Anagrelide Glenmark 0,5 mg cps dur (fľ.HDPE) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 51,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 51,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 51,08 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 51,08 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 51,08 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 51,08 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anagrelide Glenmark 0,5 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0022/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6804C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anagrelide Glenmark 0,5 mg cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo anagrelid, ktoré zasahuje do vývoja krvných doštičiek, a tým zníži ich počet produkovaných kostnou dreňou. Vďaka tomu sa zníži počet krvných doštičiek v krvi, ktoré môžu vo vysokom množstve spôsobiť vážne problémy s krvným obehom a zrážaním krvi. 

Používa sa pri liečbe pacientov:

  • s esenciálnou trombocytémiou (ET), ktorí netolerujú svoju súčasnú liečbu alebo u ktorých sa zvýšený počet krvných doštičiek nepodarilo znížiť súčasnou liečbou na prijateľnú úroveň.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Cieľové hodnoty počtu doštičiek stanoví individuálne každému pacientovi ošetrujúci lekár.

Začiatočná dávka: 1 mg/deň v 2 rozdelených dávkach (0,5 mg 2x denne). Podáva sa najmenej 1 týždeň.
Titrácia dávky: po 1 týždni sa dávka individuálne titruje, aby sa dosiahla najnižšia účinná dávka potrebná na zníženie a/alebo udržanie počtu krvných doštičiek.
Dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 0,5 mg/deň. Maximálna jednorazová dávka nemá prekročiť 2,5 mg. 
Klinická odpoveď sa zväčša dosiahne do 14 - 21 dní od začiatku liečby.

Prerušenie liečby sa má zvážiť u pediatrických pacientov, ktorí nemajú uspokojivé odpovede na liečbu po približne 3 mesiacoch.

Liečba sa nemá náhle prerušiť. Ukončenie alebo prerušenie užívania má byť vždy pod dohľadom a podľa odporúčaní lekára. Náhle ukončenie užívania lieku môže viesť k zvýšeniu rizika cievnej mozgovej príhody.

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehltnú vcelku a zapijú pohárom vody (perorálne použitie). Nemajú sa drviť a ich obsah sa nemá riediť v kvapaline. Kapsuly sa užívajú nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať ich v tom istom čase každý deň.

Upozornenie

Liečbu anagrelidom má začať lekár so skúsenosťami s liečbou esenciálnej trombocytémie.
Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. 
Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Dojčenie má byť počas liečby anagrelidom ukončené.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli doteraz stanovené. Liek sa má používať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 50 ml/min). 
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene.
U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene a u pacientov s poruchou funkciou obličiek sa majú pred začatím liečby  najskôr stanoviť potenciálne riziká a prínosy liečby.
U pacientov so známymi rizikovými faktormi, ktoré môžu predlžovať QT interval sa má liek používať s opatrnosťou.
Pacientom sa neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ak sa u nich počas liečby vyskytnú závraty (častý nežiaduci účinok).
Liek obahuje laktózu.
Po prvom otvorení sa má liek spotrebovať do 100 dní.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC v časti 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Anagrelide Glenmark môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak máte obavy, poraďte sa s vaším lekárom.
Závažné vedľajšie účinky:
Menej časté: Zlyhávanie srdca (prejavy zahŕňajú dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuchy nôh v dôsledku nahromaden ... viac >

Účinné látky

anagrelid

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48