečbu.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať spolu s jedlom alebo tesne po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Je potrebné vyhýbať sa nápojom obsahujúcim alkohol alebo kofeín. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky a/alebo uľahčiť pacientovi prehĺtanie.

Upozornenie

Liek sa má predpisovať počas tehotenstva, obzvlášť v prvom trimestri, len ak predpokladaný prospech pre matku prevýši možné riziko pre plod.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Kortikosteroidy spôsobujú od dávky závislú inhibíciu rastu u novorodencov, detí a dospievajúcich, keďže kortikosteroidy môžu viesť k ireverzibilnému predčasnému uzavretiu epifýz. Preto pri dlhodobej liečbe pediatrických pacientov dexametazónom musí byť indikácia veľmi závažná a musí sa pravidelne sledovať ich rast.
Počas podávania dexametazónu môžu mať pacienti s diabetom zvýšenú potrebu inzulínu alebo p.o. antidiabetík.
Počas liečby je potrebné pravidelne kontrolovať krvný tlak obzvlášť pri podávaní vysokých dávok a u pacientov s ťažko regulovateľným vysokým krvným tlakom.
Vakcinácia živými vakcínami je kontraindikovaná počas liečby vysokými dávkami dexametazónu kvôli možnej vírusovej infekcii. V takomto prípade by mala byť vakcinácia odložená aspoň 3 mesiace po dokončení liečby. Približne 8 týždňov pred a 2 týždne po očkovaniach živými vakcínami má byť použitá liečba dexametazónom len v prípade závažných indikácii a ak je to nutné, mala by byť podaná aj cielená antiinfekčná liečba.
Pacientom s podozrením alebo s potvrdeným feochromocytómom majú byť systémové kortikosteroidy podané až po zhodnotení rizika/prínosu, keďže po ich podaní bola hlásená feochromocytómová kríza, ktorá môže byť fatálna.
Môžu sa vyskytnúť závažné anafylaktické reakcie.
Liek môže potláčať kožné reakcie na testovanie alergie. Môžu tiež ovplyvniť test s nitrotetrazoliovou modrou (NBT) na bakteriálne infekcie a môže zapríčiniť falošne negatívne výsledky.
Užívanie dexametazónu môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.
Liek môže zapríčiniť zmätenosť, halucinácie, závraty, ospalosť, únavu, synkopy a neostré videnie. Ak majú pacienti takéto príznaky, počas liečby nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacientom s podozrením na feochromocytóm alebo so zisteným feochromocytómom sa majú kortikosteroidy podávať až po dostatočnom vyhodnotení pomeru rizika/prínosu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite oznámte svojmu lekárovi ak sa u vás vyskytnú závažné duševné zdravotné problémy. Môžu ovplyvniť približne 5 zo 100 osôb užívajúcich lieky ako je dexametazón. Tie zahŕňajú:
pocit depresie, ... viac >

Účinné látky

dexametazón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36