Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl (bli.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,44 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
03/23 0,44 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
02/23 0,44 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
01/23 0,44 € 0,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlodipin ratiopharm 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0015/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34886
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty vápnika.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého typu bolesti na hrudníku, nazývaného angína pectoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg 1x denne, ktorú je možné zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg (vo forme jednorazovej dávky) v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.
Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov:
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg 1x denne, vytitrovaná na 5 mg 1x denne, ak sa nedosiahne cieľová hodnota tlaku krvi po 4 týždňoch. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má zvolenie dávky vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.

Ak pacient zabudne užiť dávku, zabudnutú dávku vynechá úplne a nasledujúcu dávku užije v správnom čase.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba je dlhodobá a nemá sa prerušiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Tablety nezapíjať grapefruitovou šťavou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Použitie lieku počas tehotenstva sa odporúča iba ak neexistuje žiadna iná alternatíva a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.
Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu amlodipínom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.
U detí mladších ako 6 rokov sa účinok lieku nesledoval.
U starších pacientov sa má zvýšenie dávky vykonávať s opatrnosťou.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitovej šťavy a grapefruitu.
Počas liečby sa môžu objaviť bolesť hlavy, únava a/alebo závrat, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť pri vedení motorových vozidiel alebo obsluhe strojov. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Navštívte svojho lekára ihneď, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku.
náhly sipot, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním opuc ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60