Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/01967-PRE
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/06771-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Canephron

obalené tablety

vňať zemežlče, koreň ligurčeka, list rozmarínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára lebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Canephron a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Canephron

3. Ako užívať Canephron

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Canephron

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Canephron a na čo sa používa

Canephron je tradičný rastlinný liek na podpornú liečbu a na doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych problémov (ako sú časté močenie, pálenie pri močení a zvýšené nutkanie na močenie) spôsobených zápalovými ochoreniami močových ciest, ako aj na zvýšenie vylučovania moču v prevencii usadzovania obličkového piesku.

Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Canephron je určený pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Canephron

Neužívajte Canephron

- ak ste alergický na zemežlč, ligurček, rozmarín, na rastliny čeľade horcovité, mrkvovité, hluchavkovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak trpíte peptickými vredmi (typ vredu žalúdka alebo dvanástnika).

- ak máte poruchu funkcie obličiek, v prípade zápalových ochorení obličiek je nutná konzultácia s lekárom.

- ak máte opuch kvôli nadbytočnému zadržiavaniu vody v tele a poruchu funkcie srdca alebo obličiek.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Canephron, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri výskyte krvi v moči, poruchách močenia a akútnej retencii moču (náhla neschopnosť vyprázdnenia) kontaktujte ihneď lekára.

Deti

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tohto lieku u detí mladších ako 12 rokov. Canephron sa preto nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.

Iné lieky a Canephron

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je doposiaľ známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Vzhľadom na to, že nie sú dostupné skúsenosti s liečbou počas tehotenstva a dojčenia, tento liek sa nemá podávať tehotným a dojčiacim ženám.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Canephron nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Canephron obsahuje glukózu, laktózu, sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Poznámka pre diabetikov:

Jedna obalená tableta Canephronu obsahuje približne 0,020 sacharidových jednotiek.

3. Ako užívať Canephron

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vek Jednotlivá dávka
3-krát denne
Celková denná dávka
Dospievajúci od 12 rokov a dospelí 2 obalené tablety 6 obalených tabliet

Použitie u detí

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tohto lieku u detí mladších ako 12 rokov. Canephron sa preto nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.

Tablety sa majú užiť nerozhryzené a zapiť s trochou tekutiny.

Pre optimálny účinok sa odporúča počas liečby Canephronom zvýšený príjem tekutín.

Dĺžka liečby

Tradičná dĺžka liečby je 3 až 6 mesiacov. Ak príznaky pretrvávajú počas užívania lieku, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak si myslíte, že Canephron účinkuje príliš silno alebo slabo, porozprávajte sa s svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac lieku Canephron, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Canephron

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

nevoľnosť, vracanie, hnačka

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

alergické reakcie

Pokiaľ sa u vás vyskytnú tieto alebo iné nežiaduce účinky, prestaňte ihneď s užívaním Canephronu a oznámte to svojmu lekárovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Canephron

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Canephron obsahuje

- Liečivá sú: vňať zemežlče, koreň ligurčeka, list rozmarínu.

Jedna obalená tableta obsahuje: 18 mg práškovanej formy vňate zemežlče (Centaurium erythraea Rafn s.l., herba), 18 mg práškovanej formy koreňa ligurčeka (Levisticum officinale Koch, radix), 18 mg práškovanej formy listu rozmarínu (Rosmarinus officinalis L., folium).

- Ďalšie zložky sú: uhličitan vápenatý, glukózový sirup (sušina), monohydrát laktózy, stearan horečnatý, kukuričný škrob, dextrín, montanglykolový vosk, povidón K (25, 30), panenský ricínový olej, sacharóza, šelak, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec.

Farbivá: oxid železitý (III) (E172), riboflavín (E101), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Canephron a obsah balenia

Canephron sú obalené tablety a k dispozícii sú tieto veľkosti balenia: 60, 120 a 200 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

tel.: +421-2/529 24 583

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2019.