Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/05464-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

PROSTIN 15M

250 mikrogramov/ml injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml injekčného roztoku obsahuje 332 mikrogramov karboprostu trometamolu, čo zodpovedá 250 mikrogramov karboprostu.

Pomocné látky so známym účinkom

PROSTIN 15M injekčný roztok obsahuje 9 mg benzylalkoholu v každom ml, čo zodpovedá 9 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

Číry, bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Intramuskulárne podanie

Potrat

PROSTIN 15M injekčný roztok (karboprost trometamol) je indikovaný na ukončenie gravidity

od 8. týždňa a aj počas druhého trimestra gestácie vypočítaného od prvého dňa posledného normálneho menštruačného cyklu.

Tiež je indikovaný pri nasledujúcich stavoch, ktoré sú vo vzťahu k potratu v druhom trimestri:

  • Nemožnosť vypudenia plodu pri liečbe inou metódou.
  • Predčasný odtok plodovej vody pri použití intrauterinnej metódy, kedy došlo k vyplaveniu lieku s plodovou vodou a činnosť maternice sa nedostavila alebo je nedostatočná.
  • Potreba opakovaného intrauterinného podania lieku na vypudenie plodu.
  • Neúmyselný alebo spontánny odtok plodovej vody, ak nie je plod životaschopný a pri chýbaní zodpovedajúcej aktivity maternice pre jeho vypudenie.

Zamĺknutý potrat

PROSTIN 15M injekčný roztok je takisto indikovaný na vyprázdnenie maternice u pacientok so zamĺknutým potratom v druhom trimestri gravidity.

Popôrodné krvácanie

PROSTIN 15M injekčný roztok je indikovaný na liečbu popôrodného krvácania, ktoré je spôsobené atóniou maternice, ktoré neodpovedá na konvenčné metódy liečby.

Intraamniotické podanie

PROSTIN 15M injekčný roztok je indikovaný na intraamniotické podanie na vyvolanie potratu od 13. týždňa a v druhom trimestri gravidity, vypočítaného od prvého dňa posledného normálneho menštruačného cyklu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Parenterálne lieky sa musia vyšetriť zrakom na prítomnosť čiastočiek alebo zmenu farby, prípadne či roztok alebo obal dovoľuje podanie lieku.

Intramuskulárne podanie

Potrat

Začiatočná dávka 250 µg/ml PROSTIN 15M injekčného roztoku sa musí podať hlboko intramuskulárne tuberkulínovou injekčnou striekačkou. Nasledujúce dávky 250 µg/ml sa majú podávať v dvoj- až trojhodinových intervaloch v závislosti od odpovede maternice. Na začiatok sa môže podať testovacia dávka 100 µg. Ak sa kontrakcie maternice považujú za nedostatočné po niekoľkých dávkach 250 µg, dávka sa môže zvyšovať po 50 µg až na maximálnu dávku 500 µg každé 2 až 3 hodiny.

Pri niektorých zamĺknutých potratoch môže byť dávka 125 µg rovnako účinná ako 250 µg. Neodporúča sa prekročiť celkovú dávku 12 mg a kontinuálne podávanie dlhšie ako 2 dni.

Popôrodné krvácanie

Na úvod sa má podať 250 µg/ml PROSTIN 15M injekčného roztoku hlboko intramuskulárne.

V klinických štúdiách vo väčšine prípadov došlo k odpovedi už po jednej dávke. V niektorých prípadoch došlo k odpovedi na liek až po opakovanom podávaní v intervaloch 15 až 90 minút. Potrebu ďalších injekcií a interval medzi dávkami musí stanoviť jedine pôrodník na základe klinického obrazu. Celková dávka nemá prekročiť 2 mg (8 dávok).

Intraamniotické podanie

Potrat

Dávka 2,5 mg/10 ml PROSTIN 15M injekčného roztoku sa podáva sterilnou striekačkou transabdominálne do amniového vaku. Podávanie má byť pomalé a dlhšie ako 5 minút. Počas podávania sa musí pravidelne voľným refluxom kontrolovať čírosť obsahu amniotickej tekutiny. Ak sa objaví krv v tekutine, liek sa v tomto mieste nesmie ďalej podávať.

Ak potrat nenastane a ošetrujúci lekár sa domnieva, že je indikovaný, druhá injekcia 2,5 mg sa môže podať intraamnioticky o 24 hodín.

Celková dávka PROSTINU 15M nesmie prekročiť 5 mg.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Akútne zápalové ochorenie malej panvy.

Pacientky so známym aktívnym ochorením srdca, pľúc, obličiek alebo pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

PROSTIN 15M injekčný roztok sa má používať len pri striktnom dodržiavaní odporúčaného dávkovania v nemocnici vyškoleným lekárskym personálom.

