Dexametazón Krka 20 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 45,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 45,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 45,23 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 45,23 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 45,23 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 45,23 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexametazón Krka 20 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0436/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1275C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexametazón Krka 20 mg tablety tbl 20x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je syntetický glukokortikoid. Glukokortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. Tento liek má protizápalový, bolesť tlmiaci a protialergický účinok a tiež potláča imunitný systém.

Liek sa odporúča na liečbu reumatických a autoimunitných ochorení (napr. myozitída- zápal svalstva), kožných ochorení (napr. pemphigus vulgaris), ochorení krvi (napr. idiopatická trombocytopenická purpura u dospelých), liečbu symptomatického mnohopočetného myelómu, akútnej lymfocytovej leukémie, akútnej lymfoblastovej leukémie, Hodgkinovho lymfómu a non-Hodgkinových lymfómov v kombinácii s inými liekmi, paliatívnu liečbu (zmierňujúcu príznaky) nádorových ochorení, prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou spolu s liekmi potláčajúcimi podnety vyvolávajúce nevoľnosť a vracanie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa podáva v obvyklých dávkach 0,5 až 10 mg denne v závislosti od ochorenia. Pri závažnejších stavoch môžu byť potrebné dávky vyššie ako 10 mg. Dávka má byť titrovaná na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky.

Pdporúčané dávkovania slúžia len ako odporúčanie. Začiatočné a denné dávky majú byť vždy stanovené na základe individuálnej odpovede pacienta a závažnosti ochorenia:

  • pemphigus: Počiatočná dávka 300 mg počas 3 dní a postupné znižovanie dávky na základe klinickej potreby.
  • myozitída: 40 mg počas 4 dní v cykloch.
  • idiopatická trombocytopenická purpura: 40 mg počas 4 dní v cykloch.
  • metastázami spôsobená kompresia miechy: Na paliatívnu liečbu môžu byť použité veľmi vysoké dávky, až do 96 mg. Pre optimálne dávkovanie a zníženie počtu tabliet sa môže použiť kombinácia nižších síl (4 mg a 8 mg) a vyšších síl (20 mg a 40 mg).
  • profylaxia a liečba vracania vyvolaného cytostatikami, emetogénnou chemoterapiou s antiemetickou liečbou: 8 – 20 mg pred chemoterapiou, potom 4 – 16 mg/deň v 2. a 3. deň.
  • iečba symptomatického mnohopočetného myelómu, akútnej lymfoblastovej leukémie, Hodgkinovho lymfómu a non-Hodgkinových lymfómov v kombinácii s inými liekmi: obvyklé dávkovanie je 20 mg alebo 40 mg 1x denne.

Porucha funkcie pečene a obličiek:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek podstupujúcich hemodialýzu môže dochádzať k zvýšenému vylučovaniu lieku cez dialyzát a teda sa u nich vyžaduje úprava dávky steroidov.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná úprava dávky.

Starší pacienti:
Dávku je potrebné znížiť pri výskyte vážnejších následkov častých nežiaducich účinkov kortikosteroidov (najmä pri dlhodobej liečbe), keďže plazmatická koncentrácia dexametazónu môže byť vyššia a jeho vylučovanie pomalšie ako u mladších pacientov.

Dlhodobá liečba:
Pri dlhodobej liečbe viacerých stavov glukokortikoidmi sa má po počiatočnej liečbe prejsť z dexametazónu na liečbu prednizónom / prednizolónom, aby sa znížilo potláčanie funkcie kôry nadobličiek.

Ukončenie liečby:
Pri náhlom ukončení dlhodobej liečby vysokými dávkami glukokortikoidov sa môže objaviť akútne zlyhanie nadobličiek. Preto je v takom prípade potrebné postupne znižovať dávky glukokortikoidov a postupne ukončovať liečbu (pozri časť 4.4).  

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať spolu s jedlom alebo tesne po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Je potrebné vyhýbať sa nápojom obsahujúcim alkohol alebo kofeín. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky a/alebo uľahčiť pacientovi prehĺtanie.

Upozornenie

Liek sa má predpisovať počas tehotenstva, obzvlášť v prvom trimestri, len ak predpokladaný prospech pre matku prevýši možné riziko pre plod.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Kortikosteroidy spôsobujú od dávky závislú inhibíciu rastu u novorodencov, detí a dospievajúcich, keďže kortikosteroidy môžu viesť k ireverzibilnému predčasnému uzavretiu epifýz. Preto pri dlhodobej liečbe pediatrických pacientov dexametazónom musí byť indikácia veľmi závažná a musí sa pravidelne sledovať ich rast.
Počas podávania dexametazónu môžu mať pacienti s diabetom zvýšenú potrebu inzulínu alebo p.o. antidiabetík.
Počas liečby je potrebné pravidelne kontrolovať krvný tlak obzvlášť pri podávaní vysokých dávok a u pacientov s ťažko regulovateľným vysokým krvným tlakom.
Vakcinácia živými vakcínami je kontraindikovaná počas liečby vysokými dávkami dexametazónu kvôli možnej vírusovej infekcii. V takomto prípade by mala byť vakcinácia odložená aspoň 3 mesiace po dokončení liečby. Približne 8 týždňov pred a 2 týždne po očkovaniach živými vakcínami má byť použitá liečba dexametazónom len v prípade závažných indikácii a ak je to nutné, mala by byť podaná aj cielená antiinfekčná liečba.
Môžu sa vyskytnúť závažné anafylaktické reakcie.
Liek môže potláčať kožné reakcie na testovanie alergie. Môžu tiež ovplyvniť test s nitrotetrazoliovou modrou (NBT) na bakteriálne infekcie a môže zapríčiniť falošne negatívne výsledky.
Užívanie dexametazónu môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.
Liek môže zapríčiniť zmätenosť, halucinácie, závraty, ospalosť, únavu, synkopy a neostré videnie. Ak majú pacienti takéto príznaky, počas liečby nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dexametazón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36