Zovirax 200 mg/5 ml sus por (fľ.skl.jantár.+detský bezpeč.uzáver) 1x125 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 26,24 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 2,62 € (0,0 %) 23,62 € (0,0 %)
07/21 2,62 € (0,0 %) 23,62 € (0,0 %)
06/21 2,62 € (0,0 %) 23,62 € (0,0 %)
05/21 2,62 € 23,62 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URM, PED, ONK, INF, DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zovirax 200 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0190/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93191
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zovirax 200 mg/5 ml sus por 1x125 ml (fľ.skl.jantár.+detský bezpeč.uzáver)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané aciklovir a patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká (protivírusové lieky). Účinkuje tým, že zabraňuje rastu určitých vírusov.

Liek sa môže používať na:

  • liečbu ovčích kiahní a pásového oparu,
  • pomoc pri zmierňovaní bolesti nervového pôvodu, ktorá sa môže vyskytovať po vymiznutí vyrážky pásového oparu,
  • liečbu oparu na perách, genitálneho herpesu (oparu na pohlavných orgánoch) a iných infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex,
  • zabránenie návratu oparu na perách, genitálneho herpesu a iných infekcií vyvolaných herpetickým vírusom po tom, ako ich už pacient mal,
  • predchádzanie vzniku infekcií vyvolaných herpetickým vírusom u ľudí, ktorých imunitný systém slabšie funguje, čo znamená, že ich telo je menej schopné bojovať s infekciami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 40 mg acikloviru.

Dospelí:

Liečba infekcií vírusom Herpes simplex:

Podáva sa 5 ml suspenzie (200 mg acikloviru) 5x denne v približne 4-hodinových intervaloch, pričom sa vynecháva nočná dávka. Liečba má trvať päť dní, ale pri ťažkých primárnych infekciách sa môže predĺžiť.
U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne je treba zvážiť aj i.v. aplikáciu.
S liečbou sa má začať čo najskôr po objavení infekcie; u rekurentných infekcií sa má začať už v prodromálnom období alebo pri prvom objavení lézií.

Supresia infekcií vírusom Herpes simplex:

U pacientov s normálnou funkciou imunitného systému sa podáva 5 ml suspenzie (200 mg acikloviru) 4x denne v približne 6-hodinových intervaloch. U mnohých pacientov je možné prejsť na veľmi vhodné podávanie 10 ml suspenzie (400 mg acikloviru) 2x denne v približne 12-hodinových intervaloch.
Postupná titrácia nadol k 200 mg acikloviru 3x denne v približne 8-hodinových intervaloch, alebo dokonca len 2x denne v približne 12-hodinových intervaloch, sa môže prejaviť ako dostatočne účinná.
Liečba sa má prerušiť pravidelne v intervaloch od šesť do dvanásť mesiacov, aby sa mohli sledovať možné zmeny v prirodzenom priebehu ochorenia.

Profylaxia infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenou imunitou:

Podáva sa 5 ml suspenzie (200 mg acikloviru) 4x denne v približne 6-hodinových intervaloch.
U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva je možné dávku zdvojnásobiť na 400 mg, prípadne je treba zvážiť i možnosť i.v. aplikácie.

Liečba infekcií vírusom Varicella a Herpes zoster:

Podáva sa 20 ml suspenzie (800 mg acikloviru) 5x denne v približne 4-hodinových intervaloch, pričom sa vynecháva nočná dávka. Liečba má trvať sedem dní.
U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva sa má zvážiť možnosť i.v. aplikácie.
S liečbou sa má začať čo najskôr po prepuknutí ochorenia.
 

Liečba ťažko imunodeficientných pacientov:

Podáva sa 20 ml suspenzie (800 mg acikloviru) 4x denne v približne 6-hodinových intervaloch.
Liečbe pacientov po transplantácii kostnej drene má predchádzať až mesačné i.v. podávanie acikloviru.

Pediatrická populácia

Na liečbu infekcií vírusom Herpes simplex a na profylaxiu infekcií vírusom Herpes simplex u imunodeficientných pacientov sa môže aciklovir podávať deťom od 2 rokov v dávkach ako pre dospelých, a u dojčiat a detí mladších ako 2 roky sa má podávať polovičná dávka ako dospelým.

Na liečbu novorodeneckých infekcií herpetickým vírusom sa odporúča i.v. podávaný aciklovir.

Na liečbu varicelly u detí:
Podáva sa 20 mg acikloviru/kg telesnej hmotnosti (nesmie prekročiť 800 mg) 4x denne. Liečba má trvať päť dní. Dávkovanie podľa veku dieťaťa je len orientačné, na výpočet dávky sa má použiť telesná hmotnosť.

Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:

Pri podávaní lieku pacientom s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť a je nevyhnuté zabezpečiť dostatočnú hydratáciu.

Pri liečbe infekcií spôsobených vírusom Herpes simplex u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/minútu) sa odporúča upraviť dávku acikloviru na 5 ml suspenzie (200 mg acikloviru) 2x denne podávaných v približne 12-hodinových intervaloch.

Pri liečbe herpes zoster sa odporúča upraviť dávku acikloviru na 20 ml suspenzie (800 mg acikloviru) 2x denne podávaných v približne 12-hodinových intervaloch u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/minútu) a na 20 ml suspenzie (800 mg acikloviru) 3x denne podávaných v približne 8-hodinových intervaloch u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10-25 ml/minútu).

Spôsob použitia

Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži odmerka, ktorá je súčasťou balenia lieku. Pacient má užiť celú odmeranú dávku (vhodné je zapiť suspenziu vodou). Je potrebné dodržiavať stanovené odstupy medzi jednotlivými dávkami.

Upozornenie

O použití lieku počas tehotenstva a v období dojčenia rozhodne lekár, ktorý zváži prínos liečby oproti možnému riziku.
U pacientov, ktorí užívajú vysoké p.o. dávky acikloviru alebo ktorým je aciklovir podávaný i.v., je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu. Počas liečby sa odporúča zvýšený príjem tekutín.
Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥1/100 až <1/10).
Nariedený prípravok je stabilný počas 4 týždňov pri teplote 25 °C, ale odporúča sa, aby sa suspenzia nariedila tesne pred použitím.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné alergické reakcie: u osôb, ktoré užívajú Zovirax, sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb). Medzi ich prejavy patria:
svrbivá, hrčkovitá vyrážka (žihľavka), opuch, ktorý niek ... viac >

Účinné látky

aciklovir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36