U pacientok s astmou, hypotenziou alebo hypertenziou, kardiovaskulárnym, obličkovým alebo pečeňovým ochorením, glaukómom alebo zvýšeným vnútroočným tlakom, anémiou, žltačkou, diabetom alebo epilepsiou v anamnéze je nevyhnutná mimoriadna opatrnosť.

U pacientok s kardiovaskulárnym ochorením treba starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika liečby (riziko poklesu krvného tlaku až rozvoj kardiovaskulárneho kolapsu, bradykardie), rovnako aj u pacientok s astmou v anamnéze (riziko bronchokonstrikcie) a s pľúcnym ochorením (možnosť zníženia pľúcneho krvného prietoku a zvýšenia arteriálneho pľúcneho tlaku).

Pri používaní PROSTINU 15M sa má vždy vziať do úvahy, že v súvislosti s niektorými prostaglandínmi sa v zriedkavých prípadoch zaznamenal kardiovaskulárny kolaps.

U pacientok liečených karboprostom trometamolu sa pozoroval pokles saturácie arteriálnym kyslíkom u matky. Odporúča sa, aby pacientky s už existujúcimi kardio-pulmonálnymi problémami liečené PROSTINOM 15M boli počas liečby sledované a v prípade potreby im bol podaný kyslík.

Rovnako ako iné uterotoniká aj PROSTIN 15M sa má opatrne podávať pacientkam s poškodenou (zjazvenou) maternicou.

Počas tretieho trimestra gravidity má uterus narastajúcu citlivosť na exogénne prostaglandíny. Minimálna účinná dávka PROSTINU 15M dostačujúca na vyprázdnenie maternice v priebehu tretieho trimestra sa nestanovila.

PROSTIN 15M nepôsobí priamo na feto-placentárnu jednotku, a preto sa nesmie používať v situáciách, keď plod v maternici dosiahol životaschopnosť.

PROSTIN 15M sa nesmie považovať za abortívum.

Predchádzajúca liečba alebo súčasné podanie antiemetika alebo liekov proti hnačke významne znižuje veľmi vysoký výskyt vedľajších gastrointestinálnych účinkov, spoločných pre všetky prostaglandíny. Treba zvážiť ich použitie ako štandardnú súčasť liečby pacientok.

Použitie PROSTINU 15M je spojené s prechodnou horúčkou, ktorá môže byť spôsobená ovplyvnením termoregulácie na úrovni hypotalamu. Zvýšenie teploty o viac ako 1,1 °C sa pri odporúčanom dávkovaní vyskytlo asi u 1/8 pacientok.

Odlíšenie endometritídy po aborte od zvýšenej teploty indukovanej liekom je ťažké, ale rozdiely sú zrejmejšie so vzrastajúcou klinickou skúsenosťou. U pacientok so zvýšenou teplotou mala približne 1/16 klinickú diagnózu endometritídy. U ostatných v priebehu niekoľkých hodín po podaní poslednej injekcie zvýšená teplota ustúpila.

Rovnako ako pri spontánnom potrate, procese, ktorý je niekedy neúplný, pri potrate vyvolanom PROSTINOM 15M sa môže očakávať neúplnosť približne u 20 % prípadov.

Ak zlyhá ukončenie tehotenstva s PROSTINOM 15M, treba použiť inú metódu (pozri časť 4.6).

Aj keď výskyt poškodenia cervixu je veľmi malý, cervix sa má vždy ihneď po potrate dôkladne vyšetriť.

Skúšky na zvieratách, ktorým bol liek podávaný vo vysokých dávkach niekoľko týždňov ukázali, že prostaglandíny triedy E a F môžu navodiť proliferáciu kostnej hmoty. Tieto účinky boli pozorované tiež u novorodencov dlhodobo liečených prostaglandínom E1. Nie sú žiadne dôkazy o tom, že by krátkodobé podávanie PROSTINU 15M mohlo spôsobiť podobné účinky na kosť.

Informácie o pomocných látkach

Benzylalkohol

PROSTIN 15M obsahuje benzylalkohol (pozri časť 2). Konzervačná látka benzylalkohol môže spôsobiť hypersenzitívne reakcie. Je potrebné zvážiť celkové množstvo benzylalkoholu prijímané zo všetkých zdrojov, a vysoké množstvá sa majú používať s opatrnosťou a len ak je to nevyhnutné, najmä u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, ako aj u gravidných alebo dojčiacich žien, kvôli riziku akumulácie a toxicity (metabolická acidóza).

