ABASAGLAR 100 jednotiek/ml Kwikpen sol inj 10(2x5)x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 83,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 17,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 66,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 17,07 € (0,0 %) 66,30 € (0,0 %)
12/23 17,07 € (0,0 %) 66,30 € (0,0 %)
11/23 17,07 € (0,0 %) 66,30 € (0,0 %)
10/23 17,07 € 66,30 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml Kwikpen
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/944/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6173B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABASAGLAR 100 jednotiek/ml KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80 inj.jed.-multibal.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje inzulín-glargín. Inzulín-glargín je veľmi podobný ľudskému inzulínu. 

Používa sa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus) u dospelých, dospievajúcich a detí od 2 rokov. Inzulín-glargín má dlhodobý a stabilný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 2 rokov:
Liek sa podáva 1x denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. Dávkovacia schéma (dávka a čas podania) sa musí prispôsobiť individuálne.

Účinnosť uvedeného lieku je daná v jednotkách. Tieto jednotky sú špecifické len pre inzulín-glargín a nie sú rovnaké ako IU alebo jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie účinnosti iných inzulínových analógov.

Pacientom s diabetes mellitus 2. typu sa liek môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami.

Prechod z iných inzulínov na uvedený liek:
Zmena liečebného režimu zo strednodobo alebo dlhodobo pôsobiaceho inzulínu si môže vyžiadať zmenu dávky bazálneho inzulínu a úpravu sprievodnej antidiabetickej liečby.
Pacienti, ktorí menia režim bazálneho inzulínu z NPH 2x denne na režim s inzulín-glargínom 1x denne, musia v prvých týždňoch liečby znížiť dennú dávku bazálneho inzulínu o 20-30 %, aby sa znížilo riziko nočnej alebo skorej rannej hypoglykémie.
Na zníženie rizika hypoglykémie majú pacienti meniaci režim bazálneho inzulínu z inzulín-glargínu 300 jednotiek/ml 1x denne na uvedený liek 1x denne znížiť svoju dávku o približne 20 %.

Toto zníženie dávky počas prvých týždňov sa má aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením prandiálneho inzulínu, po uplynutí tohto času sa režim má individuálne upraviť.

So zlepšením metabolickej kontroly a následným zvýšením citlivosti na inzulín môže byť potrebná ďalšia úprava dávky.

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môžu byť nároky na inzulín znížené.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva subkutánne. Nemá sa podávať intravenózne. Po podaní do brušnej steny, deltového svalu alebo do stehna nie sú klinicky významné rozdiely v hladinách glukózy alebo inzulínu v sére. Miesta podania injekcie sa musia v rámci danej oblasti meniť po každom podaní. Je potrebné zabrániť kontaminácii inzulínu alkoholom alebo dezinfekčným prostriedkom.  

Pred použitím je potrebné skontroľvať náplň. Injekčný roztok sa môže sa použiť len ak je roztok číry, bezfarebný, bez viditeľných tuhých častí a len ak má konzistenciu podobnú vode. 

Viac informácii o spôsobe použitia a zaobchádzaní s liekom je uvedených v SPC, časť 6.6 a v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, môže sa zvážiť použitie lieku počas tehotenstva. Pre pacientky s predtým existujúcou alebo tehotenskou cukrovkou je dôležité udržiavanie dobrej metabolickej kontroly počas tehotenstva.
Dojčiace matky môžu vyžadovať úpravu dávky inzulínu a diétu.
U detí do 2 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená.
Prestavenie pacienta na iný typ alebo druh inzulínu sa musí robiť pod prísnym lekárskym dohľadom. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo ako dôsledok zhoršenia zraku, môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Liek sa nesmie miešať so žiadnym iným inzulínom a nesmie sa ani riediť. Miešanie alebo riedenie môže zmeniť jeho čas/profil účinku a miešanie môže spôsobiť precipitáciu.
Pred použitím sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke ani v blízkosti mraziaceho výparníka či zmrazených chladiacich vložiek). Naplnené perá sa uchovávajú vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Po prvom otvorení sa liek môže uchovávať maximálne 28 dní pri teplote neprevyšujúcej 30 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani priamemu svetlu. Používané perá sa nesmú uchovávať v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete prejavy príliš nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémiu), okamžite podniknite kroky na zvýšenie hladiny cukru v krvi. Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) môže byť veľmi závažná ... viac >

Účinné látky

inzulín glargín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24