Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2020/04856-ZIB 2017/01080-ZME

 Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Med a Citrón

0,6 mg/1,2 mg tvrdé pastilky

amylmetakrezol/dichlórbenzénmetanol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Strepsils Med a Citrón a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Med a Citrón

3.  Ako užívať Strepsils Med a Citrón

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Strepsils Med a Citrón

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Med a Citrón a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Med a Citrón obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Med a Citrón

Neužívajte Strepsils Med a Citrón

  • ak ste alergický/á na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
  • liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Med a Citrón, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Med a Citrón je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Deti

Strepsils Med a Citrón nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

Iné lieky a Strepsils Med a Citrón

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,  povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní  s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils Med a Citrón a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils Med a Citrón nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Med a Citrón obsahuje glukózu a sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo ak máte cukrovku, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Každá pastilka Strepsils Med a Citrón obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Je nutné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Glukóza, roztok obsahuje oxid siričitý (E 220), ktorý zriedkavo môže vyvolať závažné reakcie z precitlivenosti a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).

Chinolínová žlť môže spôsobiť alergické reakcie.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej pastilke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje vonnú zmes s citralom, d-limonénom, geraniolom a linalolom (obsiahnuté v siliciach). Tieto látky môžu spôsobiť alergické reakcie.

Tento liek obsahuje len veľmi malé množstvo gluténu (z pšeničného škrobu). Je považovaný za „bezgluténový“* a je veľmi nepravdepodobné, že vám spôsobí problémy, ak máte celiatické ochorenie. Jedna pastilka neobsahuje viac ako 19,52 mikrogramov gluténu. Ak máte alergiu na pšenicu (iné ochorenie ako celiakia), nesmiete užívať tento liek.

3. Ako užívať Strepsils Med a Citrón

Vždy užívajte Strepsils Med a Citrón presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sú určené dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 6 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci a deti starší ako 6 rokov: každé 2-3 hodiny nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Med a Citrón, ako máte

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  • alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;
  • vyrážka;
  • bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Med a Citrón

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Med a Citrón obsahuje

Liečivo: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.

Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok (z pšeničného škrobu), kyselina vínna, čistený med, silica mäty piepornej a deterpenovaná citrónová silica (silice obsahujú citral, d-limonén, geraniol a linalol), chinolínová žlť (E 104).

Ako vyzerá Strepsils Med a Citrón a obsah balenia

Žlté okrúhle pastilky s chuťou medu a citrónu s  vyrazeným „S“ na oboch stranách.

a)  Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.

Balenie obsahuje: 2, 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

b)  PP tuba s uzáverom z PE.

Tuba obsahuje 10 pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham,

Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2021.