Sodík

PROSTIN 15M obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v každej ampulke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

PROSTIN 15M môže zosilniť účinok iných uterotoník, súčasné podávanie sa neodporúča.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách dokázali reprodukčnú toxicitu a akákoľvek dávka, ktorá spôsobuje zvýšený tonus maternice, môže vystaviť embryo alebo plod riziku.

Ak zlyhá ukončenie gravidity pomocou PROSTINU 15M, treba použiť inú metódu (pozri časť 4.4). PROSTIN 15M sa nesmie používať počas gravidity okrem uvedených indikácií (pozri časť 4.1).

PROSTIN 15M obsahuje benzylalkohol ako konzervačnú látku. Benzylalkohol môže prechádzať cez placentu (pozri časť 4.4).

Dojčenie

Neexistujú údaje o vylučovaní karboprostu trometamolu do materského mlieka. PROSTIN 15M obsahuje benzylalkohol ako konzervačnú látku (pozri časť 4.4).

Fertilita

Neexistujú žiadne klinické údaje o účinkoch karboprostu na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Zaznamenali sa nežiaduce účinky ako synkopa, závrat a ospalosť, ktoré môžu zhoršiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Preto pacientky nemajú viesť vozidlá, kým nezistia, či PROSTIN 15M má vplyv na ich schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky identifikované z klinických skúšok a sledovania po uvedení lieku na trh podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú

nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), alebo neznáme (z dostupných údajov).

Nežiaduce účinky PROSTINU 15M sú vo všeobecnosti prechodné a reverzibilné po ukončení liečby. Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky súvisia s jeho kontraktilným účinkom na hladké svaly.

Vracanie a hnačka sa prejavili u približne 2/3 (66 %) skúmaných pacientok, približne u 1/3 (33 %) sa vyskytla nevoľnosť, 1/8 (12 %) mala zvýšenú teplotu o viac ako 1,1 °C a u 1/14 (7 %) sa objavilo sčervenanie.

Trieda orgánových
systémov podľa databázy MeDRA
Frekvencia Nežiaduce účinky
Infekcie a nákazy Časté Endometritída†
Menej časté Septický šok, infekcie močových ciest
Neznáme Infekcie horných dýchacích ciest*
Poruchy imunitného systému Neznáme Reakcie z precitlivenosti* (napr. anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, anafylaktoidná reakcia, angioedém)
Poruchy endokrinného systému Neznáme Tyreotoxická kríza*
Psychické poruchy Menej časté Poruchy spánku
Neznáme Úzkosť*, nervozita*
Poruchy nervového systému Časté Bolesť hlavy†
Menej časté Vazovagálna synkopa, pre-synkopa,
letargia, dystónia, parestézia, dysgeúzia, závraty†, somnolencia
Neznáme Synkopa*
Poruchy oka Menej časté Bolesť oka, rozmazané videnie
Poruchy ucha a labyrintu Menej časté Tinitus, vertigo
Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté Tachykardia
Neznáme Palpitácie*
Poruchy ciev Časté Začervenanie, návaly tepla,
  Menej časté Hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Časté Kašeľ
Menej časté Respiračná tieseň, hyperventilácia†,
dyspnoe, astma, čkanie, chripot
Neznáme Bronchospazmus, faryngálny edém, stuhnutosť v hrdle*, pocity dusenia*, epistaxa*, sucho v hrdle*
Poruchy
gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté Hnačka†, vracanie†, nauzea†
Menej časté Hemateméza, bolesť v hornej časti brucha,
sucho v ústach
Neznáme Gastralgia, napínanie*
Poruchy kože
a podkožného tkaniva
Menej časté Diaforéza, nadmerné potenie
Neznáme Vyrážka*
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy
a spojivového tkaniva
Menej časté Bolesť chrbta, myalgia, tortikolis
Neznáme Svalové kŕče*, blefarospazmus*
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Časté Retencia placenty alebo membrán,
krvácanie z maternice
  Menej časté Ruptúra maternice, perforácia maternice,
bolesti v oblasti panvy†, citlivosť prsníkov
  Neznáme Inkarcerácia maternice*

 

Trieda orgánových
systémov podľa databázy MeDRA
Frekvencia Nežiaduce účinky
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Veľmi časté Retrosternálny diskomfort
Časté Pocit chladu, triaška
Menej časté

Nepríjemné pocity na hrudníku, bolesť v mieste vpichu

Neznáme Bolesť na hrudníku*, nadmerný smäd,
asténia*
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Veľmi časté Zvýšenie telesnej teploty

* Identifikované zo skúseností po uvedení lieku na trh

† Reakcie hlásené po intramuskulárnom aj intraamniotickom podaní. Ostatné reakcie boli hlásené pre intramuskulárne podanie.

