ABASAGLAR 100 jednotiek/ml Kwikpen sol inj 10(2x5)x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 84,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,18 € -0,07 € (-1,6 %)
Úhrada poisťovne 80,40 € +0,07 € (+0,1 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 4,18 € (0,0 %) 80,40 € (0,0 %)
01/20 4,18 € (-1,6 %) 80,40 € (+0,1 %)
12/19 4,25 € (0,0 %) 80,33 € (0,0 %)
11/19 4,25 € 80,33 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku ?
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml Kwikpen
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/944/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6173B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80 inj.jed.-multibal.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje inzulín glargín. Inzulín glargín je modifikovaný inzulín, veľmi podobný ľudskému inzulínu. Liek sa používa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus). Inzulín glargín ma dlhodobý a stabilný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 2 rokov:
Injekčný roztok sa podáva 1x denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. Dávkovacia schéma (dávka a čas podania) sa musí prispôsobiť individuálne.
Pacientom s diabetes mellitus 2. typu sa liek môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami.
Účinnosť uvedeného lieku je daná v jednotkách. Tieto jednotky sú špecifické len pre inzulín glargín a nie sú rovnaké ako IU alebo jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie účinnosti iných inzulínových analógov.

Prechod z iných inzulínov na uvedený liek:
Zmena liečebného režimu zo strednodobo alebo dlhodobo pôsobiaceho inzulínu si môže vyžiadať zmenu dávky bazálneho inzulínu a úpravu sprievodnej antidiabetickej liečby.
Pacienti, ktorí menia režim bazálneho inzulínu z NPH dvakrát denne na režim s inzulín glargínom jedenkrát denne, musia v prvých týždňoch liečby znížiť dennú dávku bazálneho inzulínu o 20-30 %, aby sa znížilo riziko nočnej alebo skorej rannej hypoglykémie. Toto zníženie dávky počas prvých týždňov sa má aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením prandiálneho inzulínu, po uplynutí tohto času sa režim má individuálne upraviť.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva subkutánne. Nemá sa podávať intravenózne. Pred každou injekciou je nutné skontrolovať označenie na inzulíne, aby sa zabránilo zámene inzulínu glargínu za iné inzulíny. Pred použitím je nutné skontrolovať náplň. Môže sa použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, bez viditeľných tuhých častíc a len ak má konzistenciu podobnú vode. Miesta podania injekcie sa musia v rámci danej oblasti meniť po každom podaní. Po podaní do brušnej steny, deltového svalu alebo do stehna nie sú klinicky významné rozdiely v hladinách glukózy alebo inzulínu v sére.
Injekčný roztok sa nesmie miešať so žiadnym iným inzulínom ani riediť.

Jedným perom je možné podať viac dávok. Dávka na pere sa nastavuje po jednej jednotke. Pri podaní injekcie sa piest posunie iba máličko, takže ten pohyb nemusí byť postrehnuteľný voľným okom. Piest sa dostane na koniec náplne až vtedy, keď sa použije všetkých 300 jednotiek obsiahnutých v pere. Na podanie injekcie je potrebná ihla odporúčaná na použitie s uvedeným perom. Na každú injekciu sa má použiť nová ihla. Ihla sa zatlačí priamo na pero a otáča sa, kým nie je pevne nasadená. Pred každým podaním injekcie je potrebné odstrániť vzduch z ihly a náplne tak, že sa nastavia 2 jednotky otočením dávkovacieho tlačidla. Otočí sa pero s ihlou smerom nahor a poklepáva sa po držiaku náplne, aby sa hore nahromadili vzduchové bubliny. S ihlou smerujúcou nahor sa stláča dávkovacie tlačidlo, až kým sa nezastaví a kým sa neobjaví 0 v dávkovacom okienku. Dávkovacie tlačidlo sa má držať zatlačené a pomaly sa počíta do päť. Na hrote ihly by mal byť vidieť inzulín. Ak inzulín nie je vidieť, opakuje sa vyššie popísaný postup, nie však viac ako 4-krát (ak sa inzulín neobjaví, treba vymeniť ihlu a postup zopakovať). Dávkovacím tlačidlom sa otočí na potrebný počet jednotiek. Dávka na pere sa posúva po celých jednotkách. Dávkovacie tlačidlo cvakne, keď sa ním otočí. Dávka sa môže upraviť otáčaním dávkovacieho tlačidla ktorýmkoľvek smerom dovtedy, kým nebude správna dávka zarovno s indikátorom dávky. Párne čísla sú zobrazené na dávkovači. Nepárne čísla, za jednotkou, sú vyznačené ako plné čiary. Injekcia sa aplikuje na miesto podľa odporúčania lekára. Po vpichu ihly do kože sa zatlačí dávkovacie tlačidlo úplne nadoraz, až kým sa nezastaví. Dávkovacie tlačidlo sa drží stlačené a pomaly sa počíta do 5. Ihla sa vytiahne z kože. Ak je v dávkovacom okienku „0”, bola podaná úplná dávka. Ak v dávkovacom okienku nie je „0”, nemá sa nastaviť nová dávka. Ihla sa vpichne naspäť pod kožu a dokončí sa injekcia. Opatrne sa nasadí vonkajší kryt ihly, odskrutkuje sa ihla s krytom a zlikviduje sa podľa pokynov lekára. Pero sa nemá uchovávať s nasadenou ihlou. Uzáver sa nasunie na pero tak, že sa zarovná spona uzáveru s dávkovacím okienkom a obe časti sa zatlačia oproti sebe.
Viac informácii o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Použitie lieku počas tehotenstva zváži lekár.
Nie je známe, či sa inzulín glargín vylučuje do materského mlieka. Nepredpokladajú sa žiadne metabolické účinky požitého inzulín glargínu na dojčeného novorodenca/dieťa.
U detí do 2 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená.
U starších pacientov, pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene môžu byť nároky na inzulín znížené.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo ako dôsledok zhoršenia zraku, môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Pred použitím sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke). Po prvom otvorení sa liek môže uchovávať maximálne 28 dní pri teplote neprevyšujúcej 30 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani priamemu svetlu. Používané perá sa nesmú uchovávať v chladničke.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) môže byť veľmi ťažká. Ak vám príliš klesne hladina cukru v krvi, môžete stratiť vedomie. Ťažká hypoglykémia môže poškodiť mozog alebo môže byť život ohrozujú ... viac >

Účinné látky

inzulín glargín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24