Amlessa 4 mg/10 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 5,07 € (0,0 %) 10,08 € (0,0 %)
06/22 5,07 € (0,0 %) 10,08 € (0,0 %)
05/22 5,07 € (-9,3 %) 10,08 € (0,0 %)
04/22 5,59 € 10,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlessa 4 mg/10 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0441/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08777
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlessa 4 mg/10 mg tablety tbl 90x4 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch liečiv, perindoprilu a amlodipínu. Perindopril je ACE inhibítor (inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Amlodipín je antagonista vápnika (patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny). 
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo blokované).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajne sa užíva 1 tableta 1x denne.
Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti
Pri poruche funkcie obličiek s klírensom kreatinínu <60 ml/min sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúča sa, aby sa podávanie lieku začalo na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé sledovanie.

Liečba je dlhodobá a o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, prednostne ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovým džúsom. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Pri použití lieku u starších pacientov sa odporúča opatrnosť (hlavne pri zvýšení dávky).
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je znížená eliminácia perindoprilátu, preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. 
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty, bolesť hlavy, únava, slabosť a nevoľnosť), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní, opuch očnýc ... viac >

Účinné látky

amlodipín, perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36