Intramuskulárne podanie

Najčastejšími komplikáciami vyžadujúcimi dodatočnú liečbu po prepustení z nemocnice boli endometritída, zadržané fragmenty placenty a excesívne maternicové krvácanie, ktoré sa objavili u približne 1 z 50 pacientok.

Tieto nežiaduce účinky sú vo všeobecnej zhode so správami týkajúcimi sa použitia PROSTINU 15M injekčného roztoku na evakuáciu maternice pre zamĺknutý potrat – smrť in utero. Štúdie na spomenutý zamĺknutý potrat – smrť in utero neobsahovali záznamy endometritídy, natrhnutia kŕčka maternice alebo perforácie maternice. Tieto udalosti by sa mohli objaviť u gravidných pacientok, ktorým sa podával PROSTIN 15M injekčný roztok.

Iné nežiaduce udalosti, ktoré boli zaznamenané v štúdii na zamĺknutom potrate – smrť in utero, boli buď subjektívne (gastralgia – 1 pacientka, retrostenálny dyskomfort – 21-23 % v 1 štúdii) alebo ťažko merateľné (začervenanie tváre, nadmerné potenie).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Liečba predávkovania je symptomatická a podporná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné gynekologiká, prostaglandíny, ATC kód: G02AD04

Pri intramuskulárnom podaní karboprost trometamolu stimuluje gravidnú maternicu ku kontrakciám, ktoré sú podobné kontrakciám v čase pôrodu v normálnom termíne. Či tieto kontrakcie vznikajú priamym účinkom karboprostu na myometrium sa presne nezistilo. Vo väčšine prípadov však ich účinkom dôjde k vypudeniu plodového vajca z dutiny maternice.

Kontrakcie po pôrode zabezpečia hemostázu v mieste uchytenia placenty.

Karboprost trometamolu stimuluje aj hladké svalstvo tráviaceho traktu, čo môže vyvolať vracanie alebo hnačku, ktoré sú pri použití karboprost trometamolu na prerušenie gravidity alebo v popôrodnom období bežné. Karboprost trometamolu môže vyvolať prechodné zvýšenie telesnej teploty. Veľké dávky karboprost trometamolu vyvolávajú zvýšenie krvného tlaku pravdepodobne v dôsledku kontrakcií hladkého svalstva cievnej steny. Pri dávkach karboprost trometamolu používaných na prerušenie gravidity nie je tento účinok klinicky významný. U niektorých pacientok môže karboprost trometamolu vyvolať prechodnú bronchokonstrikciu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pacientkam sa podalo intramuskulárne 250 µg karboprostu v dvojhodinových intervaloch. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia v krvi bola 2 060 pg/ml pol hodiny po prvej injekcii, dve hodiny po prvej injekcii tesne pred druhou injekciou sa dosiahla priemerná koncentrácia 770 pg/ml. Priemerná plazmatická koncentrácia pol hodiny po druhej injekcii bola mierne vyššia ako po podaní prvej injekcie (2 663 pg/ml) a poklesla na priemer 1 047 pg/ml dve hodiny po druhej injekcii. Päť žien, ktoré porodili spontánne v termíne, bolo ihneď po pôrode liečených jednou injekciou 250 µg karboprostu. Vzorky periférnej krvi sa zbierali niekoľkokrát počas štyroch hodín a hladiny karboprost trometamolu sa stanovovali rádioimunoanalytickým vyšetrením. Najvyššia koncentrácia karboprost trometamolu sa zaznamenala u dvoch pacientok 15 minút po podaní (3 009 pg/ml a 2 916 pg/ml), u dvoch pacientok po 30 minútach (3 097 pg/ml a 2 792 pg/ml), a u jednej pacientky po 60 minútach (2 718 pg/ml).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogenéza, mutagenéza, ovplyvnenie fertility

Štúdie na karcinogenitu sa u zvierat neuskutočnili vzhľadom na ohraničené indikácie a krátkodobé trvanie podávania. Známky mutagenity neboli zistené v mikronukleárnom teste alebo v Amesovom teste.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

trometamol benzylalkohol (E1519) chlorid sodný

hydroxid sodný (na úpravu pH)

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) voda na injekcie

6.2 Inkompatibility

Neodporúča sa miešať s inými látkami.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampulky z bezfarebného hydrolytického skla typu I v papierovej škatuľke. Veľkosť balenia: 1 x 1 ml alebo 10 x 1 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podobne ako iné účinné uterotoniká, aj PROSTIN 15M injekčný roztok (karboprost trometamol) je potrebné podávať striktne podľa odporúčaného dávkovania. Liek môže podávať len vyškolený lekársky personál v nemocnici, kde je k dispozícii okamžite dostupná intenzívna a chirurgická starostlivosť.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgicko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

81/0383/96-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. mája 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. júna 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12/2021