Unguentum acidi salicylici 5 % ung der (téglik PE) 1x50 g

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/00025-TR

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/04538-Z1A

Liek Unguentum acidi salicylici 5 % nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľa.

Text na obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 362/2011 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ETIKETA

 

1. NÁZOV LIEKU

Unguentum acidi salicylici 5 %

Salicylová masť 5 %

Dermálna masť

Kyselina salicylová

2. LIEČIVO

100 g dermálnej masti obsahuje 5,0 g kyseliny salicylovej.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tekutý parafín, žltý vazelín.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Dermálna masť

50 g

100 g

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Len na vonkajšie použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Masť neordinujte v dlhšom časovom rozsahu na väčšie plochy zapálenej alebo poranenej kože.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote do 25°C, chránené pred svetlom a mrazom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

VULM s.r.o.

Tuhovská 18

831 06 Bratislava

Vyrobené na Slovensku.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. číslo: 46/0456/95-S

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Masť s vyšším obsahom kyseliny salicylovej má keratolytický a antiseptický účinok, šetrne odstraňuje zhrubnutú pokožku a pomáha pri liečbe psoriázy a svrabu. Zabraňuje svrbeniu pokožky. Napomáha pri liečbe plesňových ochorení. Masť naneste v súvislej vrstve na postihnuté miesto a nechajte pôsobiť niekoľko hodín.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Unguentum acidi salicylici 5 %

EAN kód