Zeel comp.-Heel tablety tbl (liek.plast.) 1x50 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/03348-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Zeel comp.-Heel tablety

Rhus toxicodendron (sumachovec jedovatý) D2, Arnica montana (arnika horská) D2,
Solanum dulcamara (ľuľok sladkohorký) D2,
Sanguinaria canadensis (krvavček kanadský) D2, Sulfur (síra) D6

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Zeel comp.-Heel tablety a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zeel comp.-Heel tablety
 3. Ako užívať Zeel comp.-Heel tablety
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Zeel comp.-Heel tablety
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Zeel comp.-Heel tablety a na čo sa používa

Zeel comp.-Heel tablety sú viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný, a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Zeel comp.-Heel tablety sa používajú na podpornú liečbu artrózy (nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu), najmä gonartrózy (postihnutie kĺbu kolena), polyartrózy, spondylartrózy (degeneratívne ochorenie medzistavcových kĺbov).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zeel comp.-Heel tablety

Neužívajte Zeel comp.-Heel tablety

 • ak ste alergický na liečivá, najmä na Rhus toxicodendron a rastliny z čeľade astrovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zeel comp.-Heel tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Nadbytočné užívanie sa môže prejaviť obnovou pôvodných príznakov alebo vznikom nových (symptómy obrazu lieku).

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie, ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Zeel comp.-Heel tablety

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Zeel comp.-Heel tablety nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Zeel comp.-Heel tablety obsahujú laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Zeel comp.-Heel tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí: Dávkovanie má byť individuálne, zvyčajne sa užíva 1 tableta 3- až 5-krát denne. Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Spôsob podávania

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle neprestaňte s liečbou. Ak si myslíte, že liek účinkuje príliš silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Použitie u detí a dospievajúcich

Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich. Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

Ak užijete viac Zeel comp.-Heel tabliet, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Zeel comp.-Heel tablety

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať Zeel comp.-Heel tablety

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V zriedkavých prípadoch pri precitlivenosti na liečivo Rhus toxicodendron a rastliny z čeľade astrovité môže dôjsť k anafylaktickej reakcii.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Zeel comp.-Heel tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Zeel comp.-Heel tablety obsahujú

 • Liečivá sú Rhus toxicodendron (sumachovec jedovatý) D2 1,00 mg, Arnica montana (arnika horská) D2 0,50 mg, Solanum dulcamara (ľuľok sladkohorský) D2 0,30 mg, Sanguinaria canadensis (krvavček kanadský) D2 0,45 mg, Sulfur (síra) D6 0,75 mg v 1 tablete.
 • Ďalšie zložky sú stearát horečnatý, monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Zeel comp.-Heel tablety a obsah balenia

Zeel comp.-Heel tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.

Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastovej hmoty s uzáverom, s obsahom 50 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava

tel.: +421-2/52 73 32 93

e-mail: info@schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2022.