Traumeel S tablety tbl (liek.plast) 1x50 ks

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/00068-ZP

Písomná informácia pre používateľa

Traumeel S tablety

Homeopatický liek

Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, Achillea millefolium D3, Atropa belladonna D4, Aconitum napellus D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris D8, Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D8, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2, Hypericum perforatum D2

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Traumeel S tablety a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Traumeel S tablety
 3. Ako užívať Traumeel S tablety
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Traumeel S tablety
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Traumeel S tablety a na čo sa používa

Traumeel S je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Traumeel S sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri rôznych poraneniach (šport, nehoda) ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, krvné výrony aj do kĺbov, otras mozgu atď. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy všetkých orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Traumeel S tablety

Neužívajte Traumeel S

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), i na zložnokveté rastliny.
 • pri progresívnych systémových ochoreniach ako sú tuberkulóza, leukózy (zhubné ochorenia krvi), kolagenózy (ochorenia väzivového tkaniva), sclerosis multiplex (roztrúsená skleróza), AIDS, HIV infekcia a iné autoimunitné ochorenia.

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Traumeel S, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Traumeel S

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Traumeel S nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Traumeel S obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Traumeel S tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa užíva 3-krát denne 1 tableta.

V akútnych stavoch každých 15 minút 1 tableta (maximálne počas 2 hodín). Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Traumeel S, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Traumeel S

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať tablety Traumeel S

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Pri liekoch pripravených z Echinacey sa pozoroval výskyt kožných vyrážok, žihľavky, ojedinele opuch tváre, dýchavičnosť, vertigo (závrat) a pokles tlaku.

Po podaní sa môže objaviť zvýšené slinenie. V takomto prípade je potrebné liek vysadiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Traumeel S tablety

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Traumeel S obsahuje

Liečivá sú Arnica montana (Arnika horská) D2 15,0 mg, Calendula officinalis (Nechtík lekársky) D2 15,0 mg, Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky) D2 15,0 mg, Achillea millefolium (Rebríček obyčajný) D3 15,0 mg, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D4 75,0 mg, Aconitum napellus (Prilbica modrá) D3 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni (Zmes kovovej ortuti a oxidu ortuťnatého) D8 30,0 mg, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D8 30,0 mg, Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) D3 24,0 mg, Symphytum officinale (Kostihoj lekársky) D8 24,0 mg, Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná) D2 6,0 mg, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) D2 6,0 mg, Echinacea purpurea (Echinacea purpurová) D2 6,0 mg, Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný) D2 3,0 mg v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú stearát horečnatý, monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Traumeel S a obsah balenia

Traumeel S tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.

Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50, 250 a 750 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.

Ulica 29. augusta

36/A 811 09 Bratislava

tel.: +421-2/52 73 32 93

e-mail: info@schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2021 .