Accofil 48 MU/0,5 ml sol ijf (striek.inj.napl.skl.) 5x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 101,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 101,61 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 101,61 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 101,61 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 101,61 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 101,61 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Accofil 48 MU/0,5 ml
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/946/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2233B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Aplikačná forma
SOL IJF - Injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje filgrastim - rastový faktor bielych krviniek (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) a patrí do skupiny liekov nazývaných cytokíny.
Liek účinkuje podporovaním kostnej drene, aby tvorila viacej bielych krviniek. Liek stimuluje kostnú dreň (tkanivo, v ktorom sa tvoria nové krvinky) na produkovanie väčšieho počtu bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám.

Liek možno použiť:

  • na zvýšenie počtu bielych krviniek po chemoterapii na predchádzanie infekciám,
  • na zvýšenie počtu bielych krviniek po transplantácii kostnej drene na predchádzanie infekciám,
  • pred vysokodávkovou chemoterapiou na podporu kostnej drene, aby tvorila viac kmeňových buniek, ktoré možno zozbierať a podať po liečbe. 
  • na zvýšenie počtu bielych krviniek, pri závažnej chronickej neutropénii, aby sa predišlo infekciám,
  • u pacientov s pokročilou infekciou HIV, ktorým pomôže znížiť riziko infekcií.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa má podávať len v spolupráci s onkologickým centrom.
Dávkovanie u detí, ktoré dostávajú chemoterapiu, je rovnaké ako u dospelých.

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Pred každým použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať. Použiť sa môže iba číry roztok bez častíc. Netrepať.

Voľba cesty podania lieku závisí od indikácie a individuálnych klinických okolností.

Liek sa môže podávať formou subkutánnej injekcie alebo formou intravenóznej krátkodobej infúzie v priebehu 30 minút (riedi sa 5% roztokom glukózy) alebo 24- hodinová intravenózna infúzia alebo sa môže podávať ako 24-hodinová kontinuálna subkutánna infúzia. Postupuje sa podľa pokynov uvedených v SPC časti 6.6.

Injekčné striekačky sú určené len na jednorazové použitie.

Upozornenie

Liečba sa má podávať len v spolupráci s onkologickým centrom, ktoré má skúsenosti s liečbou faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov (G-CSF).
Počas tehotenstva sa liek neodporúča. 
Riziko pre novorodenca/dojča nemožno vylúčiť. Lekár rozhodne, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/vysadiť liečbu filgrastímom, po zvážení benefitu dojčenia pre dieťa a liečby pre ženu.
U pacientov sa počas liečby odporúča pravidelne vyšetrovať moč.
Majú sa počas liečby dôkladne monitorovať počty trombocytov, najmä počas prvých niekoľkých týždňov liečby.
Liek môže spôsobovať závraty. Odporúča sa pred vedením vozidiel a obsluhovaním strojov počkať ako bude liek pôsobiť.
Liek sa nesmie riediť s roztokmi chloridu sodného. Nesmie sa miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke (náhodné jednorazové vystavenie teplotám pod bodom mrazu neovplyvní nežiaduco stabilitu lieku. Ak bolo vystavenie dlhšie než 24 hodín alebo ak došlo k viac než jednému zmrazeniu, potom sa liek nesmie použiť).
Na účely ambulantného použitia, sa liek môže vybrať z chladničky a uskladniť pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25 °C) pre jednorazové použitie do 15 dní (po tomto čase sa liek nemá uskladniť späť do chladničky, ale má byť zlikvidovaný).
Po zriedení sa má liek použiť ihneď (viac viď. 6.4). 
Zriedený filgrastim sa môže adsorbovať na sklenené alebo plastové materiály.
Nepoužívať naplnenú injekčnú striekačku, ak spadla na tvrdý povrch.
Liek obsahuje sorbitol (zdroj fruktózy). 
Ak balenie obsahuje kryt ihly, obsahuje suchú prírodnú gumu (derivát latexu), ktorá môže spôsobiť závažné alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Počas liečby povedzte ihneď svojmu lekárovi:
- ak máte alergickú reakciu vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, sťaženého dýchania, opuchu tváre (anafylaxia), kožnej vyrážky, svrbivej vyrážky ( ... viac >

Účinné látky

filgrastim

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36