Stiahnutie z trhu: LEROS DIABETAN spc 1x100 g

LEROS DIABETAN
Názov produktu
LEROS DIABETAN spc 1x100 g
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
94/0760/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01918
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIABETAN spc 1x100 g (rezaná čajovina)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: podozrenie na prítomnosť cudzorodých častíc.

 Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Sťahovaná šarža: 21 9169

Podozrenie na nedostatok v kvalite nepredstavuje ohrozenie zdravia.


Dňa 4. 11. 2021 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 4. 11. 2021.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

DIABETAN spc 1x100 g (rezaná čajovina)

kód ŠÚKL: 01918
číslo šarže: 21 9169
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): LEROS spol. s r. o., U Národní galerie 470,
156 00 Praha, Česká republika

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku DIABETAN spc 1x100 g (rezaná čajovina) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/660/2021 z dôvodu podozrenia na prítomnosť cudzorodých častíc.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)