Asolfena 5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,00 € (0,0 %) 27,00 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 27,00 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 27,00 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 27,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, GYN, GYU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Asolfena 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0646/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23019
Názov produktu podľa ŠÚKL
Asolfena 5 mg tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo solifenacín. Účinná látka lieku patrí do skupiny anticholinergík.

Liek sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, vrátane starších pacientov:
Odporúčaná dávka je 1 tableta (5 mg) 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 2 tablety (10 mg) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) majú užívať maximálne 1 tableta (5 mg) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) majú užívať maximálne 1 tabletu (5 mg) 1x denne.

Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4:
Ak sa pacient súbežne lieči ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri SPC, časť 4.5), maximálna dávka lieku sa má obmedziť na 1 tabletu (5 mg).

O dĺžke liečby vždy rozhoduje lekár.
Maximálny účinok lieku je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v celku (tablety nedrviť) a zapíjajú sa tekutinou.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť.
Počas dojčenia je potrebné vyhnúť sa užívaniu lieku.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, resp. u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene, ktorí sa zároveň liečia silným inhibítorom CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri SPC, časť 4.5).
Liek je kontraindikovaný u pacientov podrobujúcich sa hemodialýze. 
U pacientov s rizikovými faktormi sa pozorovalo predĺženie QT intervalu a torsade de pointes.
Liek môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu a môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Čas použiteľnosti pre balienie vo fľaši je 12 mesiacov po prvom otvorení.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne alergický záchvat alebo ťažká kožná reakcia (napr. tvorba pľuzgierov a olupovanie kože), musíte o tom ihneď informovať svojho lekára alebo lekárnika.
U niektorých pacientov lieč ... viac >

Účinné látky

solifenacíniumsukcinát

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36