Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/00352-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/03566-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

CARBOSORB perorálny prášok

25 g

aktívne uhlie

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je CARBOSORB perorálny prášok a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARBOSORB perorálny prášok

3. Ako užívať CARBOSORB perorálny prášok

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CARBOSORB perorálny prášok

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CARBOSORB perorálny prášok a načo sa používa

CARBOSORB je liek obsahujúci aktívne uhlie, črevné adsorbens, čo je látka s veľkým aktívnym povrchom a ochrannými vlastnosťami. V tráviacom trakte sa nevstrebáva a viaže na svoj porvch škodlivé látky, plyny, hnilobné produkty, toxíny, produkty látkovej premeny a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré sa týmto stávajú neaktívne.

CARBOSORB je určený na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien a dospievajúci pri náhlej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri plynatosti, poruchách trávenia a pri dráždivom hrubom čreve a po porade s lekárom pri náhlych otravách toxickými látkami.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí majú vredový zápal hrubého čreva, zápal sliznice žalúdka a čriev. Liek sa užíva tiež pri diagnostickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest.

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARBOSORB perorálny prášok

Neužívajte CARBOSORB perorálny prášok

- ak ste alergický na aktívne uhlie.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CARBOSORB, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

CARBOSORB spôsobuje čierne zafarbenie stolice, ktoré môže zakryť krvácanie do tráviaceho traktu.

Deti

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov. Deťom vo veku od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekárom.

Iné lieky a CARBOSORB perorálny prášok

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

CARBOSORB ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:

- znižuje vstrebávanie a tým účinky antikoncepčných liekov užívaných ústami a preto je potrebné, aby sa ženy počas užívania CARBOSORBU poistili aj inou formou antikoncepcie.

- znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi užitím CARBOSORBU a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.

CARBOSORB perorálny prášok a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby týmto liekom nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

CARBOSORB sa môže užívať v tehotenstve a počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CARBOSORB nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať CARBOSORB perorálny prášok

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Bez odporúčania lekára neužívajte CARBOSORB dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce:

Dospelí a dospievajúci

Odporúčaná dávka je 1 - 2 polievkové lyžice 3 - 4-krát denne.

Deti vo veku od 3 rokov

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár.

Liek pred užitím rozmiešajte vo vode. Odporúča sa užívať CARBOSORB dve hodiny po jedle.

Deťom sa prášok podáva rozmiešaný v malom množstve vody a dávku má dieťa zapiť pohárom vody alebo teplého čaju.

Ak užijete viac CARBOSORB perorálneho prášku, ako máte

Užitie väčšieho množstva tohto lieku, ako je odporúčané, môže spôsobiť vracanie alebo zápchu a následne nepriechodnosť čriev.

Ak si myslíte, že u vás alebo u vášho dieťaťa došlo k predávkovaniu liekom, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní CARBOSORBU sa u vás môžu vyskytnúť žalúdočno-črevné poruchy:

- zníženie vstrebávania a tým účinkov súbežne podávaných liekov ústami,

- čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho ústrojenstva,

- vyššie dávky, ako sú odporúčané môžu spôsobiť vracanie alebo zápchu a následne nepriechodnosť čriev.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovovávať CARBOSORB perorálny prášok

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CARBOSORB perorálny prášok obsahuje

- Liečivo je aktívne uhlie.

Jedno balenie perorálneho prášku obsahuje 25 g aktívneho uhlia.

Ako vyzerá CARBOSORB perorálny prášok a obsah balenia

CARBOSORB perorálny prášok je jemný čierny prášok, veľmi málo lesklý, bez hrubších hrudkovitých častíc, bez zápachu, chuti, nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách.

Dodáva sa v polyetylénových vreckách vložených do plombovky z umelej hmoty označenej etiketou.

Balenie obsahuje 25 g prášku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2018.