Dexametazón Krka 4 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/19 2,40 € (0,0 %) 9,07 € (0,0 %)
11/19 2,40 € (0,0 %) 9,07 € (0,0 %)
10/19 2,40 € (0,0 %) 9,07 € (0,0 %)
09/19 2,40 € 9,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexametazón Krka 4 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0434/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1247C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexametazón Krka 4 mg tablety tbl 20x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dexametazón, čo je syntetický glukokortikoid. Glukokortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. Tento liek má protizápalový, bolesť tlmiaci a protialergický účinok a tiež potláča imunitný systém.

Liek sa odporúča na liečbu reumatických a autoimunitných ochorení (napr. systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída, juvenilná idiopatická artritída, polyarteritis nodosa), ochorení dýchacích ciest (napr. bronchiálna astma, zápal hrtanu), kožných ochorení (napr. erytrodermia, pemphigus vulgaris), tuberkulóznej meningitídy iba v spojení s antibakteriálnymi liekmi, ochorení krvi (napr. idiopatická trombocytopenická purpura u dospelých), opuch mozgu, liečbu symptomatického mnohopočetného myelómu, akútnej lymfocytovej leukémie, akútnej lymfoblastovej leukémie, Hodgkinovho lymfómu a non-Hodgkinových lymfómov v kombinácii s inými liekmi, paliatívnu liečbu nádorových ochorení, prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou a prevenciu a liečbu vracania po operácii spolu s liekmi potláčajúcimi podnety vyvolávajúce nevoľnosť a vracanie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dexametazón sa podáva v obvyklých dávkach 0,5 až 10 mg denne v závislosti od ochorenia. Pri závažnejších stavoch môžu byť potrebné dávky vyššie ako 10 mg. Dávka má byť titrovaná na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky.

Odporúčané dávkovania slúžia len ako odporúčanie (viď SPC, časť 4.2). Začiatočné a denné dávky majú byť vždy stanovené na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu môže dochádzať k zvýšenému vylučovaniu lieku cez dialyzát a teda sa u nich vyžaduje úprava dávky steroidov.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná úprava dávky.

Starší pacienti
Hlavne pri dlhodobej liečbe je potrebné vziať do úvahy vážnejšie následky častých nežiaducich účinkov kortikosteroidov u starších pacientov. Je potrebné znížiť dávku, keďže plazmatická koncentrácia dexametazónu môže byť vyššia a jeho vylučovanie pomalšie ako u mladších pacientov.

Pediatrická populácia
Vylučovanie dexametazónu je u detí a dospelých približne rovnaké, ak je dávka upravená na základe telesnej hmotnosti. Pri plánovaní dávkovania je potrebné vziať do úvahy možné nežiaduce účinky na rast a vývoj a na príznaky adrenálnej supresie.

Ukončenie liečby
Pri náhlom ukončení dlhodobej liečby vysokými dávkami glukokortikoidov sa môže objaviť akútne zlyhanie nadobličiek. Preto je v takom prípade potrebné postupne znižovať dávky a postupne ukončovať liečbu.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať spolu s jedlom alebo tesne po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny. Je potrebné vyhýbať sa nápojom obsahujúcim alkohol alebo kofeín. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa má predpisovať počas tehotenstva, obzvlášť v prvom trimestri, len ak predpokladaný prospech pre matku prevýši možné riziko pre plod.
Dexametazón prechádza do materského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Počas podávania dexametazónu môžu mať pacienti s diabetom zvýšenú potrebu inzulínu alebo p.o. antidiabetík.
Počas liečby je potrebné pravidelne kontrolovať krvný tlak obzvlášť pri podávaní vysokých dávok a u pacientov s ťažko regulovateľným vysokým krvným tlakom.
Vakcinácia živými vakcínami je kontraindikovaná počas liečby vysokými dávkami dexametazónu kvôli možnej vírusovej infekcii. V takomto prípade by mala byť vakcinácia odložená aspoň 3 mesiace po dokončení liečby. Približne 8 týždňov pred a 2 týždne po očkovaniach živými vakcínami má byť použitá liečba dexametazónom len v prípade závažných indikácii a ak je to nutné, mala by byť podaná aj cielená antiinfekčná liečba.
Liek môže potláčať kožné reakcie na testovanie alergie. Môžu tiež ovplyvniť test s nitrotetrazoliovou modrou (NBT) na bakteriálne infekcie a môže zapríčiniť falošne negatívne výsledky.
Užívanie dexametazónu môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.
Liek môže zapríčiniť zmätenosť, halucinácie, závraty, ospalosť, únavu, synkopy a neostré videnie. Ak majú pacienti takéto príznaky, počas liečby nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite oznámte svojmu lekárovi ak sa u vás vyskytnú závažné duševné zdravotné problémy. Môžu ovplyvniť približne 5 zo 100 osôb užívajúcich lieky ako je dexametazón. Tie zahŕňajú:
- pocit depresie, ... viac >

Účinné látky

dexametazón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24