Arsenic trioxide medac 1 mg/ml con inf (liek.inj.skl.) 10x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arsenic trioxide medac 1 mg/ml
2
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1475/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5624D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arsenic trioxide medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo oxid arzenitý, ktorý je liekom proti rakovine.

Používa sa u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou akútnou promyelocytovou leukémiou (APL) s nízkym až stredne vysokým rizikom, ktorých ochorenie nereagovalo na iné liečby. APL je osobitný typ myeloidnej leukémie, choroby, pri ktorej sa vyskytuje tvorba abnormálnych bielych krviniek, abnormálne krvácanie a podliatiny.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Novodiagnostikovaná APL s nízkym až stredne vysokým rizikom

Režim indukčnej terapie
Musí sa podávať denne v dávke 0,15 mg/kg/deň, až kým sa nedosiahne úplná remisia (Complete Remission, CR).
Ak CR nenastúpi do 60. dňa, podávanie sa musí ukončiť.

Režim konsolidácie
Musí sa podávať v dávke 0,15 mg/kg/deň, 5 dní v týždni.
Liečba má pokračovať so striedaním 4 týždňov s liečbou a 4 týždňov bez liečby, počas celkovo 4 cyklov.

Relapsujúca/refraktérna APL

Režim indukčnej terapie
Musí sa podávať denne fixnou dávkou 0,15 mg/kg/deň, až kým sa nedosiahne CR (v bunkách kostnej drene je prítomných menej ako 5 % blastov, bez znakov leukemických buniek).
Ak CR nenastúpi do 50. dňa, podávanie sa musí ukončiť.

Režim konsolidácie
Musí sa začať 3 až 4 týždne po dokončení indukčnej terapie. Liek sa podáva sa v dávke 0,15 mg/kg/deň v 25 dávkach podávaných 5 dní v týždni, nasledovaných dvojdňovým prerušením, čo sa opakuje 5 týždňov.

Toxicita
Liečba sa musí dočasne prerušiť vždy, keď sa spozoruje toxicita 3. alebo vyššieho stupňa podľa všeobecných kritérií toxicity (Common Toxicity Criteria, CTC) Národného onkologického inštitútu, a ak bude posúdená ako potenciálne súvisiaca s liekom. Pacienti môžu pokračovať v liečbe iba po vyriešení toxickej udalosti alebo ak sa abnormalita, ktorá spôsobila toto prerušenie, vráti do východiskovej hodnoty. V takýchto prípadoch sa v liečbe musí pokračovať s dennou dávkou zodpovedajúcou 50 % predchádzajúcej. Ak sa toxická udalosť nevyskytne znova do 7 dní od opätovného začiatku liečby so zníženou dávkou, dennú dávku možno zvýšiť späť na 100 % pôvodnej dávky.
Pacienti, u ktorých sa znova vyskytne toxicita, sa musia vyradiť z liečby.

Syndróm leukocytovej aktivácie (diferenciačný syndróm APL)
Pri prvých príznakoch APL syndrómu (nevysvetliteľná horúčka, dyspnoe a/alebo prírastok telesnej hmotnosti, abnormálne auskultačné nálezy na hrudníku alebo rádiografické abnormality) sa musí liečba dočasne prerušiť (pozri SPC, časť 4.4). Po ustúpení príznakov sa môže počas prvých 7 dní liečba liekom obnoviť na úrovni 50 % predchádzajúcej dávky. Ak nedôjde k zhoršeniu predchádzajúcej toxicity, je následne možné obnoviť podávanie lieku v plnej dávke. 
V prípade opätovného výskytu symptómov sa má dávkovanie lieku znížiť na predchádzajúcu dávku.

Abnormality EKG
U pacientov, ktorých absolútna hodnota intervalu QT presiahne > 500 ms, sa musí zvážiť riziko/prínos pokračovania alebo ukončenia liečby liekom.
Ak sa vyskytne synkopa, zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep, pacient musí byť hospitalizovaný a nepretržite sledovaný, musia byť stanovené elektrolyty v sére, a liečba liekom sa musí dočasne prerušiť, až kým interval QTc neklesne pod 460 ms, kým nebudú korigované abnormality elektrolytov, a kým neskončí synkopa a nepravidelný srdcový tep.
Po zotavení sa má liečba obnoviť na úrovni 50 % predchádzajúcej dennej dávky. Ak sa predĺženie QTc nevráti do 7 dní po opätovnom začatí liečby v zníženej dávke, liečba liekom sa môže obnoviť v dávke 0,11 mg/kg telesnej hmotnosti denne počas 2. týždňa. Denná dávka sa môže v prípade, že nedôjde k predĺženiu, zvyšovať späť na 100 % pôvodnej dávky. 

Hepatotoxicita (stupeň 3 alebo vyšší)
Vždy, keď sa pozoruje hepatotoxicita 3. stupňa alebo vyššia podľa CTC, liečba liekom sa musí vysadiť. Hneď ako sa hladina bilirubínu a/alebo SGOT a/alebo alkalickej fosfatázy zníži na úroveň nižšiu ako 4-násobok normálnej hornej úrovne, liečba liekom sa má počas prvých 7 dní obnoviť na úrovni 50 % predchádzajúcej dávky. Ak nedôjde k zhoršeniu predchádzajúcej toxicity, má sa následne obnoviť podávanie lieku v plnej dávke. V prípade opätovného výskytu hepatotoxicity sa musí liek trvale vysadiť.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Infúzny koncentrát je určený na intravenózne podávanie po zriedení. Pred podaním sa musí nariediť so 100 až 250 ml injekčného roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), okamžite po vytiahnutí z injekčnej liekovky. Nariedený roztok musí byť číry a bezfarebný.

Infúzny roztok sa musí podávať intravenózne viac než 1-2 hodiny. Ak sa pozorujú vazomotorické reakcie, dĺžku trvania infúzie možno predĺžiť na 4 hodiny. Centrálny žilový katéter nie je potrebný. Pacienti musia byť na začiatku liečby v dôsledku symptómov ochorenia a zabezpečeniu zodpovedajúceho sledovania hospitalizovaní.

Pokyny na riedenie lieku pred podaním - pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa musí podávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v manažmente akútnych leukémií a musia sa dodržať špeciálne postupy sledovania.
Ženy v reprodukčnom veku používať počas liečby a po dobu 6 mesiacov po jej ukončení účinné antikoncepčné opatrenia.
Muži majú používať účinné antikoncepčné opatrenia a majú byť upozornení, aby počas liečby a po dobu 3 mesiacov po ukončení liečby nesplodili dieťa. 
Ak sa liek používa počas tehotenstva alebo ak pacientka počas užívania lieku otehotnie, musí byť informovaná o potenciálnej škodlivosti na plod.
Pred a počas podávania lieku a po dobu 2 týždňov po poslednej dávke sa musí dojčenie ukončiť.
Pri používaní lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 17 rokov neboli stanovené.
Liek môže spôsobovať predĺženie intervalu QT a úplnú atrioventrikulárnu blokádu a viesť ku torsade de pointes.
Môže vyvolať závrat (frekvencia časté) úvanu (frekvencia veľmi časté) a neostré videnie (frekvencia časté), čo môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť vieť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi (ani súčasne podávať rovnakou infúznou hadičkou) okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky, pretože to môžu byť prejavy závažného stavu nazývaného „diferenciačný syndróm“, ktorý môže byť s ... viac >